×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FAPTELE SFINŢILOR APOSTOLI

Capitolul 15

Apostolii hotărăsc în Ierusalim că legea lui Moise nu este şi pentru păgâni. A doua călătorie a lui Pavel.

1 Unii din Iudeia au venit devale şi învăţau pe fraţi cum că: dacă nu vă tăiaţi împrejur, după datina lui Moise, nu puteţi să vă mântuiţi.

2 Ci Pavel şi Barnaba au avut cu ei multă gâlceava şi pricire. Atunci fraţii au rânduit ca Pavel şi Barnaba şi alţi câţiva dintre ei să se ducă, pentru aceste neînţelegeri, la apostoli şi la bătrânii din Ierusalim.

3 Deci ei. trimişi fiind de biserică, trecură prin Fenicia şi prin Samaria, povestind despre întoarcerea păgânilor şi făcând mare bucurie tuturor fraţilor.

4 Sosind în Ierusalim, au fost primiţi de biserică, de apostoli şi de bătrâni şi au Rpus câte a făcut Dumnezeu cu ei.

5 Dar câţiva din eresul Fariseilor, care trecuseră la credinţă, s’au ridicat şi au grăit: Trebue să-i tăiaţi împrejur şi să le porunciţi să păzească legea lui Moise.

6 Atunci apostolii şi bătrânii s’au adunat ca să cerceteze acest lucru.

7 După multă cercetare, s’a sculat Petru şi le-a vorbit: Bărbaţilor şi fraţilor, voi ştiţi că, din zile vechi, Dumnezeu, între voi toţi, a ales ca prin gura mea păgânii să audă cuvântul evanghehei şi să creadă..

8 Şi Dumnezeu, cel ce cunoaşte inimile, le-a dovedit aceasta, dându-le Duhul Sfânt, ca şi nouă.

9 Şi prin credinţă curăţind inimile lor, între noi şi ei n’a făcut nici o deosebire.

10 Acum deci, pentru ce ispitiţi pe Dumnezeu şi vreţi să puneţi pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinţii noştri, nici noi n’am putut să-l purtăm?

11 De vreme ce noi credem că suntem mântuiţi, în acelaşi fel ca şi ei, prin darul Domnului Iisus.

12 Atunci toată mulţimea a tăcut şi a dat ascultare lui Barnaba şi lui Pavel, care au povestit câte semne şi minuni a făcut Dumnezeu prin ei între păgâni.

13 Când au isprăvit ei, Iacob a ridicat glasul şi a zis: Bărbaţilor şi fraţilor, ascultaţi-mă!

14 Simon Petru a spus cum a avut grijă Dumnezeu de la început să ia dintre neamuri un popor care să-i poarte numele.

15 Cu aceasta se potrivesc cuvintele prorocilor, precum este scris:

16 După aceea mă voi înapoia şi voi clădi din nou cortul cel căzut al lui David şi cele surpate ale lui iarăşi le voi zidi şi-l voi ridica la loc,

17 Ca să-l caute pe Domnul oamenii ceilalţi şi toate neamurile întru care se pomeneşte numele meu asupra lor,

18 Zice Domnul, cel ce a făcut acestea cunoscute din vechime.

19 Drept aceea, eu găsesc cu cale să nu turburaţi pe cei ce, din păgâni, se întorc la Dumnezeu,

20 Ci să le trimiteţi scrisoare ca să se ferească de pângăririle idolilor, de desfrânare, de carnea dobitoacelor ce au fost sugrumate şi de sânge.

21 Căci, din străvechime, Moise are, prin toate oraşele, propovăduitorii săi şi citit este în sinagoge în fiecare Sâmbătă.

22 Atunci apostolii şi bătrânii, cu toată biserica, au hotărît să aleagă bărbaţi dintre ei şi să-i trimită la Antiohia, cu Pavel şi cu Barnaba, şi anume pe Iuda ce se chiamă Barsaba şi pe Sila, bărbaţi cu vază între fraţi.

23 Şi le-au dat la mână scrisoarea aceasta: Apostolii şi bătrânii – fraţii, fraţilor dintre păgâni care sunt în Antiohia şi Siria şi Cilicia, multă sănătate!

24 Deoarece am auzit că unii dintre noi, fără să fi avut porunca noastră, venind la voi v’au turburat cu vorbele lor şi au răvăşit sufletele voastre, zicând că trebue să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi legea,

25 Noi am găsit cu cale, într’un gând fiind, să alegem bărbaţi şi să-i trimitem la voi, împreună cu iubiţii noştri Barnaba şi Pavel,

26 Oameni care şi-au pus viaţa lor pentru numele Domnului nostru Iisus Christos.

27 Drept aceea, am trimis pe Iuda şi pe Sila. care vă vor spune şi ei din gură aceleaşi lucruri.

28 Căci Sfântul Duh şi noi am găsit cu cale să nu vă mai împovărăm cu nimic mai mult decât cu acestea de neapărată trebuinţă:

29 Să vă feriţi de cele jertfite idolilor şi de sânge şi de carne de dobitoc sugrumat şi de desfrânare. Păzindu-vă de acestea, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi.

30 Deci, cei trimişi în solie au coborît în Antiohia, au adunat mulţimea şi au dat scrisoarea.

31 Şi citind-o, credincioşii s’au bucurat de mângâierea aceasta.

32 Iar Iuda şi cu Sila, fiind şi ei proroci, au mângâiat, cu multe cuvântări, şi au întărit pe fraţi.

33 După ce-au zăbovit câtăva vreme, fraţii i-au lăsat cu pace să se ducă la cei ce i-au fost trimis.

34 Ci Sila s’a hotărît să rămână acolo.

35 Iar Pavel şi Barnaba petreceau în Antiohia, învăţând şi binevestind, împreună cu mulţi alţii, cuvântul Domnului.

36 Dar după un timp, Pavel a zis către Barnaba: Haidem înapoi, să cercetăm pe fraţi, în fiecare oraş în care am vestit cuvântul Domnului şi să vedem cum se află.

37 Barnaba ţinea să ia împreună cu ei şi pe Ioan, care se numeşte Marcu.

38 Pavel însă socotea că pe Marcu, care se despărţise de ei din Pamfilia şi nu venise alături la lucrul evangheliei, nu trebue să-l ia cu ei.

39 Deci s’a iscat ceartă, aşa încât s’au despărţit unul de altul. Barnaba a luat pe Marcu şi a plecat cu corabia la Cipru.

40 Pavel. alegându-şi pe Sila, a plecat, încredinţat de către fraţi darului Domnului,

41 Şi străbătând Siria şi Cilicia a întărit bisericile.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.