×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 9

Profetul se tângueşte pentru ticăloşia poporului, care nu vrea să se pocăiască. Răzbunarea şi pedeapsa lui Dumnezeu vine: ţara va fi pustiită. Tânguirea profetului. Adevărata înţelepciune este cunoaşterea lui Dumnezeu; cu această înţelepciune să se fălească poporul.

1 O, de mi-ar face cineva o colibă în pustie, aş părăsi pe poporul meu şi aş pleca de la el, căci toţi sunt desfrânaţi, gloată de necredincioşi!

2 «Ei îşi încordează limba ca un arc, ca să sloboadă minciuna. Nu cu adevărul au ajuns puternici în ţară, de aceea făptuesc răutăţi peste răutăţi şi pe mine nu mă cunosc», – zice Domnul.

3 Să se păzească fiecare de prietenul său şi nimeni să nu se încreadă în fratele său, căci orişice frate umblă cu vicleşuguri şi orişice prieten cu bârfeala.

4 Se înşeală unii pe alţii şi nu spun adevărul; ei îşi învaţă limba cu vorbă mincinoasă, umblă cu strâmbătatea şi nu se străduesc spre pocăinţă!

5 «Silnicie peste silnicie şi viclenie peste viclenie! De aceea nu vor să ştie de mine», – zice Domnul.

6 Pentru aceasta aşa zice Domnul Savaot: «O clipă! Eu îi voi topi şi îi voi cerceta cu deamăruntul! Cum aş putea altfel să mă port cu fărădelegea fiicei poporului meu?

7 Limba lui este săgeată ucigaşă şi graiurile îi sunt viclene. Sănătate! îi zice prietenului său, iar în inimă-l pândeşte.

8 Să-i las fără pedeapsă», – zice Domnul, – «şi împotriva unui astfel de neam să nu se răzbune sufletul meu?»

9 Plângeţi munţii şi înălţaţi tânguire şi cântec de jale pentru păşunile pustiului, căci au fost pustiite şi nu mai calcă nimeni pe acolo şi mugetul turmelor nu se mai aude! Păsările cerului, până şi dobitoacele au fugit, s’au dus!

10 «Dar şi Ierusalimul îl voi preface în mormane de pietre, vizuină pentru şacali, iar cetăţile lui Iuda le voi preface în pustietate, fără ţipenie de om într’însele!»

11 O. de-ar fi vre-un înţelept care să înţeleagă şi să tâlcuiască ceea ce i-a grăit gura Domnului: ţara va fi nimicită, prefăcută în pustietate şi nimeni n’o va mai străbate!

12 Atunci Domnul a zis: «Fiindcă au părăsit legea mea pe care eu le-am dat-o, n’au ascultat de glasul meu şi după el ei nu s’au luat,

13 Ci s’au potrivit împietririi inimii lor şi au umblat după Baali, precum i-au deprins părinţii lor!»

14 Pentru aceasta iată ce zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil: «De acum înainte voi hrăni cu pelin pe poporul acesta şi-l voi adăpa cu apă otrăvitoare!

15 Şi-i voi împrăştia printre popoarele păgâne pe care nu le-au cunoscut niciodată, nici ei, nici părinţii lor, şi-i voi urmări cu sabia până îi voi prăpădi!»

16 Aşa zice Domnul Savaot: «Luaţi aminte! Chemaţi bocitoarele să vină! Trimiteţi la cele mai isteţe,

17 Să vină în grabă şi să ne cânte un cântec de jale! Din ochii noştri să curgă pâraie şi genele noastre şiroaie de lacrămi să verse!

18 Auzi! Ţipete jalnice se aud din Sion: O, cum am fost pierduţi! Ce ocară mare! Să pierdem ţara şi casele noastre să le părăsim!»

19 Dar ascultaţi, voi femeilor, cuvântul Domnului şi urechile voastre să audă graiul gurii lui! Deprindeţi pe fiicele voastre cântec de tânguire, şi una pe alta învăţaţi-vă cântec de jale:

20 «Ah! Moartea a intrat pe ferestrele noastre, a pătruns în palatele noastre, ca să piardă pe copiii de pe uliţe şi pe flăcăii din pieţe!»

21 Şi mai spune: «Aşa zice Domnul! Stârvurile zac ca gunoiul pe câmp, ca snopii pe urma secerătorului, fără ca nimeni să le adune!»

22 Aşa grăieşte Domnul: «Înţeleptul să nu se fălească cu înţelepciunea lui şi nici cel viteaz cu vitejia lui şi nici cel bogat cu bogăţia lui,

23 Ci acel care se făleşte să se fălească aşa: că este înţelept şi mă cunoaşte, fiindcă eu sunt Domnul şi la mine este: îndurarea, judecata şi dreptatea pe pământ şi într’însele este plăcerea mea», – zice Domnul.

24 «Iată vin zile», – zice Domnul. – «când voi pedepsi pe cel tăiat împrejur ca şi pe cel netăiat împrejur:

25 Pe Egipteni, pe Iudei, pe Edomiţi, pe Amoniţi, pe Moabiţi, pe cei cu părul tuns la tâmple şi care locuesc în pustie. Căci toate aceste neamuri păgâne sunt netăiate împrejur, iar casa lui Israil este şi ea cu inima netăiată împrejur.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.