×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA LUCA

Capitolul 2

Naşterea lui Christos. Tăierea împrejur şi aducerea în templu. Simeon si Ana. Iisus, fiind de doisprezece ani, vine la Ierusalim.

1 În zilele acelea, ieşit-a poruncă de la Cezarul August ca să se înscrie toată lumea.

2 Această înscriere s’a făcut mai nainte de cât aceea făcută pe când Quirinius era cârmuitorul Siriei.

3 Deci, toţi mergeau să se înscrie, fiecare în cetatea sa de obârşie.

4 Atunci s’a suit şi Iosif din Galileia, din oraşul Nazaret, în Iudeia, la oraşul lui David, care se numeşte Betleem, pentru că era din casa şi din neamul lui David,

5 Ca să se înscrie împreună cu Măria, cea logodită lui, şi care era grea.

6 Dar pe când ei erau în Betleem s’au împlinit zilele ca ea să nască.

7 Şi a născut pe fiul ei cel întâi născut şi l-a înfăşat şi l-a culcat în iesle, căci nu mai era loc, pentru ei, în casa de popas.

8 Iar în partea locului erau păstori, care, mâind pe câmp, ţineau strajă, noaptea, lângă turmele lor.

9 Şi iată că îngerul Domnului a stătut lângă ei şi mărirea Domnului i-a învăluit în lumină, iar ei s’au înfricoşat cu frică mare.

10 Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci iată vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul;

11 Că, în oraşul lui David, astăzi vouă s’a născut un Mântuitor, oare este Christos, Domnul.

12 Şi acesta este semnul ce vă dau: veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle.

13 Şi deodată s’a făcut împreună cu îngerul mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:

14 Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni binevoire!

15 Iar după ce îngerii s’au depărtat de la ei, la cer, păstorii vorbiră unu către alţii: Să mergem dar, până la Betleem, să vedem lucrul acesta ce s’a făcut şi pe care Domnul ne-a dat să-l cunoaştem.

16 Şi grăbindu-se au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe prunc, culcat în iesle.

17 Iar după ce l-au văzut, au destăinuit cuvântul grăit lor despre acest copil.

18 Şi toţi câţi auzeau se mirau de întâmplarea pe care le-o spuneau păstorii.

19 Ci Maria păstra toate aceste lucruri şi le cumpănea în inima ei.

20 Apoi păstorii s’au întors la turme preamărind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte auziseră si văzuseră, precum li se vestise.

21 Când s’au împlinit opt zile şi a fost să-l taie împrejur, i-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger, mai înainte ca să se zămislească în pântece.

22 Iar când s’au împlinit zilele curăţirii lor, după legea lui Moise, l-au adus pe prunc la Ierusalim, ca să-l pună înaintea Domnului,

23 Precum scrie în legea Domnului, că toată partea bărbătească, deschizând pântecele, sfânt Domnului se va chema,

24 Şi să dea jertfă, cum zice în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel.

25 Şi iată, era un om în Ierusalim, anume Simeon, şi omul acela era drept şi temător de Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israil şi Duhul Sfânt era asupra lui.

26 Ci lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va gusta moartea, până ce nu va vedea pe Unsul Domnului.

27 Şi din îndemnul Duhului veni la templu, tocmai când părinţii aduceau acolo pe pruncul Iisus, ca să facă pentru el după datina legii.

28 Atunci Simeon a luat pruncul în braţele sale, a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:

29 Acum slobozeşti pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău, în pace;

30 Că ochii mei văzură mântuirea ta,

31 Care ai gătit-o înaintea feţei tuturor noroadelor,

32 Lumină spre luminarea neamurilor şi spre slava poporului tău Israil.

33 Iar tatăl şi mama lui se mirau de cele grăite despre prunc.

34 Şi Simeon i-a binecuvântat, iar către Maria, mama lui, a zis: Iată acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israil şi ca un semn de tăgadă, –

35 Iar prin sufletul tău va trece sabie – ca să se dea pe faţă gândurile multor inimi.

36 Mai era o prorocită anume Ana, fiica lui Fanuil, din seminţia lui Aşer, ajunsă la adânci bătrâneţe şi care trăise cu bărbatul ei numai şapte ani de la căsătorie.

37 Iar de optzeci şi patru de ani era văduvă şi nu se depărta de templu, slujind ziua şi noaptea, în post şi în rugăciune.

38 În ceasul acesta, venind şi ea acolo şi aducând de faţă cu toţi, slavă lui Dumnezeu, vorbea despre prunc tuturor celor ce aşteptau mântuirea lui Israil.

39 După ce au săvârşit toate, potrivit legii Domnului, s’au întors în Galileia, în Nazaret, oraşul lor,

40 Iar copilul creştea şi se întărea cu duhul, umplându-se de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era cu el.

41 Ci părinţii lui, în fiecare an, se duceau, de sărbătoarea Paştelui, la Ierusalim.

42 Iar când a fost Iisus de doisprezece ani, s’au suit la Ierusalim după datina sărbătorii.

43 Sfârşindu-se zilele şi pornind ei înapoi, copilul Iisus a rămas în Ierusalim, şi părinţii lui n’au ştiut.

44 Şi socotind că este împreună cu ceilalţi soţi de drum, au venit cale de o zi, căutându-l printre rude şi printre cunoscuţi.

45 Însă nu l-au găsit. Atunci s’au întors la Ierusalim şi l-au căutat aici.

46 Iar după trei zile l-au aflat în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, pe care îi asculta şi-i întreba.

47 Şi toţi care îl auzeau se minunau de priceperea şi de răspunsurile lui.

48 Ci văzându-l rămaseră uimiţi, iar mama lui zise către el: Fiule, de ce ne-ai făcut nouă astfel? Iată tatăl tău şi eu îngrijoraţi te căutam.

49 Atunci el le-a răspuns: Ce este de mă căutaţi? Oare nu ştiaţi că întru cele ale Părintelui meu se cădea ca eu să fiu?

50 Dar ei n’au priceput cuvântul pe care l-a spus lor.

51 Apoi a plecat cu ei şi a venit în Nazaret şi le era supus. Iar mama lui păstra, în inima ei, toate aceste lucruri şi cuvinte.

52 Şi Iisus sporea în înţelepciune, creştea cu trupul, şi har avea la Dumnezeu şi la oameni.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.