×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA LUCA

Capitolul 13

Pilda Galileienilor ucişi. O femeie vindecată în ziua Sâmbetei. Pilde şi cuvinte despre împărăţia lui Dumnezeu. Ierusalimul şi jalea-i viitoare.

1 În vremea aceea, erau câţiva acolo care dădură de ştire lui Iisus despre acei Galileieni al căror sânge Pilat îl amestecase cu jertfele lor.

2 Atunci el răspunzând le-a zis: Credeţi oare că aceşti Galileieni, fiindcă au păţit aceasta, au fost ei mai păcătoşi decât toţi Galileienii?

3 Nu! zic vouă; dar de nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel.

4 Sau acei optsprezece inşi, peste care s’a surpat turnul în Siloara şi i-a omorît, gândiţi oare că au fost ei mai greşiţi decât toţi locuitorii din Ierusalim?

5 Nu! zic vouă; dar de nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel.

6 Apoi le-a spus această parabolă: Un om avea un smochin, sădit în via lui, şi a venit să caute rod în el, dar n’a găsit.

7 Şi a zis către vier: Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta şi nu găsesc. Taie-l; de ce mai cuprinde pământul în zadar?

8 Ci răspunzând vierul i-a grăit: Doamne, lasă-l şi anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur şi voiu pune gunoi.

9 Şi de va rodi în viitor, bine; iar de nu, atunci îl voi tăia.

10 Odată, în zi de Sâmbătă, Iisus învăţa într’o sinagogă.

11 Şi iată, o femeie care avea de optsprezece ani un duh de slăbiciune şi era gârbovă şi nu putea să se ţină dreaptă, cu nici un preţ.

12 Ci văzând-o Iisus, a chemat-o la sine şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta.

13 Şi şi-a pus mâinile asupra ei şi îndată s’a îndreptat şi a început să mărească pe Dumnezeu.

14 Atunci, mai marele sinagogii, mâniindu-se foarte că Iisus a tămăduit Sâmbăta, a luat cuvântul şi a grăit mulţimii: Şase zile sunt întru care se cuvine a lucra; venind deci întru acestea, face-ţi-vă sănătoşi, dar nu în ziua Sâmbetei!

15 Ci Domnul i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă oare în ziua Sâmbetei, boul lui sau asinul, de la iesle, şi nu-l duce să-l adape?

16 Iar această femeie, care este fiica lui Avraam şi pe care a legat-o Satana, iată, de optsprezece ani, nu se cădea oare să fie dezlegată de legătura ei, în ziua Sâmbetei?

17 La atari cuvinte ale lui, toţi protivnicii lui se simţeau ruşinaţi, iar norodul întreg se bucura de toate faptele măreţe, săvârşite de el.

18 Apoi zicea: Cu ce este asemenea împărăţia lui Dumnezeu şi cu ce voi asemăna-o?

19 Asemenea este grăuntelui de muştar pe care luându-l omul l-a semănat în grădina sa, şi a crescut şi s’a făcut copac, iar păsările cerului s’au sălăşluit în ramurile lui.

20 Zicea iarăşi: Cu ce voi asemăna împărăţia lui Dumnezeu?

21 Asemenea este cu aluatul pe care luându-l femeia l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s’a dospit tot.

22 Şi mergea Iisus, din oraş în oraş şi din sat în sat, învăţând şi ţinând drumul spre Ierusalim.

23 Iar cineva l-a întrebat: Doamne, puţini sunt oare cei ce se mântuesc? Ci el zis-a către ei:

24 Străduiţi-vă să intraţi prin poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor izbuti.

25 O dată ce stăpânul casei s’a ridicat şi a închis uşa, veţi începe să staţi afară şi să bateţi la uşă şi să ziceţi: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el răspunzând vă va grăi: Nu vă ştiu pe voi de unde sunteţi.

26 Atunci voi veţi prinde a zice: Mâncat-am în faţa ta şi am băut, şi în uliţele noastre ai propovăduit.

27 El însă va rosti: Vă spun, nu vă ştiu pe voi de unde sunteţi. Depărtaţi-vă de la mine, voi toţi lucrători ai nedreptăţii.

28 Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor, când veţi vedea pe Avraam, pe Isaac şi pe Iacob şi pe toţi prorocii în împărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi aruncaţi afară.

29 Şi veni-vor de la răsărit şi de la apus, de la miază-noapte şi de la miază-zi şi vor şedea la masă întru împărăţia lui Dumnezeu.

30 Că iată sunt codaşi care vor fi în frunte şi sunt fruntaşi care vor fi la coadă.

31 În ceasul acela, au venit la el unii din Farisei şi i-au zis: Ieşi şi te du de aici, că Irod vrea să te ucidă.

32 El le-a răspuns: Duceţi-vă şi spuneţi vulpii acesteia: Iată izgonesc demoni şi săvârşesc vindecări astăzi şi mâine, iar a treia zi sfârşesc.

33 Însă şi azi şi mâine şi în ziua următoare trebue să călătoresc, fiindcă nu este cu putinţă să piară proroc afară din Ierusalim.

34 Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine, de câte ori voit-am să adun pe fiii tăi, cum adună găina puii săi sub aripi, dar n’aţi voit!

35 Iată vi se lasă casa voastră pustie, că, adevăr grăiesc vouă, nu mă veţi mai vedea până ce va veni vremea ca să ziceţi: Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.