×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MATEI

Capitolul 5

Predica de pe munte: Fericirile. Adevărata împlinire a legii.

1 Văzând mulţimile, Iisus s’a suit în munte, a şezut şi ucenicii au venit lângă el.

2 Şi ridicând glasul îi învăţa zicând:

3 Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.

4 Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.

5 Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.

6 Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetoşează de dreptate, că aceia se vor sătura.

7 Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.

8 Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.

9 Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.

10 Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor.

11 Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocări şi vă vor urmări şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina mea.

12 Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, căci tot aşa au prigonit pe prorocii cei dinainte de voi.

13 Voi sunteţi sarea pământului: dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună, fără numai de aruncat afară, ca să fie călcată de oameni.

14 Voi sunteţi lumina lumii; nu poate cetatea să se ascundă, când stă deasupra muntelui,

15 Nici nu aprind oamenii făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă.

16 Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune şi să mărească pe Tatăl vostru carele este în ceruri.

17 Să nu socotiţi că am venit să stric legea sau prorocii; n’am venit să stric, ci să împlinesc.

18 Căci adevăr grăiesc vouă: cât vor sta cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă nu va trece, până ce nu se vor face toate.

19 Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema întru împărăţia cerurilor; iar cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va numi întru împărăţia cerurilor.

20 Căci vă spun că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a Cărturarilor şi a Fariseilor, nu veţi intra întru împărăţia cerurilor.

21 Aţi auzit că s’a zis celor de demult: Să nu ucizi; iar cine va ucide vrednic va fi de osândă.

22 Eu însă vă spun vouă că oricine care se mânie pe fratele său, vrednic va fi de osândă; cine deci va zice fratelui său: raca, vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine-i va zice: nebunule, vrednic va fi de Gheena focului.

23 Deci, când va fi să aduci darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,

24 Lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi, împacă-te cu fratele tău şi apoi venind adu darul tău.

25 Invoieşte-te cu pârîşul tău degrabă, câtă vreme eşti cu el pe drum, ca nu cumva pârîşul să te dea judecătorului, şi judecătorul slujitorului temniţei, şi să fii aruncat în temniţă.

26 Adevăr grăiesc ţie: nu vei ieşi de acolo, până ce nu vei fi dat cel de pe urmă ban.

27 Aţi auzit că s’a zis celor de demult: Să nu precurveşti.

28 Eu însă vă spun vouă că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi precurvit cu ea în inima lui.

29 Iar dacă ochiul tău cel drept te sminteşte pe tine, scoate-l şi aruncă-l de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în Gheena.

30 Şi dacă mâna ta cea dreaptă te sminteşte pe tine, taie-o şi arunc’o de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul tău să se ducă în Gheena.

31 S’a zis iarăşi: Cine va lăsa pe femeia sa să-i dea carte de despărţenie.

32 Eu însă vă spun vouă că oricine care lasă pe femeia sa, afară de cuvânt de desfrânare, o face să precurvească, şi cine va lua pe cea lăsată precurveşte.

33 Aţi auzit iarăşi că s’a zis celor de demult: Să nu juri strâmb, ci să ţii înaintea Domnului jurămintele tale.

34 Eu însă vă spun vouă să nu vă juraţi nicidecum, nici pe cer, fiindcă este jeţ al lui Dumnezeu,

35 Nici pe pământ, fiindcă este aşternut al picioarelor lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetatea marelui împărat.

36 Nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poţi să faci un fir de păr, alb sau negru.

37 De aceea cuvântul vostru să fie: da ce este da, nu ce este nu; iar ce e mai mult decât aceasta, de la cel rău este.

38 Aţi auzit că s’a zis: Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.

39 Eu însă vă spun vouă să nu staţi împotriva celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.

40 Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia cămaşa, lasă-i şi mantia,

41 Iar de te va asupri careva să mergi o mie de paşi, mergi cu el două mii.

42 Celui care cere de la tine, dă-i; şi de la cel ce voieşte să se împrumute de la tine, nu întoarce faţa ta.

43 Aţi auzit că s’a zis: Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.

44 Iar eu vă zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc,

45 Ca să fiţi fiii Tatălui vostru celui din ceruri, că el face să răsară soarele peste răi şi peste buni, şi trimite ploaie peste drepţi şi peste nedrepţi.

46 Căci, dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Au nu fac şi vameşii acelaşi lucru?

47 Şi dacă primiţi cu dragoste pe fraţii voştri numai, ce prisos este aici? Au nu fac şi păgânii acelaşi lucru?

48 Fiţi dar voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.