×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FAPTELE SFINŢILOR APOSTOLI

Capitolul 9

Pe drumul Damascului, Domnul se arată lui Saul şi-l face sieşi apostol. Petru vindecă pe Enea şi înviază pe Tavita.

1 În vremea aceasta, Saul, suflând mereu ameninţare şi omor împotriva ucenicilor Domnului, s’a dus la marele preot,

2 Şi a cerut de la el scrisori către sinagogele din Damasc, precum că, de va afla acolo pe vre-unii, atât bărbaţi cât şi femei, că sunt pe calea aceasta, legaţi să-i aducă la Ierusalim.

3 Dar pe când călătorea şi era aproape de Damasc, o lumină din cer l-a învăluit deodată ca într’un fulger.

4 Şi Saul căzând la pământ a auzit un glas care-i zicea: Saule, Saule, de ce mă prigoneşti?

5 El a zis: Cine eşti tu, Doamne? Iar Domnul: Eu sunt Iisus, pe care tu îl prigoneşti. Greu îţi este să izbeşti în ţepuşă cu piciorul.

6 Ci el, tremurând şi îngrozit, a răspuns: Doamne, ce voieşti să fac? Iar Domnul i-a grăit: Scoală-te şi intră în cetate şi ţi se va spune ţie ce trebue să faci.

7 Iar bărbaţii care megeau cu el pe cale au stat locului înmărmuriţi, căci glasul îl auzeau, dar nu vedeau pe nimeni.

8 Saul s’a sculat de la pământ, dar, deşi avea ochii deschişi, nimic nu putea să vază. Atunci l-au luat de mână şi l-au băgat în Damasc.

9 Şi trei zile a fost fără vedere; şi n’a mâncat, nici n’a băut.

10 În Damasc era un ucenic anume Anania, şi Domnul i-a zis, în vedenie: Ananio! Şi el a răspuns: Iată-mă, Doamne!

11 Iar Domnul către el: Scoală-te, mergi pe uliţa caro se chiamă Uliţa Dreaptă şi la casa lui Iuda întreabă de un om din Taras, cu numele Saul, căci, iată, este în rugăciune,

12 Şi a văzut în vedenie pe un bărbat, anume Anania, intrând la el şi punându-şi mâinele peste el, ca să-şi capete iar vederea.

13 Ci Anania a răspuns: Doamne, despre omul acesta am auzit de la mulţi câte rele a făcut sfinţilor tăi în Ierusalim.

14 Aici chiar are putere de la mai marii preoţilor să lege pe toţi care chiamă numele tău.

15 Ci Domnul vorbit-a către el: Mergi, fiindcă acesta îmi este vas ales, ca să poarte numele meu înaintea păgânilor şi a împăraţilor şi a fiilor lui Israil.

16 Căci eu îi voi arăta câte trebue el să sufere pentru numele meu.

17 Deci s’a dus Anania şi a intrat în casă şi punându-şi mâinile pe el a grăit: Frate Saule, Domnul Iisus, cel ce ţi s’a arătat pe calea pe care tu veneai, m’a trimis ca să-ţi primeşti vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt.

18 Şi îndată au căzut de pe ochii lui ca nişte solzi şi iarăşi a văzut şi sculându-se s’a botezat.

19 Apoi, luând de mâncare, s’a întărit. Şi a stat cu ucenicii din Damasc câteva zile.

20 Şi degrabă în sinagoge a propovăduit pe Iisus, că el este Fiul lui Dumnezeu.

21 Iar toţi care îl auzeau se mirau foarte şi ziceau: Nu este oare el, care schingiuia în Ierusalim pe cei ce chiamă acest nume şi n’a venit aci cu ţinta aceasta, ca să-i ducă pe ei legaţi la arhierei?

22 Şi Saul se întărea din ce în ce mai mult şi-i punea în încurcătură pe Iudeu sălăşluiţi în Damasc, dovedind că acesta este Mesia,

23 Aşa încât, după ce au trecut zile mai multe, Iudeii s’au sfătuit să-l omoare

24 Dar uneltirea lor a ajuns la cunoştinţa lui Saul. Ci ei păzeau zi şi noapte la porţile Damascului ca să-i ridice viaţa.

25 Ucenicii lui însă, luându-l noaptea, l-au pogorît peste zid, lăsându-l în jos într’o coşniţă.

26 Venind în Ierusalim, Saul încercă să se alăture de ucenici, dar toţi se temeau de el, necrezând că este ucenic.

27 Atunci Barnaba, luându-l sub mâna sa, l-a dus la apostoli şi le-a istorisit cum a văzut în cale pe Domnul, cum a vorbit Domnul cu el şi cum a predicat în Damasc, fără sfială, în numele lui Iisus.

28 Deci era cu ei, înlăuntru şi înafară de Ierusalim, şi lucra cu îndrăzneală pentru Domnul,

29 Vorbind şi pricindu-se cu Evreii Elinişti. Ei însă umblau ca să-l ucidă.

30 Dar fraţii prinzând de veste l-au dus pe Saul la Cezareia şi de acolo l-au trimis la Tarsus.

31 Prin toată Iudeia, Galileia şi Samaria Biserica avea pace, clădindu-se şi umblând în frica Domnului şi sporind prin chemarea într’ajutor a Sfântului Duh.

32 Ci Petru, trecând pe la toţi, a venit şi la sfinţii care locuiau în Lida.

33 Şi acolo au găsit pe un om anume Enea, care, de opt ani, zăcea în pat fiindcă era paralitic.

34 Atunci Petru i-a zis: Enea, te vindecă Iisus Christos. Scoală-te şi strânge-ţi patul. Şi s’a sculat numaidecât.

35 Şi l-au văzut toţi cei ce locuiau în Lida şi în Saron, care s’au şi întors la Domnul.

36 În Iope era o uceniţă cu numele Tavita (care în tălmăcire însemnează căprioară); aceasta era plină de fapte bune şi de milosteniile ce făcea.

37 Şi s’a întâmplat, în acele zile, că ea s’a bolnăvit şi a murit. Şi după ce au scăldat-o au pus-o în foişor.

38 Ci Lida, fiind aproape de Iope, ucenicii auzind că Petru este în Lida au trimis pe doi bărbaţi la el, rugându-l: Nu pregeta să vii până la noi.

39 Atunci Petru s’a sculat şi a venit cu ei. Când au sosit, l-au dus sus în foişor şi lângă el au stat plângând toate văduvele, care îi arătau cămăşile şi veşmintele câte le făcea Căprioara pe când era cu ele.

40 Şi Petru a scos pe toţi afară, a îngenunchiat şi s’a rugat şi, întorcându-se către trup, a zis: Tavita, scoală-te! Ci ea şi-a deschis ochii şi văzând pe Petru a şezut.

41 Şi dându-i mâna, Petru a ridicat-o. Apoi a chemat pe sfinţi şi pe văduve şi le-a înfăţişat-o vie.

42 Iar minunea aceasta s’a făcut cunoscută în întreaga Iope, şi mulţi au crezut în Dumnezeu.

43 Şi Petru a rămas în Iope mai multă vreme, la un tăbăcar, anume Simon.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.