×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 38

Dumnezeu stârneşte oastea lui Gog, regele din ţara Magog, împotriva poporului său. Gândul cel rău al lui Gog şi planul cel mare al lui Dumnezeu. Înfricoşata judecată cu care Dumnezeu îl va judeca pe Gog.

1 După aceea, fost-a cuvântul Domnului către mine şi-mi grăi:

2 «Fiul omului! Îndreaptă-te cu faţa spre Gog, în ţara lui Magog, marele împărat al Meşecului şi Tubalului, şi profeţeşte împotriva lui şi spune:

3 «Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, Gog, mare împărat al Meşecului şi Tubalului, sunt împotriva ta!

4 Prinde-te-voi şi-ţi voi înfige cârlige în fălcile tale şi te voi scoate împreună cu toată oştirea ta, cai şi călăreţi, toţi înveşmântaţi cu platoşe, oaste mare, cu scuturi şi paveze şi cu săbii în mână:

5 Perşi, Etiopieni, Libieni cu scuturi şi coifuri;

6 Gomer şi oştirile sale, Togarma, ţinuturile de la miază-noapte împreună cu oştile lor, noroade multe alături de tine.

7 Găteşte-te şi te pregăteşte, tu şi toată oastea care s’a adunat cu tine, şi fii gata pentru slujba mea.

8 După vreme îndelungată, în vremea cea de apoi, vei primi poruncă să porneşti împotriva unei ţări, iarăşi întemeiată, strânsă de printre multe neamuri, împotriva munţilor lui Israil, care au fost multă vreme pustii, neam adus dintre popoare şi care întreg sălăşlueşte fără grijă.

9 Tu vei porni ca o vijelie şi vei veni ca un nour, ca să acoperi pământul, tu şi oştile tale şi multele neamuri care sunt alături de tine.

10 Aşa zice Domnul Dumnezeu: «În vremea aceea îţi vor veni în minte lucruri rele şi vei născoci planuri ticăloase.

11 Şi vei zice: «Sui-mă-voi cu război împotriva unei ţări cu sate, porni-voi împotriva celor liniştiţi, care trăiesc în tihnă, a tuturor celor care locuesc fără ziduri, fără zăvoaie şi fără porţi,

12 Ca să-i prad şi să-i jăfuesc, ca să pun mâna pe ruinele iarăşi locuite şi pe un popor adunat de printre neamuri, care creşte turme şi-şi face avere şi sălăşlueşte în buricul pământului.

13 Şeba, Dedanul şi neguţătorii lor, Tarşişul şi toţi ce fac negoţ îţi vor zice: «Venit-ai să prăzi? Adunatu-ţi-ai ceata ta de pradă, ca să răpeşti argint, aur, turme şi bogăţii, să faci o pradă mare?»

14 De aceea, fiul omului, profeţeşte şi-i spune lui Gog: «Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: «În ziua când poporul meu Israil va locui fără de grijă, vei porni,

15 Şi vei veni din ţara ta, din ţinutul de la miază-noapte, tu şi noroadele cele multe care sunt alături de tine, toţi călări pe cai, oaste mare şi puternică,

16 Şi te vei îndrepta împotriva poporului meu Israil, să acoperi ţara ca un nour. Iar în zilele cele de apoi, te voi aduce împotriva ţării mele ca să mă cunoască popoarele toate, când mă voi sfinţi întru tine, în ochii lor, o, Gog!

17 Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: «Tu eşti acela despre care am vorbit în vremurile cele de dinainte prin gura robilor mei, profeţii lui Israil, care au profeţit în vremile acelea că te voi aduce pe tine împotriva lor!

18 Şi în ziua aceea, în ziua când va năvăli Gog în pământul lui Israil», – zice Domnul Dumnezeu, – «mânia mea va pâlpâi în nările mele,

19 Şi în ciuda mea, în văpaia urgiei mele, precum am spus, va fi un mare cutremur în tot pământul lui Israil.

20 Şi se vor cutremura înaintea mea toţi peştii mării, păsările cerului, fiarele sălbatice şi toate târîtoarele de pe pământ, şi toţi oamenii de pe faţa pământului, şi munţii se vor prăbuşi, stâncoşii munţi vor cădea şi toate zidurile ţării se vor nărui.

21 Şi voi porni împotriva lui toate spaimele», – zice Domnul Dumnezeu, – «şi unii pe alţii se vor ciopârţi cu sabia.

22 Şi-l voi judeca pe el cu ciumă şi cu sânge, cu potop de ploaie şi grindină; foc şi pucioasă voi turna peste el şi peste oştirile lui, şi peste multele popoare care sunt cu el.

23 Şi mă voi preamări şi mă voi sfinţi şi mă voi descoperi în ochii multelor popoare şi mă vor cunoaşte că eu sunt Domnul.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.