×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ZAHARIA

Capitolul 1

Viitorul lui Israil. Dumnezeu cere pocăinţă. Vedeniile în ceas de noapte ale profetului: caii şi călăreţii. Puterea păgânilor va fi nimicită.

1 În luna a opta, în anul al doilea al lui Dariu, fost-a cuvântul Domnului către proorocul Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, şi-i zise:

2 «Amarnic s’a mâniat Domnul împotriva părinţilor voştri!»

3 De aceea, grăieşte către ei: «Aşa zice Domnul Savaot:«Pocăiţi-vă», – zice Domnul Savaot, – «şi atunci şi eu mă voi îndura de voi», – zice Domnul Savaot.

4 «Nu fiţi ca părinţii voştri cărora le-au propoveduit proorocii de mai nainte, strigând: «Aşa zice Domnul Savaot: Întoarceţi-vă cu pocăinţă din căile voastre cele rele şi de la faptele voastre cele rele! Dar ei n’au ascultat şi n’au vroit să mă ia în seamă», – zice Domnul.

5 «Unde sunt acum părinţii voştri? Şi profeţii trăiesc ei deapururi?

6 Dar ameninţările mele şi hotărîrile mele, pe care le-am poruncit să le vestească slujitorii mei prooroci, au ajuns pe părinţii voştri, aşa încât ei s’au pocăit şi au mărturisit: «Aşa cum a pus la cale Domnul Savaot ca să ne răsplătească nouă, după purtările noastre şi după faptele noastre, aşa ne-a şi răsplătit».

7 În ziua a douăzeci şi patra, din luna a unsprezecea, care se chiamă Şebat, în anul al doilea al lui Dariu, – când a fost cuvântul Domnului către mine, proorocul Zaharia, feciorul lui Berechia, feciorul lui Ido, –

8 Am avut o vedenie în ceas de noapte, şi iată un om călare pe un cal roib; şi el stătea între doi munţi, spre soare-scapătă, iar în dosul lui se vedeau cai roibi, murgi şi albi.

9 Şi am întrebat: «Ce sunt aceştia, Doamne?» Atunci îngerul care grăia cu mine mi-a răspuns: «Îţi voi arăta acum ce sunt aceştia!»

10 Ci omul care stătea între cei doi munţi mi-a grăit: «Aceştia sunt solii pe care i-a trimis Domnul ca să cutreere pământul!»

11 Şi ei au rostit către îngerul Domnului, care stătea între munţi, şi au zis: «Am cutreerat pământul şi, iată, tot pământul este locuit şi liniştit!»

12 Şi îngerul Domnului a întrebat: «Doamne Savaot, până când vei rămânea neînduplecat faţă de Ierusalim şi de cetăţile lui Iuda, pe care eşti mânios de şaptezeci de ani?»

13 Şi îngerului care vorbea cu mine răspunsu-i-a Domnul cu cuvinte bune, cu cuvinte de mângâiere.

14 Şi mi-a zis îngerul cel care vorbea cu mine: «Vesteşte astfel: Aşa zice Domnul Savaot: M’am aprins de mânie împotriva Ierusalimului şi împotriva Sionului;

15 Dar crâncenă este urgia mea împotriva neamurilor care trăiesc fără grijă! Căci pe când eu eram numai puţin supărat pe Israil, ele au ajutat şi au sporit nenorocirea.

16 Pentru aceasta, aşa rosteşte Domnul: «Mă voi întoarce către Ierusalim cu îndurare, ca templul meu să fie zidit întru el», – zice Domnul Savaot, – «şi funia de măsurat să se întindă asupra Ierusalimului!»

17 Şi iarăşi vesteşte: «Aşa zice Domnul Savaot: încă o dată cetăţile mele se vor desfăta întru bunătăţi, şi Domnul îşi va revărsa din nou îndurarea sa peste Sion şi Ierusalimul iarăşi îl va alege.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.