×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEZECHIL

Capitolul 11

Altă vedenie. Judecata lui Dumnezeu pentru căpeteniile poporului. Domnul va aduna iarăşi în ţară pe poporul său, pe care l-a risipit prin împărăţii. Şi inima şi cugetul lui se vor schimba. Slava Domnului părăseşte cetatea Ierusalimului şi se opreşte pe muntele din faţa cetăţii. Profetul povesteşte celor din Caldeea descoperirea lui Dumnezeu.

1 Apoi mă ridică din nou Duhul şi mă duse la poarta cea de la răsăritul templului, poartă care dă spre răsărit. Şi iată că dinaintea porţii erau douăzeci şi cinci de oameni, iar în mijlocul lor zării pe Iaazania, fiul lui Azur, şi pe Pelatia, fiul lui Benaia, voevozii poporului.

2 Şi atunci îmi zise: «Iată oamenii care cugetă fărădelegea şi dau sfaturi rele în cetate,

3 Cei care zic: «Prea în scurt am zidit casele! Ea, cetatea, este cazanul, iar noi carnea!»

4 De aceea profeţeşte împotriva lor, fiul omului, profeţeşte!»

5 Şi îndată s’a pogorît peste mine Duhul Domnului şi mi-a zis: «Spune! Aşa zice Domnul: «Într’acest chip grăiţi voi cei din casa lui Israil şi eu cunosc ceea ce urzeşte duhul vostru.

6 Pe mulţi dintre voi i-aţi omorît în cetatea aceasta şi aţi umplut cu ucişi uliţele ei!

7 Pentru aceasta aşa zice Domnul Dumnezeu: «Ucişii pe care i-aţi pus într’însa sunt carnea, iar ea este căldarea, şi eu vă voi scoate dintr’însa.

8 De sabie vă temeţi, dar sabie voi aduce peste voi», – zice Domnul Dumnezeu, –

9 «Şi vă voi scoate pe voi dintr’însa şi vă voi da pe mâna streinilor şi vă voi face judecată.

10 Şi veţi cădea în ascuţişul săbiei, şi vă voi judeca în cuprinsul lui Israil, ca să ştiţi că eu sunt Domnul.

11 Ea, cetatea, nu vă va mai fi cazan şi nici voi nu veţi mai fi carne într’însa, ci vă voi judeca în cuprinsul lui Israil,

12 Ca să cunoaşteţi că eu sunt Domnul şi că n’aţi umblat după orânduirile mele, şi de datinele mele nici nu v’a păsat, ci v’aţi călăuzit de datinele păgânilor învecinaţi cu voi!»

13 Şi pe când eu prooroceam, muri Pelatia, fiul lui Benaia. Atunci căzui cu faţa la pământ şi cu glas mare strigai şi zisei: «O, Doamne Dumnezeule! Vei nimici pe de-a’ntregul şi ceea ce a mai rămas din Israil?»

14 Apoi a fost cuvântul Domnului către mine şi-mi zise:

15 «Fiul omului! Despre fraţii tăi, despre fraţii tăi, tovarăşii tăi de surghiun, şi despre întreaga casă a lui Israil, rostesc locuitorii Ierusalimului: «Ei stau răzleţi de Domnul, fiindcă nouă ne-a dat el ţara aceasta în stăpânire!»

16 Deci spune-le: «Aşa rosteşte Domnul Dumnezeu: «Cu toate că i-am răzleţit printre păgâni şi i-am împrăştiat în împărăţii, le voi mai fi pentru o bucată de vreme locaş sfânt, în ţările în care s’au dus».

17 Şi mai spune-le: «Aşa zice Domnul Dumnezeu: «După aceea vă voi aduna dintre noroade şi vă voi strânge din ţările în care v’am împrăştiat şi vă voi da iarăşi pământul lui Israil.

18 Şi după ce vor intra ei într’însul şi vor da laoparte toţi idolii şi toate grozăviile dintr’însul,

19 Atunci le voi dărui un singur gând şi duh nou voi pune înlăuntrul lor, şi voi îndepărta din trupul lor inima cea de piatră şi le voi da inimă de carne,

20 Ca să umble în poruncile mele şi orânduirile mele să le păzească şi să le împlinească; şi ei să-mi fie poporul meu, iar eu: Dumnezeul lor!

21 Iar celor a căror inimă umblă după idolii lor şi după ticăloşiile lor, faptele lor le voi răsturna în capul lor», – zice Domnul Dumnezeu.

22 Apoi heruvimii îşi ridicară aripile şi roatele porniră cu ei, în vreme ce slava lui Dumnezeu era deasupra capetelor lor.

23 Şi slava Domnului porni de dinaintea porţii de la răsărit şi se opri pe muntele de la răsăritul cetăţii.

24 Dar Duhul mă ridică şi mă duse în Caldeea, lângă robime, cu vedeniile Duhului lui Dumnezeu. Şi vedenia pe care o avui pieri din faţa mea.

25 Atunci povestii, celor care fuseseră duşi în robie, tot ceea ce Domnul îmi descoperise.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.