×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE ROMANI

Capitolul 16

Apostolul le dă în grijă pe diaconiţa Febe. Închinăciuni celor din Roma. Primejdia dezbinărilor. Doxologie.

1 Vă dau în grijă pe Febe, sora noastră, care este slujitoare la biserica din Chenhrea,

2 Ca s’o primiţi în Domnul, cu vrednicia cuvenită sfinţilor şi să-i fiţi de ajutor la orice ar avea nevoie de ajutorul vostru. Căci şi ea a ajutat pe mulţi şi chiar pe mine.

3 Îmbrăţişaţi pe Prisca şi Acvila, tovarăşii mei de lucru întru Christos Iisus.

4 Ca unu care, pentru viaţa mea, au pus jos grumazul lor şi cărora nu numai eu le dau mulţumită, ci şi toate bisericile păgânilor;

5 Asemenea şi pe cei ce se adună în casa lor. îmbrăţişaţi pe Epenet, iubitul meu, care este pârga Asiei, întru Christos.

6 Îmbrăţişaţi pe Mariam, care s’a ostenit mult pentru noi.

7 Îmbrăţişaţi pe Andronic şi pe Iunian, neamurile mele şi împreună închişi cu mine, care sunt fruntaşi între apostoli şi au fost în Christos înaintea mea.

8 Îmbrăţişaţi pe Ampliat, iubitul meu în Domnul.

9 Îmbrăţişaţi pe Urban, tovarăşul meu de muncă în Christos, şi pe Stahis, iubitul meu.

10 Îmbrăţişaţi pe Apelles, cel încercat în Christos. Îmbrăţişaţi pe cei ce sunt din casa lui Aristobul.

11 Îmbrăţişaţi pe Irodion, rudenia mea. îmbrăţişaţi pe cei din casa lui Narcis care sunt în Domnul.

12 Îmbrăţişaţi pe Trifana şi pe Trifoza, pe ostenitoarele întru Domnul, îmbrăţişaţi pe iubita Persida, care mult s’a ostenit în Domnul.

13 Îmbrăţişaţi pe Rufus, cel ales întru Domnul, şi pe mama lui, care este şi a mea.

14 Îmbrăţişaţi pe Asincrit, pe Flegon, pe Ermes, pe Patroba, pe Erma şi pe fraţii care sunt împreună cu ei.

15 Îmbrăţişaţi pe Filolog şi pe Iulia, pe Nereu şi pe sora Ini, pe Olimpan şi pe toţi sfinţii care sunt împreună cu ei.

16 Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă. Vă îmbrăţişează pe voi toate bisericile lui Christos.

17 Îndemnu-vă, fraţilor, să fiţi cu luare aminte asupra celor ce fac dezbinări şi sminteli împotriva învăţăturii pe care aţi învăţat-o. Depărtaţi-vă de ei.

18 Pentru că unii ca aceştia nu slujesc Domnului nostru Iisus Christos, ci pântecelui lor, şi prin vorbele lor blânde şi prin blagosloveniile lor înşeală inimile celor fără de răutate.

19 Ci ascultarea voastră a ajuns la auzul tuturor, de aceea mă bucur de voi. Dar voiesc să fiţi înţelepţi faţă cu binele şi nevinovaţi faţă cu răul.

20 Iar Dumnezeul păcii va zdrobi repede sub picioarele voastre pe Satana. Darul Domnului nostru Iisus cu voi!

21 Vă îmbrăţişează Timotei, tovarăşul meu de lucru, şi Luciu şi Iason şi Sosipatru, cei de un neam cu mine.

22 Vă îmbrăţişez în Domnul eu Terţius, cel ce am scris epistola aceasta.

23 Vă îmbrăţişează Gaiu, gazda mea şi a toată biserica. Vă îmbrăţişează Erast, vistiernicul cetăţii, şi fratele Quartus.

24 Darul Domnului nostru Iisus Christos să fie cu voi cu toţi. Amin!

25 Iar celui ce poate să vă întărească potrivit cu Evanghelia mea şi cu propovăduirea despre Iisus Christos, potrivit cu dezvăluirea tainei celei ascunse de-a-lungul veşnicelor veacuri,

26 Iar acum dată pe faţă şi adusă la cunoştinţa tuturor neamurilor, prin scrisori profetice, după rânduiala veşnicului Dumnezeu, ca să se supună credinţei,

27 Unuia, prea înţeleptului Dumnezeu prin Iisus Christos, lui fie mărirea, în vecii vecilor! Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.