×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA IOAN

Capitolul 1

Cuvântul lui Dumnezeu s’a făcut trup. Mărturia lui Ioan Botezătorul despre mielul lui Dumnezeu. Cei dintâi ucenici ai lui Iisus.

1 La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.

2 Acesta era întru început la Dumnezeu.

3 Toate printr’însul s’au făcut şi fără el nimic nu s’a făcut din tot ce s’a făcut.

4 Întru el era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor.

5 Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul n’a cuprins-o.

6 Fost-a om trimis de la Dumnezeu, iar numele lui era Ioan.

7 Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre lumină, ca toţi, prin el, să crează.

8 Nu era el lumina, ci ca să mărturisească despre lumină.

9 Era lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul, venind în lume.

10 În lume era şi lumea printr’însul s’a făcut, dar lumea nu l-a cunoscut.

11 Întru ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit.

12 Iar câţi l-au primit, le-a dat putere ca să fie fiii lui Dumnezeu, adică celor care cred întru numele lui,

13 Care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s’au născut.

14 Şi cuvântul s’a făcut trup şi s’a sălăşluit întru noi şi am văzut mărirea lui, mărire ca a unuia născut din Tatăl, plin de dar şi de adevăr.

15 Ioan mărturisea despre el şi striga, zicând: Acesta era despre care am grăit: Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că era mai nainte de mine.

16 Că din plinătatea lui, noi toţi am luat, şi dar peste dar.

17 Pentru că legea datu-s’a prin Moise, iar darul şi adevărul au fost venit prin Iisus Christos.

18 Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată: Fiul Unul-Născut, care este în sânul Tatălui, acela a spus despre el.

19 Aceasta este mărturia lui Ioan, când au trimis Iudeii, din Ierusalim, preoţi şi leviţi ca să-l întrebe: Cine eşti tu?

20 El a mărturisit şi n’a tăgăduit, ci a mărturisit că: Nu sunt eu Christos.

21 Ei l-au întrebat: Dar ce eşti? Eşti Ilie? Zis-a el: Nu sunt Ilie. Eşti tu Prorocul? A răspuns: Nu.

22 Atunci i-au zis: Cine eşti? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu despre tine?

23 El rostit-a: Eu sunt glasul celui care strigă în pustie: îndreptaţi calea Domnului, după cum a grăit Isaia prorocul.

24 Iar cei trimişi erau dintre Farisei.

25 Apoi l-au întrebat şi i-au zis: Atunci, de ce botezi, dacă nu eşti Christos, nici Ilie, nici Prorocul?

26 Ioan le-a răspuns următoarele: Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru se află unul pe care voi nu-l ştiţi;

27 El este cel care vine după mine, care a fost înaintea mea şi căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei.

28 Acestea se petreceau în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan,

29 A doua zi, Ioan vede pe Iisus venind la el, şi grăieşte: Iată Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii.

30 Acesta este despre care eu am «pus: După mine vine unul care a fost înaintea mea, findcă era mai nainte de mine.

31 Ci eu nu-l ştiam; dar ca să se arate lui Israil, pentru aceea venit-am eu, cel ce botez cu apă.

32 Iar Ioan a mărturisit, zicând: Văzut-am Duhul coborîndu-se din cer, ca un porumbel, şi rămânând deasupra lui.

33 Ci eu nu-l ştiam, dar cel ce m’a trimis să botez cu apă, acela mi-a vorbit: Peste care vei vedea Duhul pogorîndu-se – şi rămânând deasupra lui, acesta este cel ce botează cu Duhul Sfânt.

34 Iar eu am văzut şi am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu.

35 A doua zi, din nou stătea Ioan şi doi dintre ucenicii lui;

36 Şi privind pe Iisus, care trecea pe acolo, a rostit: Iată Mielul lui Dumnezeu.

37 Cei doi ucenici l-au auzit spunând aceasta şi au pornit după Iisus.

38 Iisus întorcându-se şi văzându-i că merg după el, i-a întrebat:

39 Ce căutaţi? Ci ei răspuns-au lui: Rabi, adică, în tâlcuire, Învăţătorule, unde sălăşlueşti?

40 El le-a zis: Veniţi şi veţi vedea. Deci au mers şi au văzut unde sălăşluia; şi au rămas la el, în ziua aceea. Era ca la ceasul al zecelea (patru după amiază).

41 Andrei, fratele lui Simon Petru, era unul dintre cei doi care auziseră pe Ioan şi veniseră după Iisus.

42 Acesta găseşte mai întâi pe Simon, fratele său, şi-i spune: Găsit-am pe Mesia, adică, în tâlcuire, pe Christos.

43 Şi l-a adus la Iisus. Iisus privind în faţa lui, i-a zis: Tu eşti Simon, feciorul lui Iona, tu te vei numi Chefa, adică în tâlcuire, Petru.

44 În ziua următoare, voind să plece în Galileia, a găsit pe Filip. Şi i-a grăit Iisus: Vino după mine.

45 Iar Filip era din Betsaida, din oraşul lui Andrei şi al lui Petru.

46 Filip găseşte pe Natanail şi-i grăieşte: Găsit-am pe acela despre care a scris Moise în lege şi au scris profeţii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret.

47 Natanail răspuns-a lui: Din Nazaret poate să fie ceva bun? Filip îi zice: Vino şi vezi.

48 Iisus a văzut pe Natanail venind la sine şi a spus despre el: Iată, cu adevărat, israilit întru care nu este vicleşug.

49 Natanail îl întrebă: De unde mă cunoşti? Iisus răspunzând i-a zis: Te-am văzut, când erai sub smochin, mai nainte ca Filip să te cheme.

50 Răspunsu-i-a Natanail: Rabi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti împăratul lui Israil.

51 Iisus luând cuvântul i-a grăit: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, tu crezi? Mai mari decât acestea vei vedea.

52 Apoi i-a zis: Amin, amin grăiesc vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorîndu-se peste Fiu omului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.