×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 22

Vărsările de sânge şi blestemăţiile care se săvârşesc în Ierusalim sunt pricina pentru care poporul va fi împrăştiat printre neamurile păgâne. Cuptorul cel curăţitor. Şi căpeteniile sunt la fel cu poporul. Dar şi preoţii, dregătorii şi proorocii nu sunt mai prejos. Dumnezeu a vărsat peste ei văpaia mâniei sale.

1 Fost-a cuvântul Domnului către mine şi-mi grăi:

2 «Fiul omului! Vrei să judeci oare cetatea vărsătoare de sânge? Să-i dezvălueşti toate blestemăţiile ei,

3 Şi să-i spui: «Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu! Vai de tine, cetate în mijlocul căreia se varsă sânge! – Să-i vină vremea şi să-şi facă idoli, ca să se întineze! –

4 Cu sângele pe care l-ai vărsat te-ai făcut vinovată şi cu idolii pe care i-ai făcut te-ai întinat, şi ţi-ai apropiat ziua ta şi vremea anilor tăi ai dat-o mai încoace! De aceea te-am făcut de ocară pentru popoarele păgâne şi de râs pentru împărăţii:

5 Cei de aproape şi cei mai de departe de tine îşi vor râde de tine, cea cu numele pătat şi cu fărădelegi puzderie.

6 Iată că voevozii lui Israil, fiecare după puterea lui, varsă sânge,

7 Tatăl şi mama sunt de râs, streinul asuprit, văduva şi orfanul sunt obijduiţi;

8 Tu dispreţueşti templul meu şi Sâmbetele mele le pângăreşti.

9 În mijlocul tău se află hulitori care varsă sânge şi mănâncă jertfe, la tine, pe munţi şi săvârşesc înlăuntrul tău fapte ruşinoase;

10 Goliciunea tatălui este descoperită, iar femeia necurată o smeresc;

11 Unul săvârşeşte ticăloşii cu femeia aproapelui său, altul întinează cu spurcăciunea pe noră-sa, iară altul smereşte pe sora lui, fiica tatălui său.

12 La tine iau mită, ca să se verse sânge; tu iei dobândă de cămătar, tu jăfueşti pe aproapele tău, şi pe mine m’ai uitat», – zice Domnul Dumnezeu.

13 «Dar iată că voi pune mâna pe prada ta, pe care ai prădat-o, şi pe vărsările de sânge care se săvârşesc în cuprinsul tău.

14 Oare inima ta se va împotrivi şi mâinile tale sta-vor ele dârze, când mă voi judeca eu cu tine? Eu, Domnul, am zis şi voi adeveri acestea!

15 Şi te voi risipi printre neamuri şi te voi sămăna printre împărăţii şi voi da laoparte toată spurcăciunea din tine,

16 Apoi te voi lua pentru mine în văzul popoarelor păgâne, ca să ştii tu că eu sunt Domnul.»

17 Şi mai fu cuvântul Domnului către mine şi-mi zise:

18 «Fiul omului! Neamul lui Israil s’a făcut zgură. Toţi laolaltă sunt: aramă, cositor, fier şi plumb, în mijlocul cuptorului; toţi s’au prefăcut în zgură de argint.

19 Din această pricină aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: «Fiindcă toţi v’aţi prefăcut în zgură, iată, vă voi strânge în mijlocul Ierusalimului.

20 Şi după cum pui la un loc argintul, arama, fierul, plumbul şi cositorul la topit, în mijlocul unui cuptor şi dai foc să se topească, aşa vă voi aduna şi voi sufla şi eu întru văpaia mâniei mele şi vă voi topi.

21 Şi vă voi strânge la un loc şi voi sufla împotriva voastră cu văpaia mâniei mele şi veţi fi topiţi în mijlocul cetăţii.

22 Cum se topeşte argintul în mijlocul cuptorului, aşa vă veţi topi în mijlocul ei, ca să ştiţi că eu sunt Domnul, care am vărsat peste voi văpaia mea.»

23 Fost-a cuvântul Domnului către mine şi-mi grăi:

24 «Fiul omului!’Spune-i: «Tu eşti ţară spurcată şi fără pic de ploaie în ziua mâniei,

25 Ai cărei voevozi sunt ca fiarele care zbiară lacome după pradă, omorînd, jefuind avere şi scumpeturi şi lăsând multe femei văduve.

26 Preoţii calcă legea mea şi pângăresc lucrurile mele sfinte, fără să facă osebire între ceea ce este sfânt şi ceea ce este lumesc, şi nici între curat şi necurat, iar pentru călcarea Sâmbetelor mele închiseră ochii, aşa că fusei pângărit în mijlocul lor.

27 Dregătorii sunt lupi răpitori, gata să verse sânge, să piardă suflete, ca să câştige câştig nedrept;

28 Proorocii dau pe deasupra cu ciumurluială, deoarece văd lucruri deşarte şi proorocesc minciună, şi zic: «Aşa zice Domnul», fără ca Domnul să fi zis nimic.

29 Norodul săvârşeşte împilări şi jăcmăneşte, asupreşte pe cel sărman şi calic, iar pe cel care nu este de un neam cu ei, îl asupreşte fără pricină.

30 Şi când vrui să caut pe vre-unul care să zidească zidul şi să stea de pază la spărtură, pentru ţara pe care nu vreau s’o prăpădesc, n’am găsit;

31 Şi atunci am vărsat peste ei urgia mea şi în văpaia mâniei mele i-am nimicit, şi le-am răsturnat faptele lor în capul lor», – zice Domnul Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.