×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL SOFONIE

Capitolul 3

Domnul judecă Ierusalimul.

1 Vai de cetatea răzvrătită şi mânjită, cetatea împilării!

2 N’a ascultat de nici o prevestire, şi n’a primit nici o dojană; în Domnul n’a nădăjduit şi de Dumnezeul ei ea nici nu s’a apropiat.

3 Principii care sălăşluesc într’însa sunt lei care răcnesc; judecătorii ei sunt lupi de seară care din prada lor nu lasă nimic pentru a doua zi;

4 Proorocii sunt oameni uşuratici şi vicleni; preoţii pângăresc templul şi siluesc legea.

5 Ci numai Domnul este drept, în tot cuprinsul ei, şi nu face nici o strâmbătate. În fiecare dimineaţă, el aduce judecata sa la lumină; el nu lipseşte niciodată şi nici nu cunoaşte nedreptatea.

6 «Nimicit-am neamurile, răsturnat-am turnurile lor, uliţile le-am lăsat goale şi fără nici un trecător. Pustiite au fost oraşele lor, de n’a mai rămas nimeni ca să locuiască în ele.

7 Şi ziceam: Acum se va teme de mine şi se va învăţa minte, ca locaşurile lui să nu fie nimicite, aşa precum am hotărît! Dar ei mai vârtos se sileau să facă fapte şi mai nelegiuite.

8 Pentru aceasta, aşteptaţi-mă,» – zice Domnul, – «până în ziua când mă voi scula ca mărturie! Căci hotărît-am să strâng laolaltă neamurile şi să adun împărăţiile, ca să vărs peste ele întărâtarea mea şi arşiţa urgiei mele. Şi tot pământul va fi mistuit de văpaia mâniei mele!

9 Atunci da-voi noroadelor buze curate, ca toate să se roage Domnului şi să-l slujească cu râvnă.

10 Din ţinuturile de cealaltă parte a fluviilor Etiopiei, închinătorii mei, risipiţii mei, prinoase îmi vor aduce.

11 În ziua aceea, nu te vei mai ruşina de toate faptele tale cu care ai păcătuit împotriva mea, fiindcă atunci voi da laoparte, dinlăuntrul tău, pe trufaşii care petrec, iar tu nu te vei mai proslăvi în muntele cel sfânt al meu.

12 Şi voi lăsa înlăuntrul tău ca rămăşiţă un neam smerit şi sărac, care să nădăjduiască în numele Domnului.

13 Cei care vor mai rămânea din neamul Israil nu vor săvârşi nedreptate şi nici nu vor grăi cuvânt de minciună şi nu se va afla în gura lor limbă vicleană. Ci ei vor alcătui o turmă care va paşte şi se va odihni în tihnă şi pe care nimeni nu o va înfricoşa.»

14 Bucură-te, fiica Sionului, saltă de veselie, Israile, veseleşte-te şi te bucură din toată inima, fiică a Ierusalimului!

15 Căci Domnul a înlăturat hotărîrile rostite împotriva ta şi a gonit pe vrăjmaşii tăi. Domnul, împăratul lui Israil, este în mijlocul tău; tu nu te vei mai teme de nici o nenorocire.

16 În ziua aceea, voi zice Ierusalimului: «Nu te teme, Sioane, şi mâinile tale să nu slăbească!

17 Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz mântuitor. El se bucură de tine foarte şi întru dragostea lui tresaltă şi pentru tine cântă de bucurie.

18 Strânge-voi laolaltă pe cei întristaţi şi fără de sărbători, şi fi-vor iarăşi dintre ai tăi, deşi ocara apasă asupra lor.

19 Şi în ziua aceea, voi stârpi pe toţi asupritorii tăi; voi mântui oaia ce şchiopătează şi pe cea izgonită voi strânge-o de pe drumuri. Şi-i voi face de laudă şi faimă le voi da, în toate ţinuturile pe unde fuseseră de ocară.

20 În vremea aceea vă voi aduce înapoi. Şi atunci când vă voi aduna, vă voi face de laudă şi faimă vă voi da, în mijlocul tuturor popoarelor pământului, schimbând restriştea voastră, în ochii voştri», – zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.