×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA LUCA

Capitolul 19

Zaheu. Parabola cu talanţii. Intrarea în Ierusalim. Iisus jeleşte Ierusalimul şi curăţeşte templul.

1 După aceea, intrând în Ierihon, străbătea oraşul.

2 Şi iată că un bărbat numit cu numele Zaheu, care era mai mare peste vameşi şi era bogat,

3 Căuta să vază cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de stat.

4 Atunci el, alergând înainte, s’a suit într’un sicomor ca să-l vază, căci pe acolo avea să treacă.

5 Dar când a sosit la locul acela, Iisus căutând în sus a rostit către el: Zaheu, grăbeşte-te şi dă-te jos, căci astăzi trebue să rămân în casa ta.

6 Şi el s’a dat jos degrabă şi l-a primit cu bucurie.

7 Văzând însă aceasta, toţi murmurau şi ziceau: A intrat să poposească la un om păcătos.

8 Atunci Zaheu, stând în faţa Domnului, a zis: Iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva întorc împărţit.

9 Zis-a către el Iisus: Astăzi s’a făcut mântuire casei acesteia, căci şi el este fiul lui Avraam,

10 Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.

11 Şi după ce au auzit acestea, Iisus a adăogat să le spună o pildă, fiindcă el era aproape de Ierusalim, iar ei credeau că împărăţia lui Dumnezeu se va arăta numaidecât.

12 Deci a zis: Un om de neam mare s’a dus într’o ţară depărtată ca să-şi ia întărire crăiască şi să se înapoieze.

13 Şi a chemat pe zece robi ai săi şi le-a dat zece talanţi şi a zis către ei: Neguţătoriţi cu ei până viu.

14 Dar cetăţenii lui aveau ură pe el, şi au trimis soli în urma lui, zicând: Nu voim ca acesta să fie crai peste noi.

15 Când a venit înapoi cu întărirea de crai, a poruncit să-i cheme pe acei robi cărora le dăduse banii, ca să afle ce negustorie au făcut.

16 Şi s’a înfăţişat cel dintâi şi a zis: Doamne, talantul tău a adus câştig zece talanţi.

17 Atunci i-a zis stăpânul: Prea bine, slugă bună, fiindcă întru puţin ai fost credincios, să aibi putere peste zece cetăţi.

18 A venit apoi al doilea şi a zis: Talantul tău, stăpâne, a făcut cinci talanţi.

19 Zis-a către acesta: Să fii şi tu stăpânitor peste cinci cetăţi.

20 A venit şi al treilea şi a zis: Doamne, iată talantul tău, pe care l-am ţinut, pus deoparte, în mahramă.

21 Că m’am temut de tine, pentru că eşti om aspru: iei ce nu ai pus şi seceri ce n’ai semănat.

22 Zis-a lui stăpânul: Din cuvintele tale te voi judeca, slugă vicleană. Ştiut-ai că eu sunt om aspru, iau ce nu am pus şi secer ce nu am semănat.

23 Atunci, de ce n’ai dat banii mei la zărăfie? Şi eu, la venirea mea, i-aş fi cerut cu dobândă.

24 Apoi a poruncit celor ce stăteau de faţă: Luaţi de la el talantul şi daţi-l celui care are zece talanţi.

25 Dar ei au zis lui: Doamne, acela are zece talanţi.

26 Grăiesc vouă: Cel ce are i se va da, iar de la cel ce nu are, şi ce are se va lua.

27 Iar pe acei vrăşmaşi ai mei care n’au voit ca să domnesc peste ei, aduceţi-i aici şi tăiaţi-i în faţa mea.

28 După ce a cuvântat acestea, a mers înainte, în sus spre Ierusalim.

29 Iar când a fost să se apropie de Betfaghe şi de Betania, către muntele care se zice Muntele Măslinilor, a trimis pe doi dintre ucenici,

30 Zicându-le: Duceţi-vă în satul dinaintea voastră şi, intrând în el, veţi găsi un mânz legat pe care nimeni dintre oameni n’a şezut vreodată. Dezlegaţi-l şi aduceţi-l.

31 Şi de vă va întreba cineva: Pentru ce-l dezlegaţi? Veţi zice aşa: Pentru că trebueşte Domnului.

32 Şi ducându-se cei trimişi au aflat precum le-a spus.

33 Iar când dezlegau mânzul, au grăit stăpânii lui către ei: De ce dezlegaţi mânzul?

34 Atunci ei au răspuns: Pentru că trebueşte Domnului.

35 Şi l-au adus la Iisus şi aruncându-şi veşmintele lor pe mânz au pus pe Iisus deasupra.

36 Iar pe când mergea, alţii îşi aşterneau veşmintele în calea lui.

37 Şi dacă s’a apropiat de Ierusalim la coborîşul Muntelui Măshnilor, toată mulţimea ucenicilor, bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu, cu voce tare, pentru toate minunile pe care le văzuse.

38 Şi ziceau: Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului! În ceruri fie pace şi slavă întru înălţimi!

39 Dar oarecare Farisei din mulţime i-au zis lui: Învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii.

40 Atunci el le-a răspuns: Zic vouă, de vor tăcea aceştia, pietrele vor striga!

41 Şi când a fost aproape şi a văzut cetatea, a plâns de mila ei şi a rostit:

42 Dacă ai fi cunoscut şi tu, îu această zi a ta, cele ce sunt spre pacea ta! Dar acum ascunse sunt de ochii tăi.

43 Căci veni-vor zile peste tine, când duşmanii tăi vor trage şanţ în jurul tău şi te vor împresura şi te vor strâmtora de toate părţile.

44 Şi te vor face una cu pământul şi pe fiii tăi în tine, şi nu vor lăsa întru tine piatră peste piatră, pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale.

45 Apoi, intrând în templu, a început să dea afară pe cei ce vindeau în el şi cumpărau,

46 Şi le-a spus: Scris este: Şi va fi casa mea casă de rugăciunie; dar voi aţi făcut din ea peşteră de tâlhari.

47 Şi în fiecare zi era în templu şi învăţa. Dar mai marii preoţilor şi Cărturarii şi fruntaşii poporului căutau să-l piardă. Şi nu găseau ce să-i facă, pentru că tot norodul sta atârnat de el şi-l asculta.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.