×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 37

Minunata înviere a lui Israil. Vedenia câmpului de oase. Duhul le înviază şi pe ele încep să se înfiripeze vine şi carne şi să se îmbrace cu piele. – «Iată, eu voi deschide mormânturile voastre şi vă voi scoate pe voi, norodul meu, din mormânturi şi vă voi duce în pământul lui Israil…» Cele două regate se vor uni la un loc sub acelaşi sceptru cu acelaşi împărat, David, iar Dumnezeu va încheia un nou legământ, legământ veşnic.

1 Şi a fost peste mine mâna Domnului şi Domnul m’a dus cu Duhul şi m’a oprit în mijlocul unui câmp plin cu oase de om.

2 Şi m’a dus pe lângă ele de jur-împrejur, dar iată că erau tare multe pe faţa câmpului şi erau foarte uscate.

3 Atunci zis-a către mine: «Fiul omului! Vor mai învia aceste oase?» Dar eu i-am răspuns: «Doamne Dumnezeule, tu ştii!»

4 Şi mi-a zis: «Prooroceşte pentru oasele acestea şi le zi: Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului!»

5 Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu către oasele acestea: «Iată, voi aduce în voi duh de viaţă şi veţi învia,

6 Şi voi face să crească pe voi vine şi carne şi cu piele vă voi îmbrăca şi vă voi da suflare de viaţă şi veţi fi vii, ca să ştiţi că eu sunt Domnul!»

7 Atunci proorocii, precum îmi fu porunca, şi, pe când eu prooroceam, iată că se făcu un vuet şi o zarvă: oasele se încheiau unele cu altele.

8 Şi iată că văzui că se înfiripează pe ele vine şi carne şi că se îmbracă pe deasupra cu piele, dar fără duh într’însele.

9 Şi-mi zise: «Prooroceşte pentru duhul de viaţă, prooroceşte, fiul omului, şi spune duhului: «Aşa zice Domnul Dumnezeu! Din cele patru vânturi vino, duhule, şi suflă peste aceşti morţi, ca să învieze!»

10 Şi am proorocit precum mi se poruncise, şi a intrat în ele duhul de viaţă şi înviară, şi se sculă în picioare o foarte foarte mare oştire.

11 Apoi zise către mine: «Fiul omului! Aceste oase sunt cei din întreaga casă a lui Israil. Iată ei zic: «Uscatu-s’au oasele noastre, nădejdea noastră a pierit, s’a sfârşit cu noi!»

12 De aceea profeţeşte şi le spune: «Aşa zice Domnul Dumnezeu: Iată, eu voi deschide mormânturile voastre şi vă voi scoate pe voi, norodul meu, din mormânturi şi vă voi duce în pământul lui Israil,

13 Ca să ştiţi că eu sunt Domnul, când voi deschide mormânturile voastre şi vă voi scoate pe voi, norodul meu.

14 Şi voi pune Duhul meu în voi şi veţi învia şi vă voi sălăşlui în pământul vostru, ca să ştiţi că eu, Domnul, grăiesc şi adeveresc», – zice Domnul!

15 Apoi fost-a cuvântul Domnului către mine şi-mi zise:

16 «Tu, fiul omului, ia un toiag şi scrie pe el: «Iuda şi fiii lui Israil, care sunt uniţi cu el!» Şi mai ia şi un altul şi scrie pe el: «Iosif, toiagul lui Efraim, şi toată casa lui Israil, care-s uniţi cu el!»

17 Şi pune-le laolaltă, unul lângă altul, şi leagă-le ca să facă unul singur în mâna ta.

18 Iar când te vor întreba fiii norodului tău: «Spune-ne, ce va să zică toiagul din mâna ta?»,

19 Tâlcueşte-le: «Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Lua-voi toiagul lui Iosif, din mâna lui Efraim, şi seminţiile lui Israil unite cu el, şi le voi pune lângă toiagul lui Iuda ca să le unesc şi în mâna mea să fie unul!»

20 Şi toiegele pe care vei scrie să fie în mâna ta, în văzul lor.

21 După aceea spune-le: «Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, eu voi lua pe fiii lui Israil dintre neamurile pe unde pribegesc, şi-i voi aduna de pretutindeni şi-i voi aduce în ţara lor.

22 Şi-i voi face un singur neam, în pământul meu, în munţii lui Israil, ca toţi să aibă un rege, să nu mai fie două popoare şi să nu mai fie împărţiţi în două regate,

23 Să nu se mai întineze cu idolii lor şi cu spurcăciunile lor şi cu toate păcatele lor, ci-i voi mântui de toate fărădelegile cu care au păcătuit, şi-i voi curăţi, ca să fie ei norodul meu şi eu Dumnezeul lor;

24 Iar robul meu David, împărat peste ei, şi toţi să aibă un singur păstor, să umble în orânduielile mele, să păzească poruncile mele şi să le împlinească;

25 Să locuiască în ţara pe care eu am dat-o robului meu Iacob, în care au fost sălăşluit strămoşii lor, şi să locuiască într’însa ei şi fiii lor şi nepoţii lor deapururi, iar David, robul meu, să le fie împărat în veac!

26 Şi voi încheia cu ei legământ de pace, veşnic legământ, şi-i voi întemeia, şi-i voi înmulţi, iar templul meu va fi veşnic în mijlocul lor.

27 Şi locaşul meu să fie la ei: eu să fiu Dumnezeul lor, iar ei să fie norodul meu,

28 Ca să cunoască popoarele păgâne că eu sunt Domnul cel ce sfinţeşte pe Israil, dacă templul meu va dăinui deapururi în mijlocul lor!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.