×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ZAHARIA

Capitolul 7

Israil în trecut.

1 Iar în anul al patrulea al lui Dariu împăratul, fost-a cuvântul Domnului către Zaharia, în ziua a patra a lunii a noua, care se chiamă Chislev.

2 Casa lui Israil a trimis pe Şareţer, dregător regesc, cu oamenii săi, ca să ceară îndurarea Domnului,

3 Să grăiască preoţilor din templul Domnului Savaot şi proorocilor într’acest chip; «Să mă mai tânguesc eu oare în luna a cincea şi să mă înfrânez cu post, precum am făcut cine ştie câţi ani?»

4 Atunci a fost cuvântul Domnului Savaot către mine şi mi-a zis:

5 «Vesteşte tot norodul ţării şi pe preoţi: Dacă aţi ţinut post şi v’aţi tânguit în luna a cincea şi într’a şaptea, timp de şaptezeci de ani, pentru mine oare aţi postit voi?

6 Şi când mâncaţi şi beţi, oare nu sunteţi voi aceia care mâncaţi şi aceia care beţi?

7 Nu sunt oare acestea poruncile pe care Domnul le-a rostit prin graiul profeţilor celor de demult, când Ierusalimul era locuit şi paşnic, ca şi oraşele învecinate, ca şi Neghebul şi Şefela?»

8 Deci, a fost iarăşi cuvântul Domnului către Zaharia într’acest chip:

9 «Aşa grăieşte Domnul Savaot: Judecaţi judecată adevărată, fiţi cu dragoste şi mărinimoşi unii faţă de alţii;

10 Nu asupriţi pe văduvă, pe orfan, pe străin şi pe cel sărman şi nimenea să nu cugete în inima sa răutăţi împotriva aproapelui său!»

11 Dar ei n’au voit să ia aminte, ci îşi întoarseră spatele cu îndărătnicie şi-şi astupară urechile ca să nu audă;

12 Şi-şi împietriră inima ca diamantul, ca să nu asculte legea şi poruncile pe care le-a trimis Domnul Savaot prin Duhul său şi prin graiul proorocilor celor de demult. Şi s’a pornit Domnul Savaot pe crâncenă mânie.

13 Şi s’a întâmplat că, după cum el a strigat şi ei n’au voit să auză, tot aşa «să strige şi ei fără ca eu să-i aud», – zice Domnul Savaot.

14 «Şi îi voi împrăştia printre toate popoarele păgâne pe care ei nu le cunoscuseră, ca ţara în urma lor să rămână pustie, fără călători şi fără locuitori! Şi astfel au făcut dintr’o ţară mândră o pustietate.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.