×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MARCU

Capitolul 11

Intrarea în Ierusalim. Smochinul neroditor. Curăţirea templului. Puterea credinţei. Botezul lui Ioan.

1 Iar când a fost aproape de Ierusalim, la Betfaghe şi la Betania, lângă Muntele Măslinilor, a trimis pe doi din ucenicii săi,

2 Cu această poruncă: Mergeţi în satul care este înaintea voastră şi intrând în el îndată veţi afla un mânz legat, pe care n’a stat până acum nici un om. Deslegaţi-l şi aduceţi-l.

3 Iar de vă va zice cineva: De ce faceţi aceasta? Spuneţi că Domnului îi trebueşte, şi degrabă îl va trimite iar aici,

4 Deci au mers şi au aflat mânzul, legat la uşă, afară în uliţă şi l-au deslegat.

5 Ci unii din cei ce stăteau acolo le-au zis: Ce faceţi de deslegaţi mânzul?

6 Ei le-au spus precum le-a poruncit Iisus şi i-au lăsat.

7 Atunci au adus mânzul la Iisus şi şi-au pus veşmintele pe mânz, iar Iisus a şezut deasupra.

8 Şi mulţi îşi aşterneau hainele în drumul lui, iar alţii aşterneau stâlpări, pe care le tăiaseră de prin grădini.

9 Iar cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau pe urmă strigau zicând: Osana! Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului!

10 Binecuvântată este viitoarea împărăţie a părintelui nostru David! Osana întru cei de sus!

11 Şi a intrat Iisus în Ierusalim şi în templu şi a privit toate de-a-rândul, iar ceasul fiind acum spre seară a ieşit la Betania cu cei doisprezece.

12 A doua zi, pe când porneau din Betania, a flămânzit.

13 Şi văzând de departe un smochin care avea frunze a mers acolo, doar va găsi ceva în el, şi ajungând la smochin n’a găsit nimic decât frunze. Căci nu era timpul smochinelor.

14 Atunci Iisus rosti către smochin: De acum înainte rod din tine nimeni în veac să nu mănânce. Iar ucenicii lui auziră cuvântul.

15 Şi au venit în Ierusalim. Şi intrând în templu a început să dea afară pe cei ce vindeau şi pe cei ce cumpărau în locaşul sfânt, iar mesele zarafilor şi băncile neguţătorilor de porumbei le-a răsturnat.

16 Şi nu îngăduia să mai treacă nimeni cu vre-un vas prin templu.

17 Şi-i învăţa şi le spunea: Nu este oare scris: Casa mea casă de rugăciune se va chema, pentru toate neamurile? Voi însă aţi făcut din ea peşteră de tâlhari.

18 Deci auzit-au mai marii preoţilor şi Cărturarii. Şi căutau un chip cum să-l piardă. Căci se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învăţătura lui.

19 Iar când se însera, Iisus ieşi afară din cetate.

20 Dimineaţa, a doua zi, trecând pe acolo, văzură smochinul uscat din rădăcini.

21 Atunci Petru îşi aduse aminte şi-i zise lui Iisus: Rabi, priveşte, smochinul pe care l-ai blestemat s’a uscat.

22 Şi răspunzând Iisus grăit-a lor: Aveţi credinţă în Dumnezeu.

23 Adevăr grăiesc vouă că oricine va zice acestui munte: ridică-te şi te aruncă în mare, şi nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce spune se va face, fi-va lui orice va zice.

24 De aceea, vă zic vouă: toate câte cereţi, rugându-vă, să credeţi că le-aţi luat şi le veţi avea.

25 Iar când staţi de vă rugaţi, iertaţi de aveţi ceva împotriva cuiva, ca şi Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greşalele voastre.

26 Că de nu iertaţi voi, nici Tatăl vostru din ceruri nu vă va ierta vouă greşalele voastre.

27 Şi au intrat iarăşi în Ierusalim. Şi pe când se plimba Iisus prin pridvoarele templului, au venit la el mai marii preoţilor, cărturarii şi bătrânii,

28 Şi i-au pus întrebare: Cu ce putere faci aceasta? Şi cine ţi-a dat ţie puterea aceasta, ca să le faci?

29 Ci Iisus le-a grăit: Vă voi întreba şi eu o vorbă; răspundeţi-mi şi vă voi spune pe urmă cu ce puteri lucrez acestea:

30 Botezul lui Ioan din ceruri a fost, sau de la oameni? Răspundeţi-mi.

31 Atunci ei chibzuiră între ei zicând: De vom zice: din cer – va întâmpina: Pentru ce, dar, n’aţi crezut în el?

32 Iar de vom zice: de la oameni – se temeau de popor, fiindcă toţi aveau despre Ioan credinţa că a fost într’a-devăr un proroc.

33 Deci au răspuns lui Iisus: Nu ştim. Atunci le-a zis şi Iisus: Nici eu nu vă spun vouă cu ce putere lucrez acestea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.