×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE CORINTENI

Capitolul 12

Despre darurile duhovniceşti şi despre dreapta lor întrebuinţare.

1 Iar despre darurile duhovniceşti, nu vreau, – fraţilor, să fiţi în necunoştinţă.

2 Ştiţi că, pe când eraţi păgâni, vă duceaţi către idolii cei muţi, ca şi cum aţi fi fost mânaţi.

3 Pentru aceea, vă spun vouă că precum nimeni, grăind în Duhul lui Dumnezeu, nu zice: Anatema fie Iisus! tot aşa nimeni nu poate să zică: Domn este Iisus, – fără numai în Duhul Sfânt.

4 Darurile sunt felurite, dar Duhul este acelaşi.

5 Şi felurite slujiri sunt, dar e’acelaşi Domn.

6 Şi lucrările sunt iarăşi felurite, dar e acelaşi Dumnezeu care lucrează toate în toţi.

7 Ci fiecăruia Duhul, în arătarea lui, îi dă spre folosul tuturor:

8 Unuia, prin Duhul Sfânt, i se dă cuvânt de înţelepciune; altuia, după acelaşi Duh, cuvânt de înţelegere.

9 Într’acelaşi Duh, unuia se dă credinţă, iar altuia darul vindecărilor într’u-unul şi acelaşi Duh;

10 Unuia puterea să lucreze minuni; altuia proorocia; unuia darul să deosebească duhurile; altuia felurimea limbilor şi altuia tălmăcirea limbilor.

11 Toate acestea, însă, le lucrează unul şi acelaşi Duh, împărţind fiecăruia deosebi, după cum hotărăşte.

12 Căci precum trupul unul este, deşi are mădulare multe, iar toate mădularele trupului, cu toată mulţimea lor alcătuiesc un singur trup, aşa este şi Christos.

13 Într’adevăr, noi toţi într’un singur Duh ne-am botezat, ca să fim un singur trup, fie Iudei, fie Elini, fie robi, fie slobozi, şi toţi la un singur Duh ne-am adăpat.

14 Dar şi trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.

15 Dacă piciorul ar zice: Fiindcă nu sunt mână, nu fac parte din trup, – nu este el, cu toate acestea, mădularul trupului?

16 Şi urechea dacă ar zice: Fiindcă nu sunt ochi, nu fac parte din trup, – nu este ea, cu toate acestea, mădularul trupului?

17 Dacă trupul, tot, ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă tot ar fi auz, unde ar fi mirosul?

18 Astfel, Dumnezeu a pus în trup aceste mădulare, pe fiecare din ele cum a voit.

19 Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?

20 Ci acum sunt multe mădulare, însă un singur trup.

21 Nu poate ochiul să zică mâinii: N’am trebuinţă de tine; sau, iarăşi, capul să zică picioarelor: N’am trebuinţă de voi.

22 Ci mădularele trupului socotite ca mai slabe sunt, cu atât mai vârtos, trebuincioase.

23 Părţile trupului pe care le socotim mai de necinste, pe acelea cu mai multă cinste le îmbrăcăm şi cele necuviincioase ale noastre au mai multă bunăcuviinţă;

24 Pe când cele cuviincioase ale noastre n’au nevoie. Dar Dumnezeu a întocmit astfel trupul, dând mai multă cinste acolo unde ea lipseşte,

25 Ca să nu fie neunire în trup, ci membrele să îngrijească deopotrivă unele de altele.

26 Şi dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună, şi dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună.

27 Iar voi sunteţi trupul lui Christos şi mădulare fiecare în parte.

28 Pe unii i-a pus Dumnezeu, în Biserică, mai întâi: apostoli, al doilea: profeţi, al treilea: învăţători; apoi pe cei cu darul puterilor minunate; în urmă pe cei cu darul tămăduirilor, milosteniilor, cârmuirii, felurimii limbilor.

29 Oare toţi sunt apostoli? Oare toţi sunt prooroci? Oare toţi învăţători? Oare toţi putere au să săvârşească minuni?

30 Oare toţi au darul vindecărilor? Oare toţi vorbesc în limbi? Oare toţi pot să tălmăcească?

31 Râvniţi la darurile cele mai desăvârşite. Şi eu vă arăt încă o cale mai presus de orice altă cale:

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.