×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 32

Primele cuceriri şi primele aşezări în Canaan.

1 Seminţia lui Ruben şi a lui Gad aveau sumedenie de turme. Şi când au văzut ţinutul Iazer şi cel al Galaadului, că este loc bun pentru păşunat turmele,

2 Au venit fiii lui Ruben şi ai lui Gad şi au zis lui Moise şi lui Eleazar arhiereul şi voevozilor obştiei aşa:

3 «Atarot, Dibon, Iazer, Nimra, Heşbonul, Eleale, Sibma, Nebo şi Baal-Meon,

4 Ţinutul pe care l-a supus Domnul obştiei lui Israil, este pământ de păşune pentru turme, iar robii tăi au turme».

5 Şi au mai zis: «Dacă am aflat har în ochii tăi, să se dea robilor tăi ţinutul acesta ca stăpânire, şi nu ne porunci să trecem Iordanul».

6 Atunci a grăit Moise fiilor lui Gad şi fiilor lui Ruben: «Fraţii voştri să plece la război, şi voi să rămâneţi aici?

7 Pentru ce să stricaţi inima fiilor lui Israil ca să nu treacă în ţara pe care Domnul a hotărît să le-o dea?

8 Aşa au făcut părinţii voştri când i-am trimis din Cadeş-Barnea ca să iscodească ţara:

9 Ei s’au suit până în valea Eşcol, au văzut ţara şi au stricat inima fiilor lui Israil, ca să nu intre în ţara pe care Domnul hotărîse să le-o dea.

10 Şi s’a aprins mânia Domnului în ziua aceea şi s’a jurat astfel:

11 «Bărbaţii aceştia care au pornit din Egipt, de la douăzeci de ani şi mai în sus. să nu vadă pământul pe care eu l-am dat cu jurământ lui Avraam, lui Isaac, şi lui Iacob, căci nu m’au urmat cu credinţă,

12 Afară de Caleb, fiul lui Iefune Chenezitul, şi de Iosua, fiul lui Nun, care au urmat cu credinţă pe Domnul.»

13 Atunci s’a aprins mânia Domnului împotriva lui Israil şi l-a făcut să rătăcească în pustie patruzeci de ani, până a nimicit tot neamul care săvârşise rele îu ochii Domnului.

14 Dar iată că în locul părinţilor voştri v’aţi sculat voi, sămânţă de păcătoşi, ca să sporiţi şi mai mult văpaia mâniei Domnului împotriva lui Israil.

15 Dacă voi vă veţi răzleţi de el, el va lăsa şi mai mult poporul acesta să rătăcească în pustie şi aşa îl veţi nimici pe de-a’ntregul!»

16 Atunci ei s’au apropiat de Moise şi au răspuns: «Vrem să ne zidim aici numai târle pentru turme şi oraşe pentru copiii noştri,

17 Iar noi vom fi gata de luptă în fruntea fiilor lui Israil, până ce-i vom duce la locul lor, iar copiii noştri să stea în cetăţi întărite, la adăpost de locuitorii ţării.

18 Şi nu ne vom întoarce la casele noastre până ce fiii lui Israil nu vor lua în stăpânire fiecare partea lui de moştenire,

19 Căci noi nu vrem moştenire cu ei dincolo de Iordan şi nici într’alt loc, fiindcă moştenirea noastră ne-a căzut dincoace de Iordan, la răsărit.»

20 Dar Moise a zis către ei: «Dacă vă veţi ţine de cuvânt şi veţi fi gata de luptă după voia Domnului,

21 Şi dacă toţi oştenii vor trece Iordanul cu ajutorul Domnului, până ce el va alunga pe duşmanii săi,

22 Şi nu vă veţi întoarce, până când pământul nu va fi supus cu ajutorul Domnului, nu veţi fi de vină nici înaintea Domnului, nici înaintea lui Israil, şi acest pământ va fi bunul vostru după voia Domnului.

23 Iar dacă nu vă veţi ţine de cuvânt, iată, veţi păcătui împotriva Domnului, şi să ştiţi că păcatele voastre vă vor ajunge.

24 Clădiţi dar oraşe pentru copiii voştri şi târle pentru turmele voastre, şi ceea ce a ieşit din gura voastră să faceţi!»

25 Atunci fiii lui Gad şi ai lui Ruben au răspuns: «Robii tăi vor face după porunca domnului nostru.

26 Copiii, femeile, turmele şi toate dobitoacele noastre să rămână aici, în cetăţile Galaadului.

27 Iar robii tăi, oştenii gata de luptă, vor pleca la război cu ajutorul Domnului, precum spune domnul nostru!»

28 Şi Moise i-a pus sub porunca lui Eleazar arhiereul, a lui Iosua, fiul lui Nun, şi a voevozilor seminţiilor lui Israil.

29 Şi le-a spus Moise: «Dacă fiii lui Gad şi ai lui Ruben vor trece cu voi Iordanul – toţi oşteni luptători cu voia Domnului – şi pământul va fi supus înaintea voastră, să le daţi în stăpânire ţinutul Galaadului,

30 Iar dacă oştenii nu vă vor însoţi, să le daţi parte de moştenire între voi, în pământul Canaan»

31 Atunci fiii lui Gad şi ai lui Ruben au răspuns: «Vom face precum a poruncit domnul nostru, robilor tăi!

32 Vom trece gata de luptă cu ajutorul Domnului în pământul Canaan, ca partea noastră de moştenire să fie dincolo de Iordan.»

33 Şi Moise a dat seminţiei lui Gad, seminţiei lui Ruben şi unei jumătăţi din seminţia lui Manase, fiul lui Iosif, regatul lui Sihon, regele Amoriţilor, şi regatul lui Og, regele Basanului, ţara cu oraşele dintr’însa şi cu ţinuturile învecinate.

34 Şi au zidit fiii lui Gad: Dibonul, Atarotul şi Aroerul,

35 Atarot-Şofam, Iazerul, Iogbeha,

36 Bet-Nimra, Bet-Haran, cetăţi întărite şi târle pentru turme.

37 Iar fiii lui Ruben au zidit: Heşbonul, Eleale, Chiriataim,

38 Nebo, Baal-Meon, ale căror nume au fost schimbate, apoi Sibma, şi cetăţilor pe care le-au zidit, le-au pus nume.

39 Iar Machir, fiul lui Manase, a plecat şi a cuprins Galaadul, iar pe Amoriţii dintr’însul i-a gonit.

40 Atunci Moise a dat Galaadul lui Machir, fiul lui Manase, şi el s’a aşezat într’însul.

41 Şi Iair, fiul lui Manase, s’a dus şi a cuprins aşezările lor şi le-a numit «aşezările lui Iair»

42 Nobah s’a dus şi a luat în stăpânire Chenatul şi aşezările megieşe şi l-a numit Nobah, după numele lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.