×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL DANIIL

Capitolul 11

Istoria poporului iudeu, descoperită lui Daniil de îngerul Mihail. Nenorocirile care se vor abate peste popor până la venirea lui Mesia.

1 «Şi eu în anul cel dintâi al lui Dariu Medul stam lângă el ca ajutător şi ca ocrotitor.

2 Şi acum îţi voi descoperi adevărul! Iată că se vor mai ridica în Persia trei împăraţi, iar al patrulea va fi mai bogat decât toţi şi prin puterea bogăţiei sale va ridica totul împotriva împărăţiei greceşti.

3 Şi va ieşi la iveală un împărat viteaz şi va stăpâni peste o împărăţie puternică şi va face numai ceea ce i se va părea bun.

4 Iar când va fi în culmea puterii sale, împărăţia lui se va prăbuşi şi se va împărţi după cele patru vânturi ale cerului, fără ca să rămână urmaşilor săi, şi nu va mai fi ca împărăţia peste care el a domnit, fiindcă împărăţia lui va fi sfâşiată şi se va împărţi la alţii decât la urmaşii lui.

5 Şi împăratul de la miază-zi va ajunge puternic şi unul dintre voevozii lui va fi mai puternic decât el şi va domni, iar împărăţia lui va fi o împărăţie puternică.

6 Şi după trecere de ani se vor uni, şi fiica împăratului de la miază-zi se va duce la împăratul de la miază-noapte ca să aducă pacea, însă puterea braţului nu va dăinui şi nici braţul său nu va dăinui, ci ea va fi dată morţii împreună cu cei din jurul ei, cu copiii şi cu soţul ei.

7 Apoi, unul dintre odraslele ieşite din neamul ei se va ridica în locul ei şi va porni cu război împotriva oştirii protivnice şi va intra în cetatea împăratului de la miază-noapte şi se va purta aşa cum va socoti cu cale şi va fi puternic.

8 Chiar şi dumnezeii lor, împreună cu chipurile lor turnate, cu odoarele lor de aur şi argint, vor fi duşi în robia Egiptului şi el va fi ani de-a-rândul mai puternic decât împăratul de la miazănoapte.

9 El va năvăli în împărăţia împăratului de la miază-noapte, apoi se va întoarce în ţara sa.

10 Şi feciorul lui va începe războiul şi va strânge o mare oaste şi va năvăli peste el şi îl va potopi şi îl va cotropi şi, când va face al doilea război, va pătrunde până în cetatea lui.

11 Atunci împăratul de la miază-zi va fi foarte amărît şi va ieşi şi se va război cu el, adică el cu împăratul de la miazănoapte. Şi el va ridica o mare oştire, iar oştirea va cădea în mâna aceluia.

12 Şi oştirea va fi nimicită şi inima lui va fi trufaşă; zeci de mii va doborî la pământ, dar nu va fi mai puternic.

13 Şi încă o dată împăratul de la miazănoapte va ridica o oştire mai puternică decât cea dintâi şi după un răstimp de câţiva ani va da năvală peste el cu o mare oştire şi cu numeroasă călărime.

14 Şi în vremea aceea mulţi se vor scula împotriva împăratului de la miază-zi şi oameni silnici din poporul tău se vor ridica aşa ca să se plinească vedenia, dar se vor poticni.

15 Iar împăratul de la miază-noapte va veni şi va ridica un val de pământ şi va cuprinde cetatea, iar oştirea de ajutor a împăratului de la miază-noapte nu va putea să ţină piept şi cetele de oştire ale sale vor fugi şi nu va fi nici un chip de stat împotrivă.

16 Cel care va porni împotriva lui va face după placul său şi nimeni nu i se va putea împotrivi, şi se va opri în ţara cea mândră şi totul va fi în mâna lui.

17 Şi îşi va îndrepta privirea să ia în stăpânire întreaga lui împărăţie şi va face o învoială cu el şi-i va da de soţie pe o fiică a sa, ca să aducă pieirea ţării, dar aceasta nu se va întâmpla şi nu va duce la izbândă.

18 Şi îşi va întoarce privirea spre ţările de pe coaste şi va cuprinde multe, iar un căpitan de oştire va şterge ocara lui şi înşeptit îi va plăti ocara pricinuită de el.

19 Şi îşi va întoarce faţa spre întăriturile ţării, dar se va poticni şi va cădea şi va pieri.

20 Şi în locul lui va veni unul care va trimite un strângător de dări prin mândreţea împărăţiei, şi în câtăva vreme va fi doborît, dar nu prin mânie şi nici prin război.

21 Şi în locul lui va veni un om dispreţuit, care nici nu se gândise la vrednicia împărătească, şi el va veni paşnic şi prin uneltiri va ajunge stăpân pe împărăţie.

22 Şi oştirile de ajutor vor da înapoi de dinaintea lui şi vor fi sfărâmate, aşijderea şi principele legământului.

23 Şi după împrietenirea cu el se va sluji de vicleşug şi va porni şi va fi stăpân cu puţin popor.

24 Şi pe neaşteptate va năvăli în cele mai bogate ţinuturi ale ţării şi va face ceea ce n’au făcut părinţii lui şi nici strămoşii lui: el le va împărţi cu risipă pradă şi jaf şi bogăţii, şi va urzi planuri împotriva ţărilor întărite, însă numai pentru o vreme.

25 Şi-şi va îmboldi puterea sa şi inima sa împotriva împăratului de la miază-zi, în fruntea unei mari oştiri, iar împăratul de la miază-zi se va prinde în luptă cu oaste mare şi foarte puternică, dar nu va putea să i se împotrivească, fiindcă se vor urzi uneltiri împotriva lui.

26 Cei ce mănâncă la masă cu el îl vor prăbuşi, iar oastea lui se va sfărâma şi mulţi vor cădea ucişi.

27 Şi cei doi împăraţi vor urzi blestemăţii în inima lor. Unul împotriva altuia, şi la aceeaşi masă îşi vor spune vorbe mincinoase; însă nimic nu va izbuti, fiindcă sfârşitul nu va veni decât la vremea hotărîtă.

28 Şi se va întoarce în ţara lui cu mari bogăţii şi inima lui va urzi planuri împotriva sfântului legământ, şi aşa va face şi se va întoarce în ţara lui.

29 La vremea hotărîtă va porni război din nou împotriva împărăţiei de la miază-zi; dar această din urmă bătălie nu va fi ca cea dintâi.

30 Corăbii din Chitim vor năvăli împotriva lui, aşa că-şi va pierde curajul, şi iarăşi se va întărâta împotriva sfântului legământ şi iarăşi îşi va îndrepta privirea spre cei care s’au lepădat de legământul sfânt.

31 Şi oşti trimise de el se vor opri acolo şi vor pângări templul şi cetatea şi jertfa cea deapururi o vor desfiinţa şi vor pune în loc idolii pustiitorului.

32 Şi cu linguşiri el va ademeni la cinstirea idolilor pe cei ce s’au lepădat de legământ, iar poporul celor care cinstesc pe Dumnezeu va rămânea statornic şi îl va urma.

33 Şi cei mai iscusiţi vor învăţa gloata norodului, dar ei vor cădea o bucată de vreme în ascuţişul săbiei, de foc, de ducere în robie şi de pustiire.

34 Şi în toată această prăbuşire a lor vor căpăta puţin ajutor şi mulţi vor trece la ei mai mult din făţărnicie.

35 Şi vor fi şi înţelepţi care vor cădea ca să se lămurească, să se curăţească şi să se albească până la sfârşitul vremii, căci încă nu s’a împlinit vremea rânduită de Dumnezeu.

36 Şi împăratul va face după placul său şi se va semeţi şi se va trufi împotriva oricărui dumnezeu şi împotriva Dumnezeului dumnezeilor va grăi cuvinte de trufie şi-i va merge în plin, până când măsura mâniei se va umplea, căci ceea ce este hotărît se va împlini.

37 Şi nu-i va păsa de dumnezeii părinţilor lui şi nici de dumnezeul plăcut femeilor, şi nu se va sinchisi de orişicare alt dumnezeu, ci îşi va închipui că este mai mare decât toţi.

38 Şi în locul lui va cinsti pe dumnezeul cetăţilor şi pe un dumnezeu pe care părinţii lui nu l-au cunoscut, aceluia se va închina cu aur, cu argint, cu pietre nestimate şi podoabe scumpe.

39 Şi în ţările întărite va pune cinstitori ai dumnezeului strein; pe cei care îl vor cinsti, el îi va încărca de cinste şi-i va face stăpânitori şi ca răsplată le va împărţi ţinuturi.

40 Şi în vremea cea de apoi se va război cu el împăratul cel de la miază-zi, iar împăratul cel de la miază-noapte se va năpusti împotriva lui, cu care de război, cu călăreţi şi cu multe corăbii, şi va pătrunde năvalnic în ţinuturi pe care le va cotropi.

41 Şi va năvăli şi în ţara cea mândră şi zeci de mii se vor prăbuşi, şi iată care vor scăpa din mâna lui: Edomul, Moabul şi ceea ce va mai rămânea din fiii lui Amon.

42 Şi va întinde mâna sa peste ţări şi ţara Egiptului nu va scăpa.

43 Şi va ajunge stăpân peste vistieriile de aur şi de argint şi peste toate scumpeturile Egiptului, iar Libienii şi Etiopienii vor face parte din suita lui.

44 Dar zvonuri de la răsărit şi de la miază-noapte îl vor înspăimânta şi el va ieşi cu furie grozavă să prăpădească şi să nimicească pe mulţi.

45 Şi va înfige corturile palatului său între mare şi muntele ţării celei mândre, apoi îşi va zori sfârşitul, fără ca nimeni să-i vină în ajutor.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.