×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL SOFONIE

Capitolul 1

Ziua Domnului: judecata lui înfricoşată ¦

1 Cuvântul Domnului care a fost către Sofonie, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Iezechia, în vremea domniei lui Iosia, fiul lui Amon, regele Iudei.

2 «Voi prăpădi tot de pe faţa pământului», – zice Domnul

3 «Voi prăpădi oameni şi dobitoace, păsările cerului şi peştii mării! Nimici-voi pe nelegiuiţi şi voi pierde pe oameni de pe faţa pământului», – zice Domnul.

4 «Şi voi întinde mâna mea împotriva lui Iuda şi împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului şi voi şterge, din locul acesta, numele lui Baal, numele preoţilor idoleşti, împreună cu al preoţilor;

5 Şi pe toţi cei ce, pe acoperişuri, se închină oştirii cerurilor, şi pe toţi cei ce slăvesc pe Domnul şi se jură pe el şi pe cei ce se jură pe Milcom;

6 Pe cei ce se leapădă de Domnul, care nu l-au căutat şi nu s’au sârguit spre el!»

7 Tăceţi toţi înaintea Domnului Dumnezeu, căci aproape este ziua lui, căci Domnul a gătit praznic de jertfă şi a sfinţit pe cei poftiţi la el!

8 Şi în ziua praznicului de jertfă iată ce va fi: «Voi pedepsi pe principi şi casa regelui şi pe cei ce se îmbracă în veşminte străine.

9 Voi pedepsi pe cei care sar peste prag şi umplu casa stăpânilor lor cu averi adunate din silnicie şi din viclenie.

10 Şi se va ridica în ziua aceea un strigăt», – zice Domnul – «de la poarta Peştilor şi un urlet din Cetatea cea Nouă şi mare jălanie de pe coline.

11 Urlaţi, voi locuitori ai Macteşului, căci tot norodul neguţătorilor a pierit; stârpiţi au fost toţi cântăritorii de bani.

12 Şi va fi în ziua aceea, că voi scotoci Ierusalimul cu candelele aprinse şi voi pedepsi pe toţi cei care stau în drojdia lor şi pe cei ce cugetă în inima lor: «Dumnezeu nu face nici bine, nici rău!»

13 Pentru aceasta, averea lor să fie dată jefuirii şi casele lor pustiirii, şi de vor zidi case, în ele să nu locuiască şi de vor sădi vii, din vinul lor să nu bea.»

14 Aproape este ziua cea mare a Domnului, aproape este şi vine cu iuţeală mare! Auzi! Ziua Domnului este groaznică! Însuşi cel viteaz strigă de spaimă!

15 Zi de urgie este ziua aceea, zi de strâmtorare şi de jale, zi de pustiire şi de prăpăd, zi de întuneric şi de beznă, zi de nouri şi de negură!

16 Este zi de trâmbiţă şi de urlet de război împotriva cetăţilor şi a turnurilor înalte.

17 Strâmtora-voi pe oameni şi vor merge ca orbii, fiindcă au păcătuit împotriva Domnului; sângele lor vărsat va fi ca pulberea şi trupurile lor ca spurcăciunea!

18 Aurul şi argintul lor nu vor putea să-i mântuiască în ziua mâniei Domnului, căci mistuit va fi pământul tot de focul râvnei lui; căci el va aduce prăpăd cumplit şi va pierde dintr’o clipă pe toţi locuitorii pământului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.