×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 45

Cu prilejul împărţirii ţării la sorţi, să se păstreze părţi pentru templu, pentru preoţi şi pentru leviţi. Să se măsoare şi să se dea şi împăratului o parte: «aceasta să fie moştenirea lui, ca împăraţii să nu mai împileze poporul meu…» Împăratului să i se dea dijmă. Rânduiala pentru aducerea jertfelor la praznice: la Paşti şi la sărbătoarea corturilor.

1 Şi când veţi împărţi la sorţi ţara pe care o veţi stăpâni, să hărăziţi Domnului un ţinut, ca dar sfânt ridicat din pământul ţării, lung de douăzeci şi cinci de mii de prăjini şi lat de douăzeci de mii, care să fie sfânt în tot cuprinsul lui de jur-împrejur.

2 Din acest ţinut să se păstreze pentru templu un pătrat de cinci sute de prăjini pe cinci sute, înconjurat de o făşie de cincizeci de coţi de loc de izlaz de jur-împrejur.

3 Iar din această bucată măsoară una de douăzeci şi cinci de mii de prăjini lungime pe zece mii lăţime, care să fie pentru templu, cea mai sfântă bucată de pământ din ţară.

4 Să fie osebită pentru preoţii care-mi slujesc mie la templu, care se apropie să slujească pe Domnul, să aibă loc pentru casele lor, anume pentru sfinţenia lor.

5 Şi altă bucată de douăzeci şi cinci de mii de prăjini lungime pe zece mii lăţime, să fie pentru leviţii care-mi slujesc mie în templu, moşie pentru cetăţi de locuit.

6 Şi ca moşie a cetăţii să masori o făşie lată de cinci mii de prăjini pe douăzeci şi cinci de mii de lungă, cât darul cel sfânt ridicat, şi să fie pentru tot neamul lui Israil.

7 Şi împăratului să-i dai de amândouă părţile darului sfânt şi a moşiei cetăţii, la răsăritul darului sfânt şi la răsărit de moşia cetăţii, pentru apus la apus şi pentru răsărit la răsărit, o lungime potrivit cu fiecare parte de la graniţa de apus până la graniţa de răsărit a ţării.

8 Aceasta să fie moştenirea lui în Israil, ca împăraţii să nu mai împileze poporul meu, ci ţara s’o ia în stăpânire fiii lui Israil după seminţiile lor.

9 Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Destul, împăraţi ai lui Israil! Curmaţi cu silnicia şi cu asuprirea! Judecaţi după pravila cea dreaptă! Scutiţi pe norodul meu de tâlhăriile voastre!» – zice Domnul.

10 «Să aveţi cântare drepte, efă dreaptă şi bat drept;

11 Efa şi batul să aibă aceeaşi mărime, batul o zecime dintr’un homer, şi efa a zecea parte dintr’un homer. Măsura să se facă deci cu homerul.

12 Siclul să aibă douăzeci de ghere. Mina să fie de douăzeci de sicli, de douăzeci şi cinci de sicli şi de cincisprezece sicli.

13 Iată şi dijma pe care s’o luaţi pentru el: o şesime de efă la homerul de grâu; o şesime de efă la homerul de orz.

14 Dijma pentru untdelemn: o zecime de bat la un cor, fiindcă zece baţi fac un cor, şi într’un cor intră zece baţi.

15 Apoi o oaie din turmă, să dea dar una la două sute, toate neamurile lui Israil: pentru prinosul de pâine, pentru arderea de tot şi pentru jertfele de pace, pentru ispăşirea voastră», – zice Domnul Dumnezeu.

16 «Tot norodul ţării să dea darul acesta împăratului lui Israil,

17 Din pricină că împăratul trebue să aducă arderile de tot, prinosul de pâine şi turnarea la praznice, la lunile noi, la Sâmbete, precum şi la toate prăznuirile casei lui Israil. El este cel ce aduce jertfa pentru păcat, prinosul de pâine, arderea de tot şi jertfele de pace, ca să ispăşească păcatele casei lui Israil.»

18 Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: «La zi-întâi a lunii întâia să luaţi un viţel tânăr fără beteşug ca jertfă pentru păcat, pentru curăţirea templului.

19 Şi preotul să ia din sângele jertfei pentru păcat şi să ungă uşorii templului, precum şi cele patru colţuri ale cadrului jertfelnicului şi uşerii porţii de dinlăuntru.

20 Tot aşa să faceţi la zi-întâi a lunii a şaptea, pentru cel ce a păcătuit cu ştiinţă sau din neştiinţă, ca să curăţiţi templul de păcate.

21 În ziua a paisprezecea a lunii întâia, să prăznuiţi Paştile, praznic de o săptămână de zile, în care să mâncaţi azime.

22 Şi împăratul să aducă în ziua aceea pentru el şi pentru norodul ţării un viţel ca jertfă pentru păcat.

23 Şi în cele şapte zile ale praznicului să aducă ardere de tot pentru Domnul, şapte viţei şi şapte berbeci fără meteahnă în fiecare zi, timp de şapte zile, şi câte un ţap jertfă pentru păcat în fiecare zi.

24 Apoi prinos de pâine să aducă o efă de fiecare viţel şi o efă de fiecare berbec, iar untdelemn, un hin la efă.

25 În luna a şaptea, în cincisprezece zile, la praznicul corturilor, să aducă şapte zile aceleaşi jertfe: pentru păcat, arderi de tot şi prinoase de pâine şi untdelemnul trebuitor.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.