×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 26

A doua numărare a poporului.

1 Iar după această bătaie, a rostit Domnul către Moise şi către Eleazar, fiul lui Aaron arhiereul:

2 «Faceţi numărătoarea căpeteniilor întregii obştii a fiilor lui Israil, de la douăzeci de ani şi mai în vârstă, după familiile lor, toţi cei destoinici pentru oaste!»

3 Iar Moise şi Eleazar arhiereul i-au numărat pe ei în bărăganul Moabului, peste Iordan, în faţa Ierihonului,

4 De la douăzeci de ani şi mai vârstnici, după cum Domnul poruncise lui Moise, asemenea şi pe fiii lui Israil care ieşiseră din Egipt:

5 Ruben cel întâi născut al lui Israil. Fiii lui Ruben, după neamurile lor: din Enoh, neamul lui Enoh, din Falu, neamul lui Falu,

6 Din Heţron, neamul lui Heţron, din Cârmi, neamul lui Cârmi.

7 Acestea sunt neamurile fiilor lui Ruben, care la numărătoarea lor au ieşit patruzeci şi trei de mii şapte sute treizeci de inşi.

8 Fiul lui Falu: Eliab,

9 Fiii lui Eliab: Nemuel, Datan şi Abiram. Aceştia sunt Datan şi Abiram părtaşi ai obştiei, care s’au răzvrătit împotriva lui Moise şi a lui Aaron, în ceata lui Core, când cu răscoala lui împotriva Domnului,

10 Şi pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit pe ei şi pe Core, şi a pierit şi ceata, când focul a mistuit pe cei două sute cincizeci de oameni, ca să fie aceasta semn.

11 Dar fiii lui Core n’au murit.

12 Fiii lui Simeon după neamurile lor: din Nemuel, neamul lui Nemuel. din Iamin, neamul lui Iamin, din Iachin, neamul lui Iachin,

13 Din Zerah, neamul lui Zerah, din Saul, neamul lui Saul.

14 Acestea sunt neamurile lui Simeon, atâţi câţi au fost număraţi: douăzeci şi două de mii două sute de inşi.

15 Fiii lui Gad, după neamurile lor: din Ţefon, neamul lui Ţefon, din Haghi, neamul lui Haghi, din Şuni, neamul lui Şuni,

16 Din Ozni, neamul lui Ozni, din Adi, neamul lui Adi,

17 Din Arod, neamul lui Arod, din Ariel, neamul lui Ariel.

18 Acestea sunt neamurile fiilor lui Gad, care au ieşit la numărătoarea lor patruzeci de mii cinci sute de inşi.

19 Fiii lui Iuda: Er şi Onan. Dar Er şi Onan au murit în ţara Canaanului.

20 Fiii lui Iuda, după neamurile lor, din Şela, neamul lui Şela, din Pereţi neamul lui Pereţ, din Zerah, neamul lui Zerah.

21 Fiii lui Pereţ au fost: din Heţron, neamul lui Heţron, din Hamul, neamul lui Hamul.

22 Acestea sunt neamurile lui Iuda, care la numărătoarea lor au ieşit şaptezeci şi şase de mii cinci sute de oameni.

23 Fiii lui Isahar, după neamurile lor: din Tola, neamul lui Tola, din Fua, neamul lui Fua,

24 Din Iaşub, neamul lui Iaşub, din Şimron, neamul lui Şimron.

25 Acestea sunt neamurile lui Isahar, care la numărătoarea lor au ieşit şaizeci şi patru de mii trei sute de inşi.

26 Fiii lui Zebulon, după neamurile lor: din Sered, neamul lui Sered, din Elon, neamul lui Elon, din Iahleel, neamul lui Iahleel.

27 Acestea sunt neamurile lui Zebulon, care la numărătoarea lor au ieşit şaizeci de mii cinci sute de oameni.

28 Fiii lui Iosif, după neamurile lor, sunt: Manase si Efraim.

29 Fiii lui Manase: din Machir, neamul lui Machir, Machir a avut pe Galaad. din care a ieşit neamul lui Galaad.

30 Iată fiii lui Galaad: din Iezer, neamul lui Iezer, din Helec, neamul lui Helec,

31 Din Asriel, neamul lui Asriel, din Şechem, neamul lui Şechem,

32 Din Şemida, neamul lui Şemida, din Hefer, neamul lui Hefer.

33 Ţelofhad, fiul lui Hefer, n’a avut băieţi, ci numai fete. Iată numele fetelor lui Ţelofhad: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa.

34 Acestea sunt neamurile lui Manase, care la numărătoarea lor au ieşit cincizeci şi două de mii şapte sute.

35 Fiii lui Efraim, după neamurile lor, iată-i: din Şutelah, neamul lui Şutelah, din Becher, neamul lui Becher, din Tahan, neamul lui Tahan.

36 Fiii lui Şutelah: din Eran, neamul lui Eran.

37 Acestea sunt neamurile fiilor lui Efraim, care la numărătoarea lor au ieşit treizeci şi două de mii cinci sute de oameni. Aceştia sunt fiii lui Iosif, după neamurile lor.

38 Fiii lui Veniamin, după neamurile lor: din Bela, neamul lui Bela, din Aşbel, neamul lui Aşbel, din Ahiram, neamul lui Ahiram,

39 Din Şefufam, neamul lui Şefufam, din Hufam, neamul lui Hufam.

40 Şi fiii lui Bela sunt: Ard şi Naaman, din care au ieşit neamurile lui Ard şi Naaman.

41 Aceştia sunt fiii lui Veniamin, după neamurile lor, care la numărătoarea lor au ieşit patruzeci şi cinci de mii şase sute de inşi.

42 Iată şi fiii lui Dan, după neamurile lor: din Şuham, neamul lui Şuham. Acestea sunt neamurile lui Dan, după neamurile lor.

43 Toate neamurile lui Şuham la numărătoarea lor au fost şaizeci şi patru de mii patru sute de oameni.

44 Fiii lui Aşer, după neamurile lor: din Imna, neamul lui Imna, din Işva, neamul lui Işva, din Beria, neamul lui Beria.

45 Fiii lui Beria: din Heber, neamul lui Heber, din Malchiel, neamul lui Malchiel.

46 Şi pe fiica lui Aşer o chema Sarah.

47 Acestea sunt neamurile fiilor lui Aşer, care la numărătoarea lor au fost cincizeci şi trei de mii patru sute de oameni.

48 Fiii lui Neftali, după neamurile lor: din Iahţeel, neamul lui Iahţeel, din Guni, neamul lui Guni,

49 Din Ieţer, neamul lui Ieţer, din Şilem, neamul lui Şilem.

50 Acestea sunt neamurile lui Neftali, după neamurile lor, care la numărătoarea lor au fost patruzeci şi cinci de mii patru sute de oameni.

51 Şi tot numărul fiilor lui Israil a fost şase sute una de mii şapte sute treizeci de inşi.

52 După aceasta a grăit Domnul cu Moise:

53 «Acestora să li se împartă ţara ca moştenire după numărul numelor.

54 Celor mai numeroşi să le dai mai multă moşie, iar celor mai puţini, mai puţină, fiecăruia să i se dea după numărul ieşit la numărătoare.

55 Dar pământul să se împartă prin tragere la sorţi şi să-şi ia moştenirea după numele seminţiilor.

56 Prin sorţi să le împărţi moştenirea, atât celor mulţi, cât şi celor puţini.»

57 Iată şi numărătoarea leviţilor, după neamurile lor: din Gherşon, neamul lui Gherşon, din Cahat, neamul lui Cahat, din Merari, neamul lui Merari.

58 Acestea sunt neamurile leviţilor: neamul lui Libni, neamul lui Hebron, neamul lui Mahli, neamul lui Muşi, neamul lui Core. Şi Cahat a avut pe Amram.

59 Pe femeia lui Amram o cheamă Iochebed, fiica lui Levi, pe care a născut o femeia lui Levi în Egipt, şi ea a născut lui Amram pe Aaron, pe Moise şi pe Maria, sora lor.

60 Şi lui Aaron i s’a născut Nadab, Abiu, Eleazar şi Itamar.

61 Iar Nadab şi Abiu au murit când aduceau foc străin înaintea Domnului.

62 Şi s’a făcut numărătoarea lor: douăzeci şi trei de mii, toţi copii de parte bărbătească de la o lună şi mai în vârstă, căci nu fuseseră socotiţi la un loc cu fiii lui Israil, fiindcă nu li s’a dat moştenire în mijlocul fiilor lui Israil.

63 Aceştia sunt cei număraţi de Moise şi de Aaron, care au numărat pe fiii lui Israil în bărăganul Moabului, pe ţărmul Iordanului, în faţa Ierihonului.

64 Şi între aceştia nu se afla nimeni pe care să nu-l fi numărat Moise şi Aaron, când au numărat pe fiii lui Israil în pustiul Sinai,

65 Căci le spusese lor Domnul: «Vor muri în pustie», şi n’a scăpat nimeni dintre ei, decât Caleb, fiul lui Iefune, şi Iosua, fiul lui Nun.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.