×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 3

Leviţii şi slujba lor.

1 Acum iată şi cartea neamului lui Aaron şi al lui Moise, în vremea când a grăit Domnul cu Moise în muntele Sinai.

2 Iată şi care sunt numele fiilor lui Aaron: Cel întâi născut este Nadab, apoi Abiu, Eleazar şi Itamar.

3 Acestea sunt numele fiilor lui Aaron, care au fost miruiţi şi înscăunaţi ca să săvârşească slujba preoţiei.

4 Dar Nadab şi Abiu au murit înaintea Domnului, când au adus înaintea lui foc străin în pustiul Sinai, şi fiindcă nu avură copiii, au rămas preoţi numai Eleazar şi Itamar slujind sub privegherea lui Aaron, părintele lor.

5 Atunci a vorbit Domnul cu Moise astfel:

6 «Apropie seminţia lui Levi şi pune-o la îndemâna lui Aaron arhiereul, ca să-l ajute la slujbă,

7 Căci ei trebue să fie de pază în locul lui şi în locul întregii obştii la cortul descoperirii, şi să săvârşească slujbele din locaşul sfânt.

8 Ei să fie paznicii tuturor odoarelor din cortul descoperirii, ei să facă de veghe pentru fiii lui Israil, ei să săvârşească slujba în locaşul sfânt.

9 Să dai pe leviţi în seama lui Aaron şi a fiilor săi, ca ei să-mi fie slujitori deplin afierosiţi din partea fiilor lui Israil.

10 Porunceşte lui Aaron şi fiilor lui să săvârşească slujba preoţiei, iar dacă vre-un străin ar îndrăzni să se apropie, să fie dat morţii!»

11 Şi a mai grăit Domnul cu Moise într’acest chip:

12 «Eu, iată, am luat pe leviţi dintre fiii lui Israil în locul oricărui întâi născut oare deschide pântecele maicii sale, dintre fiii lui Israil, ca leviţii să fie ai mei,

13 Căci al meu este orice întâi născut. Din ziua în care am ucis pe cei întâi născuţi în ţara Egiptului, mi-am ales pe toţi cei întâi născuţi din Israil fie om, fie dobitoc. Ai mei sunt, căci eu sunt Domnul!»

14 Şi a grăit Domnul către Moise în pustiul Sinai aşa:

15 «Fă numărătoarea fiilor lui Levi, după familiile lor şi după neamurile lor. Numără pe toţi băieţii de la o lună şi mai în vârstă.»

16 Şi Moise i-a numărat după porunca Domnului, pe care i-o poruncise lui.

17 Iată acum pe fiii lui Levi după numele lor: Gherşon, Cahat şi Merari.

18 Iată şi numele fiilor lui Gherşon după neamurile lor: Libni şi Şimei.

19 Fiii lui Cahat după neamurile lor sunt: Amram şi Iţhar, Hebron şi Uziel.

20 Fiii lui Merari după neamurile lor sunt: Mahli şi Muşi. Acestea sunt neamurile lui Levi după familiile lor.

21 Din Gherşon se trage spiţa lui Libni şi spiţa lui Şimei. Acestea sunt spiţe din Gherşon.

22 Iar cei număraţi, parte bărbătească, de la o lună şi mai vârstnici au fost şapte mii cinci sute de inşi.

23 Spiţa lui Gherşon a aşezat tabăra la asfinţitul locaşului sfânt.

24 Căpetenia neamului lui Gherşon, a fost Eliasaf, fiul lui Lael.

25 Iar sarcina fiilor lui Gherşon, la cortul descoperirii, era să păzească sfântul locaş şi cortul, acoperământul şi perdelele lui şi perdeaua care este la uşa cortului descoperirii,

26 Asemenea şi perdelele curţii şi perdeaua de la poarta curţii dimprejurul sfântului locaş şi al jertfelnicului precum şi frânghiile lor, cu toată slujba lor.

27 Din Cahat se trage neamul Amramiţilor, al lui Iţhar, al lui Hebron şi al lui Uziel. Acestea sunt spiţele lui Cahat.

28 La numărătoarea celor de parte bărbătească de la o lună şi mai vârstnici, au ieşit opt mii şase sute, a căror sarcină era slujba la sfântul locaş.

29 Neamul fiilor lui Cahat avea tabăra în laturea de miază-zi a locaşului.

30 Voevodul spiţei neamului lui Cahat era Ehţafan, fiul lui Uziel.

31 Ei aveau paza chivotului şi a mesei cu pâinile punerii înainte, a candelabrului, a jertfelnicelor şi a sfintelor odoare trebuincioase la slujbă şi paza perdelei cu tot ceea ce se ţine de slujba acestora.

32 Mai marele voevod al leviţilor era Eleazar, fiul lui Aaron arhiereul, care avea privegherea peste cei rânduiţi cu paza sfântului locaş.

33 Din Merari se trage spiţa lui Mahli şi a lui Muşi. Acestea sunt spiţele lui Merari.

34 Şi când s’a făcut numărătoarea celor de parte bărbătească de la o lună şi mai vrâstnici, au ieşit şase mii două sute.

35 Voevodul spiţei neamului lui Merari era Ţuriel, fiul lui Abihail Aceştia erau să fie cu tabăra în partea de miazănoapte a locaşului sfânt.

36 Grija fiilor lui Merari era să păzească scândurile sfântului locaş, zăvoarele lui, stâlpii şi tălpile lor, toate lucrurile dintr’însul şi tot ce era de trebuinţă la slujbă;

37 Apoi stâlpii curţii împrejmuitoare şi tălpile lor, ţăruşii şi funiile.

38 În faţa sfântului locaş, în spre răsărit, adică înaintea cortului descoperirii spre soare-răsare, erau tăbărîţi Moise şi Aaron împreună cu fiii lor însărcinaţi cu privegherea sfântului locaş în locul fiilor lui Israil. Iar străinul care ar fi îndrăznit să se apropie, trebuia să fie omorît.

39 Şi toţi leviţii care au fost număraţi de Moise şi Aaron după spiţa lor, din porunca Domnului, toţi cei de parte bărbătească de la o lună şi mai vârstnici, au fost douăzeci şi două de mii.

40 După aceasta Domnul zise lui Moise: «Numără pe toţi cei întâi născuţi de parte bărbătească dintre fiii lui Israil, de la o lună şi mai mari, şi fă numărătoarea toată a numelor lor.

41 Şi pe leviţi să-i iei pentru mine, în locul celor întâi născuţi dintre fiii lui Israil, căci eu sunt Domnul. Şi cei întâi născuţi ai dobitoacelor leviţilor, în locul celor întâi născuţi dintre dobitoacele fiilor lui Israil.»

42 Atunci a numărat Moise precum îi poruncise Domnul, pe toţi cei întâi născuţi din fiii lui Israil.

43 Şi toţi cei întâi născuţi de parte bărbătească de la o lună şi mai vârstnici, au ieşit la numărătoare douăzeci şi două de mii două sute şaptezeci şi trei.

44 Şi a grăit mai departe Domnul cu Moise:

45 «Ia pe leviţi în locul celor întâi născuţi dintre fiii lui Israil şi dobitoacele leviţilor în locul dobitoacelor lor, şi leviţii să fie ai mei, căci eu sunt Domnul.

46 Iar pentru răscumpărarea celor două sute şaptezeci şi trei de întâi născuţi ai fiilor lui Israil, care întrece numărul leviţilor,

47 Să iei câte cinci sicli de fiecare cap – să iei ca măsură siclul sfânt, care are douăzeci de ghere –

48 Şi să dai banii aceştia ca preţ de răscumpărare lui Aaron şi fiilor lui pentru cei ce prisosesc peste număr.»

49 Atunci a luat Moise argintul pentru răscumpărarea celor ce treceau peste numărul celor întâi născuţi răscumpăraţi de leviţi,

50 De la fiii lui Israil, o mie trei sute cincizeci şi cinci de sicli după siclul sfânt.

51 Şi a dat Moise argintul de răscumpărare lui Aaron şi fiilor lui, după cuvântul Domnului, – aşa cum poruncise lui Moise Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.