×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 49

Profeţie împotriva Amoniţilor, care în vremea cea de apoi vor fi puşi în starea lor cea dintâi. Profeţie împotriva Edomului. Pedepsirea lui. Profeţie împotriva Damascului, împotriva seminţiilor arabe şi împotriva Elamului.

1 Împotriva Amoniţilor. Aşa zice Domnul! «Oare Israil n’a avut nici fii, nici moştenitor? Atunci, de ce Milcom a moştenit pe Gad şi poporul lui s’a aşezat în cetăţi?»

2 «Pentru aceasta, iată vor veni zile». – zice Domnul, – «şi în Raba Arnonului voi face să se audă strigăte de război, cetatea va fi prefăcută în morman de dărâmături, cetăţile învecinate cu ea vor fi arse, iar pe Israil îl vor moşteni moştenitorii lui», – zice Domnul.

3 Jeleşte-te Heşboane, căci pustiitorul se apropie! Strigaţi, voi fiice din Raba! Încingeţi-vă cu sac, tânguiţi-vă şi vă faceţi scrijilituri, căci Milcom se va duce în robie, preoţii lui şi slujitorii laolaltă!

4 Ce te mândreşti cu văile tale îmbelşugate, necredincioasă fiică, încrezătoare în comorile tale: «Cine va veni împotriva mea?»

5 «Dar iată că voi aduce peste tine groază din toate părţile», – zice Domnul, – «şi veţi fi împrăştiaţi care încotro şi nimeni nu va putea aduna pe fugari.

6 Apoi voi schimba soarta fiilor lui Amon», – zice Domnul!

7 Împotriva Edomului. Aşa zice Domnul Savaot! «Oare nu mai este înţelepciune în Teman? Sfatul celor pricepuţi nu mai este şi iscusinţa lor a pierit?

8 Fugiţi, plecaţi, căutaţi adăpost în vizuini adânci, locuitori ai Dedanului, fiindcă voi aduce prăpăd peste Esau, în vremea pedepsirii lui.

9 Oare furii nu te vor călca? Tâlhari în vreme de noapte?… O! cum te vor pustii! Fura-vor îndeajuns! Sau când vor veni la tine culegătorii?… Puţini ciorchini de poamă-ţi vor lăsa!

10 Eu voi dezveli pe Esau şi-i voi descoperi ascunzătorile lui, ca să nu se poată ascunde. Neamul lui va fi stârpit împreună cu fraţii şi vecinii lui, şi nu va mai fi.

11 Lasă pe orfanii tăi, căci eu îi voi ţine cu viaţă, şi văduvele tale să-şi pună nădejdea în mine!»

12 Aşa grăieşte Domnul: «Iată, cei care nu erau osândiţi să bea paharul îl vor bea, iar tu vei fi cruţat! Dar nu vei fi nici tu cruţat, căci vei fi nevoit să-l bei!

13 Iată mă jur pe mine însu-mi», – zice Domnul, – «că Bosra va fi spaimă, batjocură şi blestem, iar cetăţile învecinate cu ea, morman de dărâmături deapururi!»

14 Am auzit o veste de la Domnul şi un sol a fost trimis la neamurile păgâne: «Adunaţi-vă şi porniţi împotrivă-i, sculaţi-vă la luptă!»

15 Iată că mic te voi face între popoare, dispreţuit între oameni!

16 Trufia inimii tale şi semeţia ta te vor înşela, tu care ai sălaş în văgăuni de stâncă, care te-ai aşezat pe vârf de deal! «Chiar dacă îţi vei zidi cuibul tău sus ca al vulturului, şi de acolo te voiu doborî», – zice Domnul.

17 «Edomul va fi ceva de spaimă şi oricine va trece pe lângă el va rămânea uluit şi va fluera pentru prăpădul din el.

18 Şi precum s’a întâmplat cu pieirea Sodomei şi a Gomorei şi a cetăţilor învecinate», – zice Domnul, – «nimeni nu va mai locui în Edom şi nici pui de om nu va mai avea sălaş acolo!

19 Iată-l cum sare ca un leu din hăţişul Iordanului spre păşunea din Teman! Dar într’o clipă îl voi goni şi voi aşeza acolo pe alesul meu! Căci cine este ca mine să dea piept cu mine şi care este păstorul care să mi se împotrivească?»

20 Pentru aceasta ascultaţi hotărîrea Domnului împotriva Edomului şi planurile pe care le pune la cale împotriva Temanului: Ei vor fi târîţi ca oile cele mărunte, iar păşunea va fi pârjolită!

21 De vuetul căderii lor pământul se va cutremura, iar răsunetul va ajunge să se audă până la Marea Roşie.

22 Iată-l, ca un vultur se va sui în văzduh şi aripile sale şi le va întinde pe deasupra Bosrei. Atunci inima vitejilor Edomului va fi ca inima unei femei gata să nască.

23 Împotriva Damascului. Hamatul şi Arpadul s’au ruşinat când au auzit această veste rea. Inima lor s’a topit de grijă şi nu-şi mai găsesc astâmpăr!

24 Damascul îşi va pierde cumpătul şi se va găti de fugă, cuprins de spaimă, de chin şi de durere, ca o femeie gata să nască.

25 Vai de ea! Cetatea slăvită, oraşul desfătărilor va fi părăsit:

26 «Flăcăii ei vor cădea în pieţe şi toţi vitejii ei vor pieri în ziua aceea», – zice Domnul Savaot.

27 «Apoi voi da foc zidurilor Damascului, iar palatele lui Benhadad vor fi mistuite de flăcări!»

28 Împotriva Chedarului şi a regatului Haţor, pe care l-a înfrânt Nabucodonosor, împăratul Babilonului. Aşa zice Domnul: «Sculaţi şi porniţi împotriva Chedarului, şi pustiiţi pe Fiii Răsăritului!

29 Corturile şi turmele lor să fie răpite, covoarele lor şi toate lucrurile lor şi cămilele lor să fie luate şi să li se strige: «Groaza vine de pretutindeni!»

30 «Plecaţi, fugiţi degrabă, ascundeţi-vă în văgăuni, voi locuitori ai Haţorului», – zice Domnul, – «fiindcă Nabucodonosor, împăratul Babilonului, a făcut sfat şi a urzit un plan împotriva voastră!

31 Sculaţi şi porniţi spre un norod mai fără grijă, care stă la adăpost», – zice Domnul, – «care n’are nici porţi, nici zăvoare şi care locueşte în singurătate!

32 Cămilele lor vor ajunge pradă, iar mulţimea turmelor lor jaf, şi pe cei cu tâmplele tunse îi voi împrăştia în toate părţile şi de pretutindeni voi aduce peste ei nenorocire», – zice Domnul.

33 «Şi Haţorul va ajunge vizuină pentru şacali, pustietate deapururi! Nimeni nu va mai locui acolo, şi ţipenie de om nu va mai sălăşlui în el!»

34 Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia proorocul, la începutul domniei lui Sedechia, regele lui Iuda, împotriva Elamului:

35 «Aşa zice Domnul Savaot! Iată voi zdrobi arcul Elamului, puterea lui de căpetenie!

36 Şi voi aduce peste Elam patru vânturi, din cele patru colţuri ale cerului, şi voi împrăştia locuitorii lui în aceste patru vânturi, încât nu va fi popor la care să nu caute ocrotire fugarii Elamului!

37 Şi voi face ca Elamul să-şi piardă cumpătul de spaimă în faţa vrăjmaşilor lui şi a celor care caută sufletul lui! Şi voi prăvăli peste ei nenorocire: văpaia mâniei mele», – zice Domnul, – «şi-i voi urmări cu sabia până când îi voi nimici.

38 Şi voi aşeza tronul meu în Elam şi voi stârpi pe împărat şi pe dregători», – zice Domnul.

39 «Iar în zilele cele de apoi voi aşeza Elamul în starea lui cea dintâi», – zice Domnul!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.