×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MATEI

Capitolul 11

Întrebarea lui Ioan Botezătorul şi mărturia lui Iisus despre Ioan. Oraşele nepocăite. Lauda Tatălui. Chemarea către cei împovăraţi.

1 Sfârşind Iisus de dat aceste învăţături celor doisprezece ucenici ai săi, trecu de acolo ca să înveţe şi să predice mai departe, prin oraşele lor.

2 În vremea aceia Ioan auzi, în închisoare de faptele lui Christos şi-i trimise vorbă prin ucenicii lui:

3 Tu eşti cela ce vine, sau să aşteptăm pe altul?

4 Atunci Iisus luând cuvântul le zise: Mergeţi şi spuneţi lui Ioan cele ce auziţi şi vedeţi.

5 Orbii îşi capătă vederea şi şchiopii umblă, leproşii se curăţesc şi surzii aud, morţii înviază şi săracilor li se bine-vesteşte.

6 Şi fericit este acela care nu se va sminti întru mine.

7 După plecarea acestora, Iisus începu să vorbească mulţimilor despre Ioan: Ce-aţi ieşit să vedeţi în pustie? O trestie clătinată de vânt?

8 Dar de ce aţi ieşit? Să vedeţi un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraţilor.

9 Atunci de ce-aţi ieşit? Să vedeţi un proroc? Da, zic vouă, şi mai mult decât un proroc.

10 Că el este acela despre care s’a scris: Iată, eu trimit înaintea feţei tale pe îngerul meu, care va pregăti calea ta, înaintea ta.

11 Adevăr grăiesc vouă: nu s’a sculat dintre cei născuţi de femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi cine este mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el.

12 Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăţia cerurilor se ia cu năvala şi năvălitorii pun mâna pe ea.

13 Toţi prorocii şi legea au prorocit până la Ioan.

14 Şi dacă voiţi să înţelegeţi, el este Ilie, cel ce va să vie.

15 Cine are urechi de auzit să auză.

16 Dar cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea copiilor care şed în mijlocul târgului şi strigă către alţi copii,

17 Zicând: V’am cântat din fluer şi n’aţi jucat; v’am cântat de jale şi nu v’aţi tânguit.

18 Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi spun: are demon.

19 A venit Fiul omului mâncând şi bând şi spun: Iată om mâncăcios şi băutor de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoşilor. Dar înţelepciunea s’a dovedit de dreaptă din lucrările ei.

20 Atunci a început Iisus să mustre oraşele întru care se făcuse cele mai multe minuni ale sale, căci nu s’au pocăit.

21 Vai ţie, Chorazine, vai ţie Betsaido, că dacă în Tir şi în Sidon s’ar fi făcut minunile ce s’au făcut întru voi, de mult în sac şi în cenuşă s’ar fi pocăit.

22 Dar zic vouă: Tirului şi Sidonului le va fi mai uşor în ziua judecăţii, decât vouă.

23 Şi tu, Capernaume, n’ai fost înălţat până la cer? Până la iad te vei pogorî. Căci în Sodoma de s’ar fi făcut minunile ce s’au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi.

24 Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai uşor în ziua judecăţii decât ţie.

25 În vremea aceea, Iisus luând cuvântul a zis: Te laud pe tine, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului, că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi le-ai descoperit pruncilor.

26 Adevărat, Părinte, căci aşa a fost bunăvoinţa ta în faţa ta.

27 Toate mi-au fost date de către Tatăl meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul, fără numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, fără numai Fiul şi căruia va voi Fiul să-i descopere.

28 Veniţi la mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi eu vă voi odihni pe voi.

29 Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre.

30 Că jugul meu e bun şi povara mea este uşoară.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.