×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE ROMANI

Capitolul 1

Început şi închinare. Evanghelia dă pe faţă îndreptarea din credinţă, pentru păgânătatea care stă sub mânia lui Dumnezeu.

1 Pavel, slujitor al lui Iisus Christos, chemat de el apostol, pus de o parte spre vestirea Evangheliei lui Dumnezeu,

2 Pe care a făgăduit-o mai înainte – prin proorocii săi, în sfintele Scripturi, –

3 Despre Fiul său, născut din sămânţa lui David, după trup,

4 Şi rânduit Fiu al lui Dumnezeu întru putere, după Duhul Sfinţeniei, prin învierea lui din morţi, adică despre Iisus Christos, Domnul nostru,

5 Prin care am luat dar şi apostolie, ca să aduc, în numele său, la ascultarea credinţei toate neamurile,

6 Între care sunteţi şi voi, prin chemarea lui Iisus Christos:

7 Tuturor celor ce sunteţi în Roma, iubiţi ai lui Dumnezeu, sfinţi chemaţi de el, dar vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Christos!

8 Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Iisus Christos, pentru voi toţi, fiindcă credinţa voastră este vestită în toată lumea;

9 Căci martor îmi este Dumnezeu, căruia-i slujesc cu duhul meu întru Evanghelia Fiului său, că vă pomenesc neîncetat,

10 Cerând, în rugăciunile mele, pururea, să am, prin voinţa lui, vreodată, cumva, prilej de drum până la voi.

11 Pentru că doresc cu mare dor să vă văd, ca să vă împărtăşesc vre un dar duhovnicesc, spre întărirea voastră.

12 Ori mai bine să mă mângâi împreună cu voi, prin credinţa, cea de o parte şi de alta, a voastră şi a mea.

13 Fraţilor, nu vreau ca voi să nu ştiţi că de multe ori mi-am pus în gând să viu la voi, dar am fost până acum împiedicat să am şi între voi oarecare roadă, ca şi între celelalte neamuri.

14 Dator sunt şi Elinilor şi barbarilor şi învăţaţilor şi neînvăţaţilor;

15 Astfel că, despre mine, eu sunt prea bucuros să vă vestesc Evanghelia şi vouă celor din Roma.

16 Căci nu mă ruşinez de Evanghelia lui Christos, pentru că este puterea lui Dumnezeu, spre mântuirea orişicui care crede, atât Iudeu, mai întâi, cât şi Elin,

17 Şi în ea se dă pe faţă acea dreptate de la Dumnezeu, care vine din credinţă şi e pentru credinţă, precum este scris: tar dreptul din credinţă va fi viu.

18 Iar mânia lui Dumnezeu se descopere din cer peste toată păgânătatea şi peste toată nelegiuirea oamenilor care ţin adevărul în robia nedreptăţii.

19 Fiindcă ceea ce se poate şti despre Dumnezeu vădit este în inimile lor şi Dumnezeu este cel ce le-a vădit-o.

20 Într’adevăr, însuşirile lui nevăzute, puterea lui cea veşnică şi a lui dumnezeire se văd prin cugetare de la începutul lumii în făpturile lui, ca ei să fie fără cuvânt de apărare.

21 De vreme ce, cunoscând pe Dumnezeu, nu l-au mărit ca pe un Dumnezeu, nici nu i-au mulţumit, ci s’au rătăcit în închipuirile lor şi inima lor cea neînţelegătoare s’a întunecat.

22 Ţinându-se că sunt înţelepţi, au ajuns nebuni.

23 Şi au schimbat mărirea lui Dumnezeu celui nestricăcios în asemănarea şi în înfăţişarea omului stricăcios şi a păsărilor şi a dobitoacelor cu patru picioare şi a târîtoarelor.

24 De aceea, Dumnezeu i-a dat ne-curăţiei, după pofta inimilor lor, ca să-şi pângărească trupurile lor, ei între ei.

25 Ca unii care au răstălmăcit adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s’au închinat şi au slujit făpturii în loc să-i slujească Făcătorului, cel ce este binecuvântat în veci, amin!

26 Din această pricină, Dumnezeu i-a năpustit unor patimi de ocară, căci la ei femeile au schimbat fireasca întrebuinţare în cea împotriva firii.

27 Aşijderea şi bărbaţii, lăsând întrebuinţarea firească a femeii, s’au aprins în pofta lor, unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând în trupul lor răsplata cuvenită rătăcirii lor.

28 Şi precum n’au găsit cu cale să-l cunoască pe Dumnezeu de aproape, aşa şi Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor netrebnică, să facă cele neiertate,

29 Plini fiind de tot soiul de nelegiuire, de viclenie, de lăcomie, de răutăţi, plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de purtări nesuferite,

30 Şoptitori, bârfitori, urîtori de Dumnezeu, cutezători, trufaşi, lăudăroşi. născocitori de rele, nesupuşi părinţilor.

31 Desmetici, călcători de cuvânt, fără iubire firească, fără milă.

32 Ei, cu toate că au cunoscut hotărîrea lui Dumnezeu cum că cei ce fac unele ca acestea vrednici sunt de moarte, nu numai că le fac, dar şi încuviinţează pe alţi făptuitori.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.