×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL SOFONIE

Capitolul 2

Domnul judecă popoarele: pe Filisteni, pe Moabiţi, pe Amoniţi, pe Etiopieni şi pe Asirieni.

1 Umblă după lege şi fii cu rânduiala, neam fără ruşine,

2 Până a nu vă toca mânia mărunt ca paiele, până a nu ajunge la voi arşiţa mâniei Domnului, până a nu veni peste voi ziua întărâtării Domnului!

3 Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară, care săvârşiţi faptele legii lui, căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia; poate veţi găsi adăpost, în ziua urgiei Domnului.

4 Căci Gaza va fi năpustită şi Ascalonul prefăcut în pustiu; poporul din Aşdod va fi gonit în miezul zilei şi Ecronul va fi ras de pe pământ.

5 Vai vouă celor ce locuiţi pe ţărmul mării, neam de Cretani! Cuvântul Domnului vă ameninţă: «Canaane, ţară a Filistenilor! Că te voi prăpădi cu totul, să nu-ţi mai rămână nici un locuitor!»

6 Şi ţinutul cel de lângă mare, Cheretul, să ajungă păşune pentru ciobani, cu târle pentru oi.

7 Şi această bucată de pământ de lângă mare să fie pentru cei rămaşi din Iuda; acolo să-şi pască turmele. Seara să se odihnească în casele din Ascalon, deoarece Domnul Dumnezeul lor îi va cerceta şi le va schimba restriştea lor.

8 «Am auzit de hula Moabului şi de ocările fiilor lui Amon, care defăimau norodul meu şi răşluiau mereu din hotarele lui.

9 Pentru aceasta, viu sunt eu», – zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil, – «Moabul va ajunge ca Sodoma şi fiii lui Amon ca Gomora, o silişte de bălării, o ocniţă de sare şi o pustietate în veac de veac. Cei rămaşi din norodul meu îi vor jefui şi cei scăpaţi cu viaţă din poporul meu îi vor lua în stăpânire!»

10 Ş li se va întâmpla aşa din pricina trufiei lor, pentru că şi-au făcut râs şi s’au trufit împotriva poporului Domnului Savaot.

11 Atunci Domnul va fi înfricoşat pentru ei, căci el va şterge pe toţi dumnezeii pământului şi înaintea lui se vor închina neamurile ţinuturilor celor mai de departe, fiecare din locul său.

12 «Şi voi Etiopienilor, veţi fi ucişi de sabia mea!»

13 Atunci el va întinde spre miazănoapte mâna sa şi va nimici Asiria, şi va pustii Ninive şi va preface-o în pustietate.

14 În mijlocul ei sălăşlui-vor turmele şi toate dobitoacele pământului. Şi pelicanul ca şi ariciul vor mânea pe capetele columnelor din ea. Pe ferestre va trece vuetul vântului şi pustiul se va întinde pe prag, şi lemnăria de cedru va fi smulsă din loc.

15 Aşa va ajunge cetatea cea veselă, care stătea tihnită şi zicea în sine: «Eu! şi nimeni nu mai este ca mine!» Cum va fi pustiită, cum va ajunge vizuină pentru jivine! Oricine va trece pe lângă ea va fluera de mirare şi va da din mână!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.