×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FAPTELE SFINŢILOR APOSTOLI

Capitolul 1

Cuvânt începător. Înălţarea lui Iisus la cer. Alegerea lui Matia în locul lui Iuda vânzătorul.

1 În cartea întâia, Teofile, am vorbit despre toate câte a făcut şi a învăţat Iisus, de la început,

2 Până în ziua când s’a înălţat la cer, după ce prin Duhul Sfânt a dat poruncile sale apostolilor pe care i-a ales.

3 După patima sa, Iisus s’a arătat pe sine viu prin multe semne doveditoare şi li s’a făcut văzut în răstimp de patruzeci de zile, vorbind despre cele (taine) ale împărăţiei lui Dumnezeu.

4 Şi când era cu ei le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui, pe care, a zis el, aţi auzit-o de la mine.

5 Că Ioan a botezat cu apă, iar voi vă veţi boteza cu Duhul Sfânt, de azi nu peste multe zile.

6 Atunci cei adunaţi acolo l-au întrebat şi au zis: Doamne, oare în vremea aceasta aşeza-vei tu la loc împărăţia lui Israil?

7 El le-a spus: Nu este lucrul vostru ca să ştiţi vremurile sau soroacele pe care Tatăl le-a pus într’a sa atotputernicie.

8 Ci voi, când va veni Duhul Sfânt asupra voastră, veţi lua putere şi îmi veţi fi mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeia şi în Samaria şi până la marginea pământului.

9 Iar după ce a grăit acestea s’a înălţat, cu ei de faţă, şi un nor l-a luat din ochii lor.

10 Şi pe când se ducea el, iar ei priveau la cer cu ochii aţintiţi, iată doi bărbaţi au stătut lângă ei, îmbrăcaţi în haine albe;

11 Şi aceştia au vorbit: Bărbaţi Galileieni, de ce staţi uitându-vă la cer? Acest Iisus care s’a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum l-aţi văzut ducându-se la cer.

12 Atunci ei, de la muntele ce se chiamă Eleonul şi care este aproape de Ierusalim cale de o Sâmbătă (2000 de coţi), s’au întors în Ierusalim.

13 Şi când au intrat, s’au suit în aceeaşi încăpere de sus unde le era şederea şi erau: Petru şi Ioan şi Iacov şi Andrei, Filip şi Toma, Vartolomei şi Matei, Iacov al lui Alfeu şi Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacov.

14 Toţi aceştia, într’un cuget, stăruiau în rugăciune dimpreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Iisus, şi cu fraţii lui.

15 În aceste zile sculându-se Petru în mijlocul fraţilor, iar numărul celor strânşi acolo era ca la o sută douăzeci, a cuvântat:

16 Bărbaţilor şi fraţilor, se cădea să se împlinească acea scriptură pe care Sfântul Duh, prin gura lui David, a rostit-o de mai înainte despre Iuda, care s’a făcut călăuză celor ce l-au prins pe Iisus.

17 El, care era numărat între noi şi fusese ales la această slujbă.

18 Ci el, cu plata fărădelegii lui, şi-a agonisit o ţarină, dar căzând cu capul în jos a crăpat în două şi i s’au vărsat toate măruntaiele.

19 Lucru care a ajuns la ştirea tutulor locuitorilor din Ierusalim, aşa încât ţarina aceea s’a numit în limba lor Hacheldama, adică Ţarina Sângelui.

20 Căci scris este în cartea Psalmilor: Ajungă pustie casa lui şi să n’aibă cine să locuiască în ea! şi iar: Iee altul dregătoria lui!

21 Deci unul din aceşti bărbaţi care s’au adunat cu noi, în tot timpul petrecerii între noi a Domnului Iisus,

22 Începând dela botezul lui Ioan, până în ziua când s’a înălţat, – unul dintre ei trebue să fie împreună cu noi martor al învierii lui.

23 Atunci au pus înainte pe doi: pe Iosif numit Barsaba, zis şi Iustus, şi pe Matia.

24 Şi s’au rugat şi au zis: Tu Doamne, cela ce cunoşti inimile tuturor, arată pe care din aceşti doi l-ai ales,

25 Ca să ia locul acestei slujbe şi apostoliei de la care Iuda a căzut, ca să meargă la locu-i cuvenit.

26 Deci le-au dat sorţi şi sorţul a căzut asupra lui Matia şi a fost pus alături cu cei unsprezece apostoli.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.