×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MARCU

Capitolul 15

Iisus înaintea lui Pilat. Judecata şi osânda. Cununa de spini. Răstignirea şi înmormântarea.

1 Iar dis-de-dimineaţă, arhiereii ţinură sfat cu bătrânii, cu Cărturarii şi cu tot sinedriul şi, după ce îl legară pe Iisus, îl duseră şi-l predară lui Pilat.

2 Deci, l-a întrebat Pilat: Tu eşti împăratul Iudeilor? Răspuns-a lui Iisus: Tu zici.

3 Iar mai marii preoţilor îl învinuiau cu înverşunare.

4 Atunci Pilat l-a întrebat din nou: Nu răspunzi nimic? Iată câte spun împotriva ta.

5 Că Iisus nimic n’a mai răspuns, încât Pilat era în mirare.

6 Iar la sărbătoarea Paştilor Pilat le lăsa slobod un închis pe care îl cereau.

7 Şi era unul, cu numele Baraba, închis împreună cu nişte răsculaţi, care în răscoală săvârşiseră un omor.

8 Deci norodul venind sus la Pilat a început să ceară să le facă precum obişnuia pentru ei.

9 Atunci Pilat le-a răspuns, zicând: Voiţi să vă liberez pe împăratul Iudeilor?

10 Fiindcă ştia că arhiereii îl dăduseră în mâna lui din ură.

11 Dar mai marii preoţilor aţâţară mulţimea ca să le lase slobod mai bine pe Baraba.

12 Ci Pilat luând cuvântul încă o dată le-a zis: Dar ce voiţi să fac cu acesta care ziceţi că este împăratul Iudeilor?

13 Ei strigară din nou: Răstigneşte-l.

14 Pilat zise către ei: Dar ce rău a făcut? Însă ei mai cu prisos strigară: Răstigneşte-l.

15 Ci Pilat voind să facă norodului pe voie le dărui pe Baraba, iar pe Iisus, biciuindu-l, îl dădu ca să se răstignească.

16 Atunci ostaşii l-au dus înlăuntrul curţii, adică în pretoriu, şi au chemat laolaltă toată cohorta.

17 Şi l-au îmbrăcat în purpură şi împletind o cunună de spini i-au pus-o pe cap.

18 Şi au început să se închine lui zicând: Bucură-te, împăratul Iudeilor!

19 Şi-l băteau peste cap cu o trestie şi scuipau asupra lui şi punându-se în genunchi i se închinau.

20 După ce au râs astfel de el, l-au dezbrăcat de purpură şi l-au îmbrăcat cu hainele lui. Apoi l-au dus afară ca să-l răstignească.

21 Şi au silit pe un trecător, care venea din ţarină, pe Simon Chirineul, tatăl lui Alexandru şi al lui Rufu, să ducă crucea lui.

22 Şi l-au dus la locul zis Golgota, care se tălmăceşte locul căpăţânii.

23 Şi i-au dat lui să bea vin amestecat cu smirnă, dar el n’a luat.

24 Şi l-au răstignit şi au împărţit între ei veşmintele lui, aruncând sorţii pe ele, care ce să ia.

25 Iar când l-au răstignit, era ceasul al treilea.

26 Şi scrisoarea vinei lui era scrisă deasupra: împăratul Iudeilor.

27 Iar cu el împreună răstignit’au doi tâlhari, unul de-a-dreapta şi unul de-a-stânga lui.

28 Astfel s’a împlinit scriptura care zice: Cu cei fără de lege s’a socotit.

29 Iar cei ce treceau pe acolo îl huleau, clătinau capetele lor şi ziceau: Uhu! Tu care dărâmi templul şi în trei zile îl clădeşti,

30 Mântueşte-te pe tine însuţi şi te pogoară de pe cruce!

31 Aşijderea căpeteniile preoţilor şi cărturarii îl batjocoreau unii către alţii şi ziceau: Pe alţii a mântuit, dar pe sine nu poate să se mântuiască!

32 El, Mesia, împăratul lui Israil, să se dea acum jos de pe cruce ca să vedem şi să credem! Cei dimpreună răstigniţi cu el îl ocărau deasemeni.

33 Iar când a fost ceasul al şaselea (12 din zi), întuneric s’a făcut peste tot pământul, până la ceasul al nouălea (3 după-amiază).

34 Şi la al nouălea ceas a strigat Iisus, cu glas mare, zicând: Eloi, Eloi, lama sabahtani? care însemnează: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m’ai părăsit?

35 Iar unii din cei ce stăteau acolo auzind ziceau: Iată, îl strigă pe Ilie.

36 Atunci, alergând unul a umplut un burete de oţet, l-a pus într’o trestie şi i-a dat să bea, zicând: Lăsaţi să vedem dacă vine Ilie ca să-l coboare.

37 Ci Iisus scoţând un strigăt mare şi-a dat duhul.

38 Atunci catapeteasma templului se rupse în două, de sus până jos.

39 Iar sutaşul care stătea în dreptul lui, văzând că astfel şi-a dat sufletul, a grăit: Cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!

40 Şi erau de faţă şi femei care priveau de departe, între ele Maria Magdalina şi Maria mama lui Iacob cel mic şi a lui Iosie, şi Salomia,

41 Care, pe când Iisus era în Galileia, mergeau după el şi îi slujeau, cum şi altele multe, venite împreună cu el la Ierusalim.

42 Iar acum făcându-se seară, fiindcă era ziua pregătirii, adică ajunul Sâmbetei,

43 A venit Iosif cel de fel din Arimateia, sfetnic cu mare vază, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi cutezând a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus.

44 Ci Pilat mirându-se că Iisus a şi murit a chemat pe sutaş şi l-a întrebat dacă a murit de mult.

45 Şi aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul mort.

46 Atunci Iosif cumpărând giulgiu de în şi luându-l pe Iisus de pe cruce, l-a înfăşurat în giulgiu şi l-a pus într’un mormânt care era săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la uşa gropniţii.

47 Iar Măria Magdalina şi Măria mama lui Iosie priveau unde l-au pus.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.