×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MATEI

Capitolul 10

Aşezarea şi trimiterea celor doisprezece apostoli. Cumpene şi răsplătiri viitoare.

1 Chemând la sine pe cei doisprezece ucenici ai săi, le dădu lor putere asupra duhurilor celor necurate ca să le scoată afară şi să tămăduiască orice boală şi orice slăbiciune.

2 Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: cel dintâi Simon, ce se zice Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacob al lui Zevedeu şi Ioan, fratele lui;

3 Filip şi Bartolomei, Toma şi Matei vameşul; Iacob al lui Alfeu şi Lebeu ce se zice Tadeu;

4 Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a vândut.

5 Pe aceşti doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor acestea: În căile păgânilor să nu mergeţi şi în vre-o cetate de Samariteni să nu intraţi.

6 Ci mai vârtos mergeţi către oile cele pierdute ale casei lui Israil.

7 În mersul vostru propovăduiţi zicând că s’a apropiat împărăţia cerurilor.

8 Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i afară; în dar aţi luat, în dar să daţi.

9 Să nu aveţi nici aur, nici argint, nici aramă în cingătorile voastre.

10 Nici traistă pe drum, nici două cămăşi, nici încălţăminte, nici toiag; că vrednic este lucrătorul de hrana sa.

11 În orice oraş sau sat veţi intra, cercetaţi cine este într’însul vrednic, şi acolo să rămâneţi până ce veţi ieşi.

12 Iar când intraţi în casă, uraţi-i ei de bine.

13 Şi dacă este casa aceea vrednică, vină pacea voastră peste ea. Iar de nu este vrednică, pacea voastră întoarcă-se la voi.

14 Cine nu vă va primi pe voi, nici nu va asculta cuvintele voastre, ieşind din casa lui sau din oraşul acela, scuturaţi praful de pe picioarele voastre.

15 Adevăr grăiesc vouă: mai uşor va fi pământului Sodomei şi Gomorei în ziua judecăţii, decât oraşului aceluia.

16 Iată, eu vă trimit pe voi ca oi în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca porumbeii.

17 Feriţi-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriilor şi în sinagogile lor vă vor bate cu biciul.

18 La domnitori şi la împăraţi veţi fi duşi pentru mine, spre mărturie lor şi păgânilor.

19 Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi vorbi, căci se va da vouă în ora aceea ce să vorbiţi.

20 Fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi, ci duhul Tatălui vostru este care grăieşte întru voi.

21 Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fecior şi se vor scula copiii asupra părinţilor şi-i vor ucide.

22 Şi veţi fi urîţi de toţi pentru numele meu; iar cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui.

23 Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiţi în cealaltă. Adevăr grăiesc vouă: nu veţi sfârşi oraşele lui Israil, până ce nu va veni Fiul omului.

24 Nu este ucenic mai presus de învăţătorul, nici slugă mai presus de stăpânul său.

25 Destul este ucenicului să fie ca învăţătorul şi slugii ca stăpânul. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebul, cu cât mai vârtos pe casnicii lui.

26 Deci nu vă temeţi de ei, căci nimie nu este acoperit care să nu iasă la iveală şi nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut.

27 Ceea ce vă grăiesc la întunerec, spuneţi la lumină, şi ceea ce auziţi la ureche, propovăduiţi de pe case.

28 Nu vă temeţi dc cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în Gheena.

29 Au nu se vând două vrăbii de un ban? Şi nici una din ele nu va cădea pe pământ fără ştirea Tatălui vostru.

30 La voi însă şi perii capului, toţi sunt număraţi.

31 Aşa dar nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ ca multe păsărele.

32 Oricine care va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi eu pentru el înaintea Tatălui meu celui din ceruri.

33 Iar de oricine care se va lepăda de mine înaintea oamenilor şi eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu celui din ceruri.

34 Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n’am venit să aduc pace, ci sabie.

35 Căci am venit să despart pe om de tatăl său, pe fiică de mumă-sa, pe noră de soacră-sa.

36 Şi duşmanii omului vor fi casnicii lui.

37 Cela ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine; cela ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine.

38 Şi care nu ia crucea şi nu-mi urmează mie nu este vrednic de mine.

39 Cine ţine la viaţa lui va pierde-o, iar cine-şi pierde viaţa lui pentru mine va găsi-o.

40 Cine vă primeşte pe voi, pe mine mă primeşte, şi cine mă primeşte pe mine primeşte pe cela ce m’a trimis pe mine.

41 Cine primeşte proroc în nume de proroc plată de proroc va lua, şi cine primeşte pe un drept în nume de drept răsplata dreptului va lua.

42 Şi cela ce va da de băut unuia din aceştia mici numai un pahar cu apă rece, în nume de ucenic, adevăr grăiesc vouă: nu-şi va pierde plata sa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.