×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 31

Înfrângerea Madianiţilor.

1 Şi Domnul rosti lui Moise şi-i zise:

2 «Răzbună pe fiii lui Israil împotriva Madianiţilor şi apoi te vei adăoga la poporul tău!»

3 Atunci Moise a spus poporului: «Pregătiţi dintre voi voinici de luptă împotriva Madianiţilor, ca Domnul să săvârşească răzbunarea împotriva Madianiţilor,

4 Şi să trimiteţi la luptă câte o mie de inşi din fiecare seminţie, din toate seminţiile lui Israil».

5 Atunci, din miriadele lui Israil au fost trimişi câte o mie de oşteni de fiecare seminţie, adică de toţi douăsprezece mii.

6 Şi pe aceştia i-a trimis Moise la luptă, câte o mie de fiecare seminţie, împreună cu Fineas, fiul arhiereului Eleazar, care luase cu sine sfintele odoare şi trâmbiţele de sunat.

7 Şi au pornit la război împotriva lui Madian, precum poruncise lui Moise Domnul, şi au ucis pe toţi bărbaţii.

8 Iar peste cei ucişi în luptă, ei uciseră pe regii Madianiţilor, pe Evi, Rechem, Tur, Hur, Reba, cinci regi madianiţi, iar pe Bileam, fiul lui Beor, îl omorîră cu sabia.

9 Apoi fiii lui Israil au luat în robie pe femeile şi pe copiii Madianiţilor, iar vitele, turmele şi toată bogăţia lor le-au jefuit.

10 Oraşelor din aşezările lor şi taberilor lor de corturi le-au dat foc.

11 Au luat după aceasta toată prada şi jaful, oameni şi vite,

12 Şi au adus robii, prada şi jaful la Moise şi la arhiereul Eleazar şi la obştia fiilor lui Israil în tabără în bărăganul Moabului, pe ţărmul Iordanului, în dreptul Ierihonului.

13 Şi au ieşit Moise şi arhiereul Eleazar şi toţii voevozii obştiei întru întâmpinarea lor, afară din tabără.

14 Atunci s’a mâniat Moise pe căpeteniile oştirii, pe voevozii cei peste mii şi pe sutaşi, care se întorceau de la luptă,

15 Şi i-a întrebat Moise: «Sunt vii toate femeile?

16 Tocmai ele au fost acelea care după sfatul lui Bileam au abătut pe fiii lui Israil de la Domnul în pricina cu Peor, pentru care a şi fost bătaie în obştia Domnului.

17 Acum omorîţi toţi copiii precum şi toate femeile care au cunoscut bărbat,

18 Iar toate fetele care n’au cunoscut bărbat, să le lăsaţi cu viaţă pentru voi.

19 Iar care din voi a omorît om, ori s’a atins de vre-un leş să se cureţe în ziua a treia şi în ziua a şaptea, şi să staţi afară din tabără, voi şi robii voştri.

20 Să curăţiţi veşmintele, lucrurile de piele, cele făcute din păr de capră, precum şi toate vasele de lemn.»

21 Atunci arhiereul Eleazar a zis către oştenii care se întorseseră de la luptă: «Iată ce este rânduit în legea pe care a poruncit-o Domnul prin Moise:

22 Aurul, argintul, arama, fierul, cositorul şi plumbul,

23 Orice poate fi trecut prin foc, să le treceţi prin foc, ca să fie curate, şi să le curăţiţi şi cu apă curăţitoare, iar ceea ce nu poate fi trecut prin foc, să le treceţi prin apă.

24 Iar în ziua a şaptea să spălaţi veşmintele voastre ca să fiţi curaţi, apoi să intraţi în tabără.»

25 Şi a mai zis Domnul către Moise:

26 «Fă numărătoarea a tot ce a fost luat rob: oameni şi vite, tu şi Eleazar arhiereul, precum şi voevozii seminţiilor obştiei,

27 Şi împarte prada între oştenii care au luat parte la război şi între toată obştia.

28 Să iei dajdie pentru Domnul de la oştenii care au mers la război, una la cinci sute, din oameni, din cirezi, din măgari şi din turme.

29 Jumătate din ce li se cuvine să iei şi să dai arhiereului Eleazar ca jertfă înălţată pentru Domnul,

30 Iar din jumătatea cuvenită fiilor lui Israil să dai de o parte una la cincizeci, din oameni, din cirezi, din măgari, din turme şi din toate dobitoacele, şi să le dai leviţilor, cei ce au grijă de străjuirea sfântului locaş al Domnului.»

31 Moise şi Eleazar arhiereul au îndeplinit toate, precum poruncise lui Moise Domnul.

32 Iar prada, ceea ce a mai rămas din ceea ce jefuiseră oştenii, a fost: turme, şase sute şaptezeci şi cinci de mii de capete,

33 Cirezi de vite, şaptezeci şi două de mii de capete,

34 Măgari, şaizeci şi una de mii de capete,

35 Suflete omeneşti, adică femei care nu cunoscuseră bărbat, treizeci şi două de mii de suflete.

36 Deci jumătate din partea oştenilor care fuseseră la război a fost trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute de capete de vite mici,

37 Iar dijma din vitele mici pentru Domnul a fost şase sute şaptezeci şi cinci de capete.

38 Vitele mari au fost treizeci şi şase de mii, iar dijma pentru Domnul şaptezeci şi două de capete.

39 Măgari, treizeci de mii cinci sute de capete, iar dijma pentru Domnul şaizeci şi unu de capete.

40 Oameni, şaisprezece mii, iar dijma pentru Domnul: treizeci şi două de suflete.

41 Şi Moise a dat dijma lui Eleazar arhiereul, ca jertfă înălţată pentru Domnul, precum Domnul poruncise lui Moise.

42 Jumătatea cuvenită fiilor lui Israil a osebit-o Moise de aceea a oştenilor,

43 Căci jumătatea cuvenită obştiei a fost: turme, trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute de capete.

44 Cirezi de vite, treizeci de mii de capete,

45 Măgari, treizeci de mii cinci sute de capete,

46 Şi oameni, şaisprezece mii de suflete.

47 Din această jumătate cuvenită fiilor lui Israil, Moise a luat una la cincizeci, din oameni şi din dobitoace, şi le-a dat leviţilor care au grijă să străjuiască locaşul Domnului, aşa precum poruncise lui Moise Domnul.

48 Şi au venit la Moise voevozii peste marile oştiri, căpeteniile peste mii şi sutaşii,

49 Şi au zis lui Moise: «Robii tăi au numărat oştenii care au fost sub porunca noastră, şi n’a lipsit nici unul din ei.

50 Pentru aceasta noi aducem dar Domnului sculele de aur pe care fiecare din noi le-a prădat: brăţări, lănţujele, inele, cercei şi sălbi, pentru ispăşirea noastră înaintea Domnului.»

51 Atunci au luat Moise şi Eleazar arhiereul aurul de la ei şi toate sculele lucrate din el.

52 Şi tot aurul pe care l-au adus ca prinos înălţat Domnului a fost de şaisprezece mii şapte sute cincizeci de sicli, de la căpeteniile peste mii şi de la sutaşi.

53 Oştenii au luat pradă fiecare pentru el.

54 Atunci Moise şi Eleazar arhiereul au luat aurul de la căpeteniile peste mii şi peste sute, şi l-au dus în cortul descoperirii, ca pomenire pentru fiii lui Israil, înaintea Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.