×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MATEI

Capitolul 13

Şapte pilde despre împărăţia Cerurilor. Iisus neluat în seamă în cetatea sa.

1 În ziua aceea, a ieşit Iisus din casă şi a şezut la ţărmul mării.

2 Şi s’au adunat la el gloate multe, aşa încât a intrat şi a stat în corabie, iar tot norodul şedea pe ţărm.

3 Şi le-a grăit lor multe în parabole, zicând: Iată, a ieşit semănătorul să semene.

4 Şi pe când semăna, unele seminţe au căzut pe lângă drum şi au venit păsările şi le-au mâncat.

5 Altele au căzut pe loc pietros, unde n’aveau pământ mult, şi îndată au răsărit pentru că n’aveau strat adânc.

6 Iar când s’a ivit soarele, s’au pălit de arşiţă şi neavând rădăcină s’au uscat.

7 Altele căzură între spini, dar spinii au crescut şi le-au înnăbuşit.

8 Altele căzură pe pământ bun şi dădură rod, una o sută, alta şaizeci, alta treizeci.

9 Cine are urechi de auzit să auză.

10 Atunci ucenicii apropiindu-se de el i-au zis: De ce le vorbeşti lor în pilde?

11 Iisus le răspunse: Pentru că vouă vi s’a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerurilor, pe când acelora nu li s’a dat.

12 Căci celui ce are i se va da şi va prisosi, iar de la cel ce nu are şi ce are i se va lua.

13 Pentru aceea le vorbesc în pilde, că văzând nu văd şi auzind nu aud, nici nu pricep.

14 Şi se împlineşte cu ei profeţia lui Isaia care zice: Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi înţelege, şi cu ochii vă veţi uita, dar nu veţi vedea.

15 Că inima acestui popor s’a îngroşat şi cu urechile aude greu şi ochii lui s’au închis, ca nu cumva să vază cu ochii şi să auză cu urechile şi cu inima să priceapă şi să se întoarcă şi eu să-i tămăduesc pe ei.

16 Iar fericiţi sunt ochii voştri că văd şi urechile voastre că aud.

17 Adevăr grăiesc vouă că mulţi proroci şi drepţi au dorit să vază cele ce priviţi voi, şi n’au văzut, şi să auză cele ce auziţi voi şi n’au auzit.

18 Voi deci, ascultaţi pilda semănătorului.

19 Oricine când aude cuvântul împărăţiei şi nu-l înţelege, vine cel viclean şi răpeşte ce s’a semănat în inima lui, aceasta este sămânţa semănată lângă drum.

20 Cea semănată în loc pietros acesta este care aude cuvântul şi îndată îl primeşte cu bucurie.

21 Dar nu are rădăcină în sine, ci este până la un timp, şi întâmplându-se strâmtorare sau prigonire pentru cuvânt, îndată se sminteşte.

22 Cea semănată în spini, acesta este cela care aude cuvântul, dar grija acestei lumi şi înşelăciunea avuţiei înnăbu-şeşte cuvântul şi se face neroditor.

23 Iar sămânţa semănată în pământ bun. acesta este care aude cuvântul şi-l înţelege, deci care aduce roadă, unul o sută, altul şaizeci, altul treizeci.

24 Altă pildă le-a pus lor înainte, zicând: Asemenea este împărăţia cerurilor omului care a semănat sămânţă bună în ţarina sa.

25 Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină printre grâu şi s’a dus.

26 Iar dacă a crescut paiul şi a făcut roadă, atunci se arătă şi neghina.

27 Venind slugile stăpânului casei îi zise: Doamne, n’ai semănat tu oare sămânţă bună în ţarina ta? De unde dar are neghină?

28 El le răspunse: Un om vrăşmaş a făcut aceasta. Servitorii îi ziseră: Voieşti atunci să ne ducem şi s’o plivim?

29 El însă rosti: Nu, ca nu cumva, plivind neghina, să smulgeţi o dată cu ea şi grâul.

30 Lăsaţi să crească împreună şi grâul şi neghina, până la seceriş, şi la vremea secerişului voi zice secerătorilor: Pliviţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca s’o ardem, iar grâul îl strângeţi în jitniţa mea.

31 O altă pildă le-a pus înainte, zicând: împărăţia cerurilor este asemenea grăuntelui de muştar, pe care l-a luat omul şi l-a semănat în ţarina sa,

32 Şi care este mai mic decât toate seminţele, dar când a crescut este mai mare decât legumele şi se face pom, încât vin păsările cerului şi se sălăşuesc în ramurile lui.

33 Altă parabolă le-a spus lor: asemenea este împărăţia cerurilor aluatului pe care luându-l o femeie l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s’a dospit toată.

34 Toate acestea le-a vorbit Iisus mulţimilor în parabole, şi fără parabolă nu le grăia nimic.

35 Ca să se împlinească ce s’a spus prin prorocul care zice: Deschide-voi în parabole gura mea, striga-voi cele ascunse de la întemeierea lumii.

36 După aceea lăsând mulţimile, veni în casă, iar ucenicii lui s’au apropiat de el zicând: Desluşeşte-ne nouă pilda cu neghina din ţarină.

37 El le-a răspuns zicând: Cela ce seamănă sămânţa cea bună este Fiul omului.

38 Ţarina este lumea; sămânţa cea bună: aceştia sunt fiii împărăţiei; iar neghina sunt fiii celui rău.

39 Duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii.

40 Deci, după cum se alege neghina şi se arde în foc, astfel va fi la sfârşitul veacului.

41 Trimite-va Fiul omului pe îngerii săi şi vor culege dintru împărăţia lui toate smintelile şi pe cei ce fac fărădelegea.

42 Şi-i vor arunca pe ei în văpaia focului; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.

43 Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele întru împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să auză.

44 Asemenea este împărăţia cerurilor cu o comoară ascunsă în ţarină, pe care găsind-o un om a ascuns-o, şi de bucuria ei se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea.

45 Iarăşi este asemenea împărăţia cerurilor cu un neguţător, care caută mărgăritare bune.

46 Şi aflând un mărgăritar de mult preţ, s’a dus, a vândut toate câte avea şi l-a cumpărat.

47 Încă o dată, asemenea este împărăţia cerurilor cu un năvod aruncat în mare şi care adună tot felul de peşti.

48 Iar când s a umplut, l-au tras năvodarii la mal şi şezând au ales în vase ce era bun, iar ce era rău au aruncat.

49 Aşa va fi la sfârşitul veacului: Ieşi-vor îngerii şi despărţi-vor pe cei răi din mijlocul celor drepţi.

50 Şi-i vor arunca în inima focului; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.

51 Priceput-aţi toate acestea? Ucenicii îi răspund: Da, Doamne.

52 Iar el rosti: De aceea, orice cărturar cu învăţătură despre împărăţia cerurilor este asemenea unui om gospodar, care scoate din vistieria lui noi şi vechi.

53 Iar după ce Iisus sfârşi aceste pilde se duse de acolo.

54 Şi veni în oraşul său şi îi învăţa pe ei în sinagoga lor, aşa încât ei stăteau uimiţi şi ziceau: De unde la el înţelepciunea aceasta şi puterile?

55 Au nu este acesta feciorul teslarului? Au nu se numeşte muma lui Maria şi fraţii lui Iacob şi Iosif şi Simon şi Iuda?

56 Şi surorile lui au nu sunt toate la noi? De unde deci la el acestea toate?

57 Şi se sminteau întru el. Iar Iisus le zise: Nu este nici un proroc dispreţuit, fără numai în ţara lui şi în casa lui.

58 Şi nu făcu aci multe minuni pentru necredinţa lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.