×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 40

Vedenii profetice despre noua aşezare a împărăţiei lui Dumnezeu. Templul cel nou: măsura lui şi noua lui aşezare. Pridvorul, curtea şi jertfelnicul împreună cu uneltele lui.

1 În anul al douăzeci şi cincilea după ducerea noastră în robie, la începutul anului, în ziua a zecea a lunii, în anul al paisprezecelea după cucerirea cetăţii, chiar în aceeaşi zi, fost-a mâna Domnului peste mine şi mă duse acolo în ţara lui Israil,

2 Cu vedenii dumnezeeşti mă duse şi mă lăsă pe un munte foarte înalt, iar în faţa mea era o clădire ca de cetate.

3 Şi când m’a dus acolo, iată văzui un om care stătea la poartă, arămiu la chip, cu o sfoară de in în mână şi cu o prăjină de măsurat,

4 Şi-mi grăi: «Fiul omului! Să vezi cu ochii, să auzi cu urechile şi să fii cu luare aminte la tot ceea ce eu îţi voi arăta, fiindcă pentru aceasta ai fost adus aici, ca să-ţi arăt. Şi ceea ce tu vei vedea, vesteşte casei lui Israil!»

5 Şi iată că de jur-împrejurul templului era pe dinafară un zid, iar omul avea în mână o prăjină de şase coţi, fiecare cot era de un cot şi un lat de mână, şi el măsura lărgimea zidirii care era de o prăjină şi înălţimea ei tot de o prăjină.

6 Apoi m’a dus la poarta cea cu faţa înspre răsărit şi s’a suit pe treapta a şaptea şi a măsurat pragul porţii şi a găsit o prăjină în larg, adică pragul întâi era larg de o prăjină.

7 Şi fiecare chilioară era lungă de o prăjină şi largă tot de una, şi între chilioare era un perete despărţitor, întocmai ca un pilastru, gros de cinci coţi, apoi chilioara a doua era de o prăjină de lungă şi o prăjină de lată şi avea un perete gros, întocmai ca un pilastru, de cinci coţi, şi a treia chilioară era de o prăjină de lungă şi una de lată, şi pragul al doilea al porţii de lângă pridvorul porţii care dădea înspre curte era larg de o prăjină.

8 Deci a măsurat pridvorul porţii pe partea cea care dă înlăuntru spre curte, şi a găsit o prăjină.

9 Pe urmă a măsurat lărgimea pridvorului porţii şi a găsit că era de opt coţi şi pereţii despărţitori ai lui erau groşi de doi coţi. Pridvorul porţii dădea înlăuntru spre curte.

10 Chilioarele porţii erau faţă în faţă, trei de o parte şi trei de cealaltă, tustrele aveau aceeaşi măsură şi pereţii cei groşi dintre ele de amândouă părţile aveau aceeaşi măsură.

11 După aceea a măsurat golul porţii şi a găsit zece coţi, iar lărgimea coridorului treisprezece coţi.

12 În faţa fiecărei chilioare era o streaşină ieşită înainte, de un cot de fiecare parte, iar chilioara avea şase coţi lungime şi şase lărgime.

13 Şi a mai măsurat depărtarea de la uşa cea de dinafară a chilioarei până la uşa chilioarei cea din faţa ei, şi a găsit o lărgime de douăzeci şi cinci de coţi de la o uşă până la cealaltă uşă.

14 Apoi măsură pridvorul şi găsi douăzeci de coţi, şi poarta lui dădea în curtea cea de jur-împrejur,

15 Depărtarea dintre poarta din faţă şi poarta din dos a coridorului era de cincizeci de coţi.

16 Poarta avea de jur-împrejur ferestre care erau mai largi înspre chilii şi tot aşa şi pridvorul avea ferestre mai largi înlăuntru, iar pereţii cei groşi dintre chilii erau împodobiţi pe o parte şi pe alta cu întruchipări de palmieri.

17 Apoi mă duse în curtea cea de dinafară. Acolo erau chilii şi caldarâm de mozaic de jur-împrejurul curţii. Pe mozaic se aflau treizeci de chilii.

18 Şi mozaicul, mozaicul cel de jos, era de o parte şi de alta a porţilor, potrivit lungimii porţilor.

19 Şi a măsurat lărgimea curţii, începând de dinaintea porţii celei mai de jos pe partea dinlăuntru, până dinaintea porţii celei de dinlăuntru, pe partea cea de dinafară şi a găsit o sută de coţi. Apoi mă duse la poarta care da spre miazănoapte,

20 Şi iată era o poartă îndreptată spre miază-noapte, in curtea cea de dinafară, şi măsură lungimea şi lăţimea porţii –

21 Ea avea trei chilioare de o parte şi trei de alta, pereţii cei groşi dintre chilii şi pridvorul aveau aceeaşi măsură ca la poarta cea dintâi: – lungimea de cincizeci de coţi şi lăţimea de douăzeci şi cinci.

22 Ferestrele ei şi ferestrele pridvorului şi întruchipările de palmieri erau după măsura porţii care dădea spre răsărit, şi te suiai pe şapte trepte, iar pridvorul dădea spre curte.

23 În faţa porţii de la miază-noapte se afla în curtea cea de dinlăuntru o poartă, ca şi în faţa porţii de la răsărit. Şi a măsurat depărtarea de la o poartă la alta şi găsi o sută de coţi.

24 Apoi mă duse în partea de miază-zi. Şi iată că în partea dinspre miază-zi era o poartă. Şi el măsură lungimea şi lăţimea ei, chilioarele, pereţii cei groşi dintre chilii şi pridvorul ei şi găsi aceeaşi măsură.

25 Şi ea avea de jur-împrejur, ca şi pridvorul ei, ferestre la fel cu celelalte ferestre: – lungimea clădirii era de cincizeci de coţi şi lăţimea de douăzeci şi cinci de coţi.

26 Avea şapte trepte, iar pridvorul dădea înlăuntru spre curte. Şi pereţii cei groşi dintre chiliii erau împodobiţi cu întruchipări de palmieri de o parte şi de alta.

27 Dar în curtea cea de dinlăuntru se mai găsea o poartă spre miază-zi. Şi el a măsurat de la o poartă până la cealaltă înspre miază-zi: o sută de coţi.

28 După aceasta mă duse în curtea cea de dinlăuntru, la poarta cea dinspre miază-zi. Şi a măsurat el poarta cea dinspre miază-zi şi ea avea aceeaşi măsură,

29 Chilioarele, pereţii cei groşi dintre chilii şi pridvorul aveau aceeaşi măsură dar aveau ca şi pridvorul ferestre de jur-împrejur. – Lungimea clădirii era de cincizeci de coţi şi lăţimea de douăzeci şi cinci.

30 – Deci de jur-împrejur se aflau pridvoare lungi de douăzeci şi cinci de coţi şi largi de cinci coţi. –

31 Pridvorul dădea înspre curtea cea de dinafară. Pereţii cei groşi dintre chilii erau împodobiţi cu întruchipări de palmieri, iar scara avea opt trepte.

32 Apoi m’a dus în curtea cea de dinlăuntru, înspre răsărit. Şi măsură poarta şi o găsi de aceeaşi măsură.

33 Chilioarele, pereţii cei groşi dintre chilii şi pridvorul aveau aceeaşi măsură ca şi celelalte, şi tot aşa aveau ferestre ca şi pridvorul lui de jur-împrejur. – Clădirea era de cincizeci de coţi lungime şi douăzeci de coţi lăţime.

34 Pridvorul dădea spre curtea cea de dinafară, pereţii cei dintre chilii erau împodobiţi cu întruchipări de palmieri şi pe o parte şi pe alta, şi scara avea opt trepte.

35 După aceea m’a adus la poarta cea de la miază-noapte şi măsurând-o găsi aceeaşi măsură:

36 Chilioarele, pereţii cei dintre chilii şi pridvorul ei aveau aceeaşi măsură, şi aveau ferestre de jur-împrejur ca şi pridvorul. – Clădirea avea lungimea de cincizeci de coţi şi lăţimea de douăzeci şi cinci. –

37 Pridvorul dădea spre curtea cea de dinafară şi pereţii cei dintre chilii erau împodobiţi cu întruchipări de palmieri de o parte şi de alta, şi scara avea opt trepte.

38 Şi m’a dus iarăşi la poarta cea de la răsărit.

39 În pridvorul porţii erau două mese de o parte şi două de alta, ca să se junghie pe ele arderea de tot, jertfa pentru păcat şi cea pentru vină.

40 Lângă peretele din laturea de la miază-noapte, cum vii de la poartă, se aflau două mese, iar lângă celălalt perete lateral al pridvorului, se aflau alte două mese,

41 Patru mese de o parte şi patru mese de cealaltă parte a peretului lăturaş, în totul opt, pe care se junghiau jertfele.

42 Şi mai erau patru mese de piatră lucrată, pentru arderile de tot, mese lungi de un cot şi jumătate, late de un cot şi jumătate şi înalte de un cot. Pe ele se puneau uneltele pentru junghierea arderilor de tot şi pentru jertfe.

43 Iar pe dinlăuntru era un pervaz de un lat de mână aşezat de jur-împrejur. Mesele aveau un acoperământ, ca atunci când se aflau afară să apere de ploaie şi de căldură cărnurile pentru jertfă.

44 Şi iarăşi mă duse în curtea cea de dinlăuntru, şi în curtea cea de dinlăuntru se aflau două chilii, una lângă peretele porţii de la miază-noapte, cu faţa spre miază-zi, şi alta lângă peretele porţii de la miază-zi, cu faţa spre miază-noapte.

45 Şi mi-a grăit: «Chilia cu faţa spre miază-zi este pentru preoţii care fac slujbă în templu;

46 Chilia cu faţa spre miază-noapte este pentru preoţii care fac slujbă la jertfelnic. Ei sunt feciorii lui Ţadoc, din fiii lui Levi, şi sunt singurii îndrituiţi să slujească.»

47 Apoi el măsură curtea cea de dinlăuntru şi o găsi pătrată: o sută de coţi lungime şi o sută lărgime. Şi jertfelnicul se afla înaintea templului.

48 Apoi mă duse spre pridvorul templului şi măsură pereţii cei groşi ai pridvorului şi găsi că sunt de cinci coţi de o parte şi de cinci coţi de cealaltă parte. Lărgimea uşii era de paisprezece coţi, iar pereţii de pe de laturile uşii erau de trei coţi pe o parte şi tot de trei coţi pe cealaltă parte.

49 Lărgimea pridvorului era de douăzeci de coţi şi înălţimea de doisprezece, şi te urcai pe douăzeci de trepte. Lângă pereţii cei groşi se aflau două columne, una de o parte şi alta de cealaltă parte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.