×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 36

Israil se întoarce în ţară. Binecuvântarea Domnului se revarsă peste tot: munţii vor fi locuiţi şi aşezările dărâmate vor fi zidite din nou. Dumnezeu va culege pe poporul său de printre popoarele păgâne şi aducându-l în ţară îl va înzestra cu duh nou şi inimă nouă. Popoarele păgâne vor recunoaşte atotputernicia lui Dumnezeu, când poporul său va fi aşezat în starea lui cea dintâi.

1 «Şi tu, fiul omului profeţeşte despre munţii lui Israil şi spune: «Munţi ai lui Israil, ascultaţi cuvântul Domnului!

2 Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: Fiindcă vrăjmaşul strigă în ciuda voastră: «Pustietate, aha! să fii deapururi! Stăpânirea noastră eşti!»,

3 De aceea profeţeşte şi spune: «Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: Fiindcă şi tot fiindcă vă dispreţuiau şi vă doreau cu înfocare vecinii voştri, ca să fiţi în stăpânirea celorlalte popoare, şi voi aţi ajuns de vorbă şi defăimare» norodului,

4 Pentru aceasta, munţi ai lui Israil, ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu: «Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu munţilor, colinelor, luncilor, văilor, pustiilor sălaşuri dărâmate, oraşelor părăsite, care ajunseseră pradă şi de râs pentru celelalte popoare vecine;

5 De aceea aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: În văpaia ciudei mele, grăit-am împotriva celorlalte popoare păgâne şi împotriva Edomului întreg, care şi-au hotărît ţara mea ca moştenire a lor, cu toată bucuria inimii şi cu dispreţ în suflet ca să le fie pradă-,

6 De aceea profeţeşte împotriva pământului lui Israil şi spune munţilor şi dealurilor şi luncilor şi văilor: «Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: Iată, în râvna urgiei mele am grăit, fiindcă trebue să ispăşiţi ocara popoarelor.»

7 Şi iarăşi de aceea: «Aşa zice Domnul Dumnezeu: Popoarele vecine cu voi să poarte ocara lor!

8 Iar voi, munţi ai lui Israil, daţi mlădiţe şi faceţi roduri pentru poporul meu Israil, căci se apropie venirea lui.

9 Căci iată mă apropiu de voi şi mă îndrept spre voi şi veţi fi araţi şi sămănaţi!

10 Şi vă voi înmulţi pe voi oamenii, întreg neamul lui Israil: munţii vor fi locuiţi şi sălaşurile dărâmate vor fi zidite din nou.

11 Şi vă voi înmulţi pe voi oamenii şi dobitoacele – să se înmulţească şi să se prăsească-şi vă voi umplea de locuitori ca în vremurile trecute şi vă voi face mai mult bine decât în vremurile de la început, ca să ştiţi că eu sunt Domnul!

12 Şi voi aduce oameni peste voi, poporul meu Israil, care să vă ia în stăpânire şi să-i fiţi moştenire şi să nu-i mai lăsaţi fără copii.»

13 Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: «Din pricină că-ţi spun: mâncătoare de oameni eşti tu, şi tu-mi laşi poporul meu fără copii,

14 Să nu mai mănânci oameni şi poporul tău să nu mai rămână fără copii», – zice Domnul Dumnezeu.

15 «Şi nu voi mai auzi la tine batjocura popoarelor şi ocara noroadelor nu o vei mai purta şi pe poporul tău să nu-l mai laşi fără copii», – zice Domnul Dumnezeu.

16 Fost-a cuvântul Domnului către mine şi-mi zise:

17 «Fiul omului! Când cei din neamul lui Israil locuiau în pământul lor, se spurcau prin viaţa şi faptele lor şi viaţa lor înaintea mea era ca necurăţia firească a unei femei.

18 Şi-atunci am vărsat mânia mea împotriva lor, din pricina sângelui pe care îl vărsară pe pământ şi a idolilor lor cu care îl spurcaseră.

19 Şi-i împrăştiai printre neamuri şi-i răspândii în împărăţii, şi-i judecai după viaţa şi după faptele lor!

20 Şi aşa plecară la neamurile la care plecară, şi pângăriră numele cel sfânt al meu, încât se spunea despre ei: «Ei sunt poporul lui Dumnezeu şi fură siliţi să iasă din ţara lui!»

21 Atunci i-am cruţat pentru numele meu cel sfânt, pe care-l pângăriră cei din neamul lui Israil, printre neamurile printre care plecaseră.

22 De aceea aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: «Spune casei lui Israil: «Nu pentru tine, neam al lui Israil, mijlocesc eu, ci pentru numele meu cel sfânt pe care l-aţi pângărit printre popoarele unde v’aţi dus.

23 Şi voi sfinţi numele meu cel mare, care a fost pângărit printre noroade, pe care voi l-aţi pângărit în mijlocul lor, ca să ştie neamurile păgâne că eu sunt Domnul», – zice Domnul Dumnezeu, – «când mă voi sfinţi în voi, în văzul lor.

24 Şi vă voi lua de printre neamuri şi vă voi strânge din toate împărăţiile şi vă voi aduce în patria voastră.

25 Apoi vă voi stropi cu apă curată şi vă voi curaţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri vă voi face curaţi.

26 Şi vă voi da un cuget nou şi un duh nou voi pune înlăuntrul vostru şi vă voi scoate inima cea de piatră din trupul vostru şi vă voi da una de carne.

27 Şi vă voi pune Duhul meu înlăuntrul vostru şi vă voi insufla ca să umblaţi în legile mele şi orânduielile mele să le păziţi şi să le faceţi,

28 Ca să locuiţi în pământul pe care l-am dat strămoşilor voştri şi să fiţi poporul meu şi eu să fiu Dumnezeul vostru.

29 Şi eu vă voi curăţa de toate spurcăciunile voastre şi vă voi da grâu, şi-l voi înmulţi şi nu voi mai îngădui să bântuiască foametea la voi.

30 Înmulţi-voi şi rodurile pomilor şi roadă ţarinei, ca să nu mai înduraţi ruşinea foametei printre popoare.

31 Atunci vă veţi aduce voi aminte de viaţa voastră cea rea şi de faptele voastre rele şi vă veţi scârbi de păcatele voastre şi de blestemăţiile voastre.

32 Şi nu pentru voi fac aşa», – zice Domnul Dumnezeu, – «s’o ştiţi! Ruşinaţi-vă şi vă sâiţi de viaţa voastră, voi cei din neamul lui Israil.»

33 Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: «În ziua când vă voi curăţi de toate fărădelegile, voi umplea de oameni cetăţile şi aşezările dărâmate vor fi iarăşi zidite,

34 Pământul care mai înainte era pustiu în faţa oricărui călător, va fi lucrat,

35 Şi se va spune: «Pământul acesta, care a fost pustiu, a ajuns ca grădina Edenului şi cetăţile cele dărâmate, pustii şi nimicite, acum sunt întărite şi locuite».

36 Şi popoarele vecine, care vor mai rămânea, vor cunoaşte că eu, Domnul, am zidit ceea ce a fost nimicit şi ţara pustiită am sădit-o. Eu, Domnul, am grăit şi voi adeveri acestea.»

37 Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: «Încă un lucru hărăzi-voi casei lui Israil: voi înmulţi oamenii ca turmele,

38 Ca oile de jertfă, ca oile din Ierusalim la praznicele lui, aşa vor fi pline de cârduri de oameni oraşele cele nimicite, ca să ştie ei că eu sunt Domnul.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.