×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA LUCA

Capitolul 10

Trimiterea şi înapoierea celor şaptezeci de ucenici.Vai de oraşele împietrite. Iisus se bucură cu Duhul. Parabola cu Samariteanul milostiv. Marta şi Maria.

1 După acestea, Domnul a rânduit alţi şaptezeci de ucenici şi i-a trimis, câte doi, înaintea feţei sale, în fiecare târg şi loc, unde însuşi avea să vie.

2 Şi a vorbit către ei: Secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini; rugaţi-vă deci, Domnului secerişului, ca să scoată lucrători la secerişul său.

3 Mergeţi; iată eu vă trimit pe voi ca nişte miei, în mijlocul lupilor.

4 Nu purtaţi pungă cu bani, nici traistă, nici încălţăminte; şi nimănui, pe cale, bineţe să nu-i daţi.

5 Iar în orice casă veţi intra, mai întâi spuneţi: Pace casei acesteia!

6 Şi de va fi acolo fiul păcii, odihni-va pacea voastră asupra lui; iar de nu, se va întoarce către voi.

7 Şi în aceeaşi casă să rămâneţi, mâncând şi bând ce au ei acolo, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Nu vă mutaţi din casă în casă.

8 Când intraţi într’un oraş şi vă primesc, mâncaţi cele ce vă pun înainte.

9 Tămăduiţi pe bolnavi şi spuneţi-le: S’a apropiat de voi împărăţia lui Dumnezeu.

10 Iar când aţi intrat într’un oraş şi nu vă primesc pe voi, atunci ieşiţi în uliţele lui şi ziceţi:

11 Şi pulberea oare s’a lipit, din oraşul vostru, de picioarele noastre, o ştergem să rămână la voi! Dar aceasta să ştiţi, că s’a apropiat împărăţia lui Dumnezeu.

12 Ci vă spun că, în ziua aceea, mai uşor va fi Sodomei, decât acelui oraş.

13 Vai ţie, Chorazine! Vai ţie, Betsaido! Căci, dacă în Tir şi în Sidon s’ar fi făcut minunile care s’au făcut la voi, de mult s’ar fi pocăit, stând în sac şi în cenuşă.

14 Dar Tirului şi Sidonului mai uşor le va fi, la judecată, decât vouă.

15 Şi tu, Capernaume, nu te-ai înălţat oare până la cer? Până la iad vei fi împins în jos!

16 Cine ascultă de voi, de mine ascultă, şi cine vă nesocoteşte pe voi, pe mine mă nesocoteşte; iar cel ce mă nesocoteşte pe mine, nesocoteşte pe cel ce m’a trimis pe mine.

17 Iară cei şaptezeci s’au înapoiat cu bucurie şi i-au spus: Doamne, şi demonii ni se supun întru numele tău.

18 Atunci Iisus le-a răspuns: Privit-am pe Satana căzând, ca din ceruri fulgerul.

19 Iată, datu-v’am vouă putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului, şi nimic nu vă va aduce vătămare.

20 Dar nu vă bucuraţi de aceasta că duhurile se pleacă vouă, ci vă bucuraţi că numele voastre sunt scrise în ceruri.

21 În ora aceea Iisus a tresăltat de bucurie, întru Duhul Sfânt, şi a rostit: Mulţumescu-ţi ţie, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului, că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi de cei pricepuţi şi le-ai descoperit copiilor. Aşa, Părinte, căci aşa a fost înaintea ta, bunăvoinţa ta.

22 Şi întorcându-se către ucenici grăit-a: Toate-mi sunt mie date de către Tatăl meu, şi nimeni nu cunoaşte cine este Fiul fără numai Tatăl şi cine este Tatăl fără numai Fiul şi căruia voieşte Fiul să-i dezvăluiască.

23 Apoi iarăşi s’a întors către ucenici, deoparte, şi a mai zis: Fericiţi sunt ochii care văd ce vedeţi voi!

24 Că zic vouă: mulţi proroci şi împăraţi au voit să vază ceea ce voi vedeţi, dar n’au văzut, şi să auză ceea ce auziţi, dar n’au auzit.

25 Ci, iată, un învăţător al legii ispitind pe Iisus, s’a sculat şi a zis: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?

26 Iisus grăit-a către el: Ce este scris în lege? Cum citeşti?

27 Iar el răspunzând a zis: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău, şi din toată vârtutea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele ca însuţi pe tine.

28 Atunci Iisus i-a spus: Drept ai răspuns. Fă aceasta şi vei fi viu.

29 Dar el voind să se îndrepteze pe sine însuşi, zis-a către Iisus: Şi cine este aproapele meu?

30 Dând răspuns, Iisus vorbit-a: Un om mergea devale, de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l pe jumătate mort.

31 Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea, dar văzând a trecut pe alăturea.

32 Tot aşa şi un levit, ivindu-se pe acolo, a venit, a văzut şi a trecut pe alăturea.

33 Un Samaritean care călătorea, însă, sosind în dreptul lui şi văzându-l, i s’a făcut milă de el,

34 Şi a venit la el, i-a legat rănile turnând pe ele untdelemn şi vin, şi punându-l pe dobitocul său l-a dus la un han şi i-a purtat de grijă.

35 Iar a doua zi, la plecare, scoţând doi dinari, i-a dat hangiului şi i-a zis: Ai grijă de el, şi ce vei mai cheltui, eu când mă voi întoarce, îţi voi da înapoi.

36 Care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui ce a fost căzut între tâlhari?

37 El răspunse: Cel care a avut milă de el. Atunci Iisus i-a zis: Du-te si fă şi tu la fel.

38 S’a întâmplat, apoi, pe când mergeau ei, că Iisus a intrat într’un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei.

39 Şi aceasta avea o soră oe se numea Maria, care, stând jos lângă picioarele Domnului, asculta cuvântul lui.

40 Marta însă era împovărată de multă slujbă. Deci, stând locului, a grăit: Doamne, au nu socoteşti că sora mea m’a lăsat singură să slujesc? Ci spune-i ca să-mi ajute.

41 Dar Domnul răspunzând i-a zis: Marto, Marto, te grijeşti şi spre multe te sileşti.

42 Ci un lucru trebueşte. Maria partea cea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.