×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 50

Profeţie împotriva Babilonului. Căderea Babilonului şi nimicirea lui de un popor care vine de la miază-noapte. El nu poate să i se împotrivească. La căderea lui va tremura pământul, iar răsunetul lui va ajunge să se audă printre neamuri.

1 Cuvântul pe care l-a grăit Domnul împotriva Babilonului şi a ţării Caldeilor, prin gura proorocului Ieremia:

2 «Daţi de veste şi trimiteţi vorbă printre neamuri, ridicaţi steag şi faceţi cunoscut, nu tăinuiţi nimic, ci ziceţi: «Babilonul va fi cucerit, Bel va fi făcut de ocară şi Marduc trântit la pământ!

3 Căci iată va porni un popor de la miază-noapte, care va preface ţara în pustietate, fără picior de om, fără locuitori şi fără dobitoace: toţi vor fugi şi se vor risipi!

4 În zilele acelea şi în vremea aceea», zice Domnul, – «fiii lui Israil, împreună cu fiii lui Iuda, vor veni pe cale şi vor plânge şi vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor,

5 Şi vor întreba cu feţele întoarse înspre Sion: «Veniţi să ne lipim de Domnul prin legământul cel veşnic, care nu se va uita!

6 Poporul meu a fost ca o turmă de oi pierdute, ciobanii lor le rătăciseră din cale şi le împinseseră spre munţi, şi mergeau din munte în colină, uitând de stâna lor!

7 Toţi cei care le găseau le mâncau, iar duşmanii ziceau: «Noi nu suntem de vină, fiindcă au păcătuit împotriva Domnului, sălaşul dreptăţii şi nădejdea părinţilor lor!»

8 «Fugiţi din Babilon şi din ţara Caldeilor ieşiţi, şi fiţi ca ţapii înaintea turmei!

9 Căci iată eu voi porni şi voi aduce împotriva Babilonului hoarde de popoare mari din ţinutul cel de la miază-noapte, care îl vor împresura şi îl vor cuprinde, iar săgeţile din mâini de oşteni încercaţi vor lovi drept în ţintă.

10 Şi Caldeii vor fi prădaţi şi toţi cei ce-i vor prăda se vor îndestula», – zice Domnul.

11 «Fiţi veseli şi tresăltaţi de bucurie, voi care aţi prădat moştenirea mea, zburdaţi ca viţeii pe pajişte, nechezaţi ca armăsarii!

12 Maica voastră va fi ruşinată groaznic şi născătoarea voastră va fi de ocară! Iată că ea va fi cea mai de pe urmă dintre neamuri: pustie, ţinut uscat şi pustietate!

13 Din pricina urgiei Domnului nu va fi locuită, ci toată va fi prefăcută în bărăgan. Oricine va trece pe lângă Babilon va fi uluit şi va fluera pentru toate nenorocirile lui.»

14 Aşezaţi-vă împotriva Babilonului în linie de bătaie, în jurul lui, voi toţi arcaşii! Fulgeraţi săgeţi într’însul şi nu cruţaţi nici una, fiindcă a păcătuit împotriva Domnului!

15 Strigaţi în juru-i cu necontenit strigăt de război! Dar iată că ridică mâinile: turnurile lui cad şi zidurile lui prăbuşite sunt la pământ! Aceasta-i răzbunarea Domnului: «Răzbunaţi-vă pe el; precum a făcut, aşa să-i faceţi lui!»

16 «Nimiciţi din Babilon şi pe sămănător şi pe secerător. Din faţa săbiei pustiitoare, fiecare să se întoarcă la norodul său, fiecare să fugă în patria lui!»

17 Fost-a Israil ca o oaie pierdută şi gonită de lei: mai întâi împăratul Asiriei a mâncat-o, apoi Nabucodonosor, împăratul Babilonului, i-a zdrobit oasele.

18 Pentru aceasta aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil! «Pe împăratul Babilonului îl voi pedepsi împreună cu ţara lui, precum am pedepsit pe împăratul Asiriei,

19 Iar pe Israil îl voi întoarce la păşunea lui şi va paşte Carmelul şi Basanul şi în muntele Efraimului şi în Galaad se va sătura.

20 «În zilele acelea şi în vremea aceea», – zice Domnul. – «fărădelegea lui Israil va fi căutată, şi nu va fi, aşijderea şi păcatul lui Iuda, şi nu se va afla, căci eu voi ierta rămăşiţa pe care o voi fi lăsat în viaţă.»

21 Porneşte împotriva ţinutului Merataim şi împotriva locuitorilor din Pecod! Omoară-i şi-i prăpădeşte», – zice Domnul – «precum ţi-am poruncit.»

22 Auzi! Bătălie în ţară şi măcel cumplit!

23 Cum a fost doborît şi sfărâmat ciocanul lumii! Ce spaimă răspândise odinioară Babilonul printre neamuri!

24 «O cursă ţi se va întinde şi tu, Babiloane, vei cădea într’însa, fără să ştii, vei fi prins şi înşfăcat, fiindcă te-ai răzvrătit împotriva Domnului!»

25 Iată că Domnul îşi va deschide vistieria sa şi va scoate armele mâniei sale, căci o faptă mare a Domnului Savaot se va petrece în ţara Caldeilor!

26 Porniţi împotriva lui de la îndepărtatele margini, deschideţi jitniţele lui, faceţi-l girezi de snopi şi-l nimiciţi, ca să nu rămâie nimic din el!

27 Omorîţi viţeii lui; ei să fie duşi la zalhana! Vai de ei, căci ziua lor, vremea pedepsirii a sosit!

28 Auzi! Fugari şi scăpaţi cu zile, din ţara Babilonului! Ei vin să vestească în Sion răzbunarea Domnului Dumnezeului nostru, răzbunarea pentru templul său!

29 Chemaţi arcaşii împotriva Babilonului, pe cei ce încordează arcul! Tăbărîţi în jurul lui, ca nici unul să nu scape! Răsplătiţi-i după fapta lui: după faptă şi răsplată! Fiindcă s’a ţinut trufaş împotriva Domnului, sfântul lui Israil.

30 «Aşa să cadă flăcăii lui morţi în pieţe şi toţi oştenii lui să piară în ziua aceea». – zice Domnul.

31 «Iată eu sunt împotriva ta «trufie», – zice Domnul Dumnezeu Savaot, – «căci a venit ziua ta, timpul pedepsirii tale,

32 Şi «trufia» se va împiedica şi va cădea şi nimeni nu o va putea scula de jos. Şi eu voi pune foc cetăţilor lui şi focul va mistui împrejurimile lui!»

33 Aşa zice Domnul Savaot: «Dacă cei ce împilează pe fiii lui Israil şi pe fiii lui Iuda, laolaltă, şi cei ce i-au robit îi ţin şi nu vor să-i libereze,

34 Mântuitorul lor al cărui nume este Domnul Savaot, este tare şi el va şti să apere pricina lor, ca să aducă linişte locuitorilor ţării şi zbucium Babilonului:

35 Sabia va veni împotriva Caldeilor», – zice Domnul, – «împotriva locuitorilor Babilonului, a dregătorilor şi a înţelepţilor lui;

36 Sabie împotriva lăudăroşilor, ca ei să înnebunească, sabie împotriva vitejilor, ca să se îngrozească,

37 Sabie împotriva cailor şi a carelor şi a gloatei de noroade din mijlocul lui, ca ei să ajungă ca femeile! Sabie împotriva vistieriilor lui, ca să fie prădate!

38 Secetă peste apele lui, ca ele să sece! Fiindcă ei sunt o ţară plină de idoli şi din aceste chipuri cumplite îşi ridică slavă.

39 Pentru aceasta, vulpile şi şacalii se vor încuiba acolo şi puii de struţ îşi vor găsi sălaş şi în veac de veac nu va mai fi locuit şi aşezare omenească nu va mai fi în neam de neam.

40 Şi cum a fost după nimicirea Sodomei şi Gomorei şi a cetăţilor învecinate», – zice Domnul, – «aşa va fi şi acum: nimeni nu va locui într’însul şi nici un om nu-şi va mai aşeza sălaş în el!»

41 Luaţi seama! Un popor va veni din miază-noapte, un neam puternic şi mulţi împăraţi se vor porni de la marginile pământului,

42 Înarmaţi cu arcuri şi cu lănci, cruzi şi fără milă; vuet ca de mare ce mugeşte, călări pe cai, oşteni gata de luptă, împotriva ta, fiică a Babilonului!

43 Când împăratul Babilonului va afla de această veste, mâinile i se vor tăia şi cuprins va fi de chin ca o femeie gata să nască.

44 «Iată-l cum sare ca un leu din hăţişul Iordanului spre păşunea din Teman! Dar într’o clipă îl voi goni şi voi aşeza într’însul pe alesul meu! Căci cine este ca mine să dea piept cu mine şi care este păstorul care să mi se împotrivească?»

45 Pentru aceasta, ascultaţi hotărîrea Domnului împotriva Babilonului şi planurile pe care le urzeşte împotriva ţării Caldeilor: Târîţi să fie ca oile cele mărunte, iar păşunea să rămână înmărmurită!

46 La vestea: «Cuprins a fost Babilonul», va tremura pământul, iar răsunetul lui va ajunge să se audă printre neamuri!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.