×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA LUCA

Capitolul 3

Predica lui Ioan Botezătorul. Mărturia lui despre Christos. Botezul şi spiţa neamului lui Iisus.

1 În al cincisprezecelea an al împărăţiei Cezarului Tiberiu, pe când Ponţiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al Itureii şi al ţinutului Trahonitidei, iar Lisanias tetrarh al Abilenei,

2 În zilele arhiereilor Ana şi Caiafa, fost-a cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie.

3 Atunci el a umblat prin toată împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul pocăinţei, întru iertarea păcatelor,

4 După cum scrie în cartea cuvintelor lui Isaia prorocul: Este glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui.

5 Orice prăpastie se va umplea şi orice munte şi orice deal se va pogorî; căile cele strâmbe se vor face drepte şi cele cu anevoie de umblat drumuri netede.

6 Şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu.

7 Deci zicea Ioan mulţimilor care ieşiseră să se boteze dela el: Pui de năpârcă, cine v’a arătat că veţi scăpa de mânia ce va să fie?

8 Faceţi dar roade vrednice de pocăinţă şi nu începeţi a zice în voi înşivă: Părintele nostru este Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam.

9 Acum securea stă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face fruct bun se taie şi se aruncă în foc.

10 Ci mulţimile îl întrebau zicând: Atunci, ce să facem?

11 Răspunzând Ioan le grăia: Cel ce are două haine să dea celui ce nu are şi cel ce are de mâncare să facă de asemenea.

12 Şi au venit vameşii să se boteze şi i-au spus: Învăţătorule, noi ce să facem?

13 El le-a răspuns: Nu luaţi de la nimeni nimic mai mult peste ce vă este hotărît.

14 Şi îl întrebau şi ostaşii, zicând: Dar noi ce să facem? Rostit-a şi către ei: Nu asupriţi pe nimeni, nu năpăstuiţi pe nimeni şi fiţi mulţumiţi cu plata voastră.

15 Iar poporul fiind în aşteptare şi întrebându-se toţi despre Ioan, în cugetele lor: Să nu fie el cumva Christos?

16 Ioan le răspunse tuturor zicând: Eu unul vă botez cu apă, dar vine cel ce este mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălţămintelor; el vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.

17 El ţine lopata în mâinile sale, şi-şi va curăţi aria şi va aduna grâul său în grânar, iar pleava va arde-o cu foc nestins.

18 Acestea şi alte multe îndemnuri dând poporului, Ioan îi vestea vestea cea bună.

19 Însă Irod tetrarhul, mustrat de el pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele său, şi pentru toate relele care le făcuse Irod,

20 Adaogă la toate şi aceasta că închise pe Ioan în temniţă.

21 Şi pe când se boteza tot norodul s’a botezat şi Iisus. Ci el rugându-se, cerurile s’au deschis,

22 Şi Duhul Sfânt în trupească înfăţişare, ca un porumbel, a pogorît asupra lui, şi din cer s’a făcut glas: Tu eşti fiul meu cel iubit, întru tine bine am voit.

23 Iar Iisus când a început să predice era ca de treizeci de ani, fiind – după cum se credea – fiul lui Iosif, în faptă însă al lui Eh,

24 Fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,

25 Fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,

26 Fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semein, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,

27 Fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiil, fiul lui Neri,

28 Fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosan, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,

29 Fiul lui Iisus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi,

30 Fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,

31 Fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,

32 Fiul lui lesei, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Sala, fiul lui Naason,

33 Fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arm, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda,

34 Fiul lui Iacob, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Terah, fiul lui Nahor,

35 Fiul lui Serug, fiul lui Ragab, fiul lui Peleg, fiul lui Eber, fiul lui Şelah,

36 Fiul lui Cainan, fiul lui Arpaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,

37 Fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan,

38 Fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, făptura lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.