×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 1

Luptătorii din Israil.

1 Atunci a vorbit Dumnezeu lui Moise în pustiul Sinai, în cortul descoperirii, în ziua întâia a lunii a doua, în anul al doilea de la ieşirea din ţara Egiptului, şi i-a zis:

2 «Numără căpeteniile întregii obştii a fiilor lui Israil, după neamurile, după familiile lor, făcând numărătoarea tuturor bărbaţilor, om cu om,

3 De la douăzeci de ani şi mai în sus, a tuturor celor în stare să meargă la oaste, în Israil. Tu şi Aaron să faceţi numărătoarea pâlc cu pâlc.

4 Şi la aceasta să vă ajute câte un bărbat din fiecare seminţie, şi anume capii de familie din fiecare seminţie.

5 Iată numele acelor bărbaţi care să fie alături de voi. Din Ruben: Eliţur, fiul lui Şedeur;

6 Din Simeon: Şelumiel, fiul lui Ţurişadai;

7 Din Iuda: Naason, fiul lui Aminadab;

8 Din Isahar: Natanail, fiul lui Ţuar;

9 Din Zebulon: Eliab, fiul lui Helon;

10 Din fiii lui Iosif, pentru Efraim: Elişama, fiul lui Amihud; pentru Manase: Gamaliil, fiul lui Pedaţur;

11 Din Veniamin: Abidan, fiul lui Ghedeon;

12 Din Dan: Ahiezer, fiul lui Amişadai;

13 Din Aşer: Paghiel, fiul lui Ocran;

14 Din Dan: Eliasaf, fiul lui Reguel;

15 Din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.»

16 Aceştia au fost cei chemaţi din obştie, voevozi ai seminţiilor lor, căpetenii peste miile lui Israil.

17 Atunci Moise şi Aaron au chemat la sine pe oamenii aceştia arătaţi pe nume,

18 Şi au adunat toată obştia în ziua întâia a lunii a doua. Şi au fost înscrişi ei, după neamurile lor şi după familiile lor, făcându-se numărătoarea dela douăzeci de ani şi mai în sus, ins cu ins,

19 Precum Domnul dăduse poruncă lui Moise. Aşa i-a numărat el în pustiul Sinai.

20 Fiii lui Ruben, cel întâi născut al lui Israil, vlăstarii lor, după neamurile şi după familiile lor, ins cu ins, toţi bărbaţii vrednici de oaste de la douăzeci de ani şi mai în sus,

21 Cei număraţi din seminţia lui Ruben au fost patruzeci şi şase de mii cinci sute.

22 Fiii lui Simeon, urmaşii lor după neamurile şi după familiile lor, ins cu ins, toţi bărbaţii buni de oaste, de la douăzeci de ani şi mai în sus,

23 Toţi cei număraţi din seminţia lui Simeon au fost cincizeci şi nouă de mii trei sute.

24 Fiii lui Gad, urmaşii lor, după neamurile şi după familiile lor, de la douăzeci de ani şi mai în sus, toţi cei în stare să meargă la oaste,

25 Toţi cei număraţi din seminţia lui Gad au fost patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.

26 Fiii lui Iuda, urmaşii lor, după neamurile şi după familiile lor, toţi cei buni de oaste, de la douăzeci de ani şi mai în sus,

27 Câţi au fost număraţi din seminţia lui Iuda au ieşit şaptezeci şi patru de mii şase sute.

28 Fiii lui Isahar, urmaşii lor, după neamurile şi după familiile lor, toţi cei buni de oaste, de la douăzeci de ani şi mai în sus,

29 Câţi au fost număraţi din seminţia lui Isahar au ieşit cincizeci şi patru de mii patru sute.

30 Fiii lui Zebulon, urmaşii lor, după neamurile şi după familiile lor, toţi cei buni de oaste, de la douăzeci de ani şi mai în sus,

31 Câţi au fost număraţi din seminţia lui Zebulon au ieşit cincizeci şi şapte de mii patru sute.

32 Fiii lui Iosif, şi anume fiii lui Efraim, urmaşii lor, după neamurile şi după familiile lor, toţi cei în stare să meargă la oaste, de la douăzeci de ani şi mai în sus,

33 Cei număraţi din seminţia lui Efraim au fost patruzeci de mii cinci sute.

34 Fiii lui Manase, urmaşii lor, după neamurile şi după familiile ior, toţi cei buni de oaste,

35 Cei număraţi din seminţia lui Manase au fost treizeci şi două de mii două sute.

36 Fiii lui Veniamin, vlăstarii lor, după neamurile şi după familiile lor, toţi cei buni de oaste, de la douăzeci de ani şi mai în sus,

37 Cei număraţi din seminţia lui Veniamin au fost treizeci şi cinci de mii patru sute.

38 Fiii lui Dan, vlăstarii lor, după neamurile şi după familiile lor, toţi cei buni de oaste, de la douăzeci de ani şi mai în sus,

39 Cei număraţi din seminţia lui Dan au fost şaizeci şi două de mii şapte sute.

40 Fiii lui Aşer, vlăstarii lor, după neamurile şi după familiile lor, toţi cei vrednici de oaste, de la douăzeci de ani şi mai în sus,

41 Cei număraţi din seminţia lui Aşer au fost patruzeci şi una de mii cinci sute.

42 Fiii lui Neftali, vlăstarii lor, după neamurile şi după familiile lor, toţi cei în stare să meargă la oaste,

43 Cei număraţi din seminţia lui Neftali au fost cincizeci şi trei de mii patru sute.

44 Aceştia sunt cei care au fost număraţi de Moise şi Aaron, laolaltă cu voevozii lui Israil, doisprezece bărbaţi, câte un bărbat din fiecare seminţie.

45 Toţi fiii lui Israil a căror numărătoare a fost făcută după familiile lor, vrednici de oaste în Israil, de la douăzeci de ani şi mai în sus,

46 Au fost şase sute şi trei de mii cinci sute cincizeci.

47 Iar leviţii, după seminţia şi după familiile lor n au fost număraţi între ei.

48 Atunci a grăit Domnul cu Moise aşa:

49 «Să nu faci numărătoarea seminţiei lui Levi şi să nu-i pui la socoteală cu fiii lui Israil,

50 Ci leviţilor încredinţează-le slujba la locaşul descoperirii şi dă-le în seamă odoarele şi tot ceea ce se afă într’însul. Ei să ducă locaşul şi toate odoarele lui şi ei să slujească şi să stea cu tabăra în jurul lui.

51 Când va fi nevoie să plece locaşul, leviţii să-l desfacă, iar când va fi să poposească, să-l facă la loc. Iar dacă vre-un străin ar îndrăzni să se apropie, să fie omorit.

52 Şi când fiii lui Israil vor poposi fiecare la tabăra lui, lângă steagul lui, şi fiecare la ceata lui,

53 Leviţii să aşeze tabăra în jurul locaşului descoperirii, ca nu cumva mânia mea să se reverse peste obştia fiilor lui Israil. Deci leviţii să facă slujbă de străjeri la cortul descoperirii.»

54 Şi fiii lui Israil au făcut totul întocmai precum le poruncise Domnul prin gura lui Moise.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.