×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FAPTELE SFINŢILOR APOSTOLI

Capitolul 4

Petru şi Ioan sunt închişi ţi aduşi să-şi dea socoteala în faţa sinedriului. Rugăciunea credincioşilor. Viaţa deobşte.

1 Pe când vorbeau către popor, li se înfăţişară preoţii, căpitanul templului şi Saducheii,

2 Turburaţi că ei învaţă şi vestesc poporului, întru Iisus, învierea din morţi.

3 Şi punând mâna pe ei, i-au pus sub pază, până a doua zi, căci acum era seară.

4 Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântul au crezut, astfel că numărul bărbaţilor credincioşi s’a făcut cinci mii.

5 Iar a doua zi s’au strâns laolaltă fruntaşii lor şi bătrânii şi cărturarii din Ierusalim,

6 Şi Anna arhiereul şi Caiafa şi Ion şi Alexandru şi câţi erau din neamul arhieresc.

7 Şi i-au adus în mijlocul sinedriului şi i-au întrebat: Cu ce putere sau în al cui nume aţi făcut voi aceasta?

8 Atunci Petru, plin fiind de Duhul Sfânt, le-a vorbit: Fruntaşi ai poporului şi voi bătrâni din Israil,

9 Fiindcă noi suntem astăzi cercetaţi pentru o facere de bine către un om bolnav, ca să răspundem în ce chip s’a făcut el sănătos:

10 Cunoscut să vă fie vouă tuturor şi la tot poporul Israil că în numele lui Iisus Christos din Nazaret, pe care voi l-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morţi, în numele lui stă acesta sănătos în faţa voastră!

11 El este piatra cea neluată în seamă de către voi, zidarii, şi care a ajuns să fie piatra din capul unghiului;

12 Şi întru nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat nouă oamenilor, întru care să ne mântuim.

13 Văzând ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, erau în mare mirare, fiindcă îşi dădeau seama că sunt oameni fără carte şi din prostime. Dar îi cunoşteau că fuseseră împreună cu Iisus.

14 Şi văzând pe omul cel tămăduit stând cu ei, nimic n’aveau ce să zică împotrivă.

15 Ci le-au poruncit să iasă afară din sinedriu şi s’au sfătuit unii cu alţii,

16 Şi au zis: Ce vom face acestor oameni? Căci este ştiut tuturor locuitorilor din Ierusalim că printr’înşi s’a făcut o minune cunoscută şi nu putem să tăgăduim.

17 Dar ca lucrul să nu se răspândească mai departe în popor, cu ameninţare să le poruncim să nu mai vorbească în numele acesta nimănui.

18 Deci chemându-i le-au poruncit ca nicidecum să mai rostească, nici să mai înveţe în numele lui Iisus.

19 Ci Petru şi Ioan, răspunzând, le-au zis: Judecaţi de este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu.

20 Căci noi nu putem să nu vorbim cele ce am văzut şi am auzit.

21 Dar ei, după ce i-au ameninţat din nou, le-au dat drumul, negăsind nici un chip cum să-i pedepsească şi anume din pricina poporului,fiindcă toţi preamăreau pe Dumnezeupentru ceea ce se făcuse.

22 Iar omul cu care se făcuse această minune a vindecării avea mai mult ca patruzeci de ani.

23 Când au fost slobozi au venit la ai lor şi le-au spus câte le-au vorbit lor arhiereii şi bătrânii.

24 Ci ei auzind, într’un cuget au ridicat glasul lor la Dumnezeu şi au grăit: Stăpâne Dumnezeule, tu care ai făcut cerul şi pământul şi marea şi toate cele ce sunt într’însele,

25 Tu eşti carele prin Duhul Sfânt şi prin gura părintelui nostru David, robul tău, ai rostit: Pentru ce s’au întărâtat neamurile şi noroadele au cugetat cele deşarte?

26 Ridicatu-s’au împăraţii pământului şi stăpânitorii s’au adunat laolaltă împotriva Domnului şi împotriva Christosului său.

27 Căci, cu adevărat, în cetatea aceasta, asupra sfânt Fiului tău Iisus, pe care tu l-ai uns, s’au adunat împreună şi Irod şi Pilat din Pont, cu păgânii şi cu neamurile lui Israil,

28 Spre a face toate câte mâna ta şi sfatul tău mai dinainte au rânduit să fie.

29 Şi acum, Doamne, caută spre ameninţările lor şi dă robilor tăi să propovăduiască cuvântul tău cu toată îndrăzneala,

30 Intinzând dreapta ta spre vindecare şi săvârşind semne şi minuni, prin numele sfânt Fiului tău Iisus.

31 Şi pe când se rugau astfel, locul s’a cutremurat unde erau adunaţi şi s’au umplut toţi de Duhul Sfânt şi vesteau cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu.

32 Şi o singură inimă şi un singur suflet era în mulţimea celor ce credeau şi nici unul nu zicea că din a sa avere este ceva al său, ci totul le era deobşte.

33 Iar apostolii dădeau cu tărie mărturia învierii lui Iisus Christos şi mare dar era cu ei cu toţi.

34 Şi nimeni nu era între ei lipsit, fiindcă toţi câţi stăpâneau ţarini sau case le vindeau şi aduceau preţul celor vândute,

35 Şi-l puneau la picioarele apostolilor. Şi se împărţea fiecăruia, după cum avea fiecare trebuinţă.

36 Iar Iosif, cel ce de către apostoli a fost numit Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit, născut în Cipru,

37 A vândut un ogor pe care-l avea, a adus banii şi i-a pus la picioarele apostolilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.