×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 48

Profeţie împotriva Moabului. El va fi cu totul nimicit. În vremea cea de apoi va fi adus în starea lui cea dintâi.

1 Împotriva Moabului. Aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil: «Vai de Nebo, căci el va fi pustiit, Chiriataim va fi cuprins de ruşine, cetatea va fi făcută de ocară şi dărâmată,

2 Slava Moabului nu va mai fi!» În Heşbon se unelteşte împotriva lui: «Haidem să-l nimicim dintre popoare!» Dar şi tu, Dimoane, vei fi nimicit şi sabia va merge în urma ta!

3 Auzi! Strigăte se aud din Horcnaim: «Prăpăd şi mare dărăpănare!

4 Moabul este nimicit!» Strigăte se aud până în Ţoar.

5 Pe urcuşul de la Luhit, cum te urci, se aud planşete, pe coborîşul de la Horonaim se aud strigăte de nenorocire.

6 Fugiţi! Scăpaţi-vă viaţa, şi locuiţi ca asinul sălbatic în pustie!…

7 Fiindcă tu te-ai bizuit pe lucrurile mâinilor tale şi în vistieriile tale, şi tu vei fi cucerit, şi Chemoş va merge în robie împreună cu preoţii şi cu slujitorii lui,

8 Iar pustiitorul va veni şi va năvăli în toate cetăţile, fără să-i scape vre-una, valea va pieri şi câmpia nimicită va fi, întocmai precum a zis Domnul.

9 Ridicaţi un stâlp de pomenire Moabului, căci el va fi pustiit cu desăvârşire! Cetăţile lui vor fi prefăcute în pustietate şi fără urmă de om în ele!

10 Blestemat să fie cel care îndeplineşte fără tragere de inimă lucrarea Domnului, blestemat să fie cel care îşi fereşte sabia de sânge!

11 Moabul a fost tihnit din tinereţile sale, şi a stat liniştit pe drojdie şi n’a fost răvăcit dintr’un vas într’altul, şi în robie n’a fost dus, deci gustul i-a rămas acelaşi şi mireazmă nu i s’a schimbat.

12 «De aceea, iată vin zile», – zice Domnul, – «când voi trimite peste el răvăcitori, care îl vor răvăci şi-i vor deşerta vasele, iar burdufurile le vor sparge!

13 Atunci Moabul va avea ruşine în faţa lui Chemoş, precum casa lui Israil s’a ruşinat de Betel, nădejdea ei.

14 Şi oricât aţi zice: «Viteji suntem, şi oşteni zdraveni pentru luptă»,

15 Pustiitorul Moabului va năvăli într’însul şi floarea tinereţii lui va cădea în măcel», – zice împăratul al al cărui nume este Domnul Savaot.

16 «Prăpădul Moabului este aproape să vină, şi nenorocirea lui zoreşte tare să-l ajungă!»

17 Toţi vecinii lui jeliţi-l şi toţi care-l cunoaşteţi din nume ziceţi: «O, cum a fost sfărâmat toiagul cel puternic, sceptrul cel de slavă!»

18 Pogoară-te din slavă şi stai pe gunoi, tu fiică locuitoare a Dibonului, căci pustiitorul va năvăli peste tine şi va nimici cetăţile tale.

19 Stai de strajă pe cale, tu care locueşti în Aroer, întreabă pe cei care fug şi pe cei care au scăpat: «Ce este?»

20 Moabul a ajuns de ocară, căci a fost sfărâmat! Urlaţi şi strigaţi, vestiţi în Arnon: Moabul a fost pustiit!

21 Judecată va veni asupra ţării din şes: asupra Holonului, asupra Iahţei şi a Mefaatului,

22 Asupra Dibonului, asupra lui Nebo-Bet-Diblataim,

23 Chiriataim, Bet-Gamul, Bet-Meon,

24 Cheriot, asupra Bosrei şi a tuturor cetăţilor de aproape sau de departe ale Moabului.

25 Cornul Moabului va fi tăiat şi braţul lui va fi sfărâmat», – zice Domnul.

26 Îmbătaţi-l, căci el s’a răzvrătit împotriva Domnului şi a bătut din palme. Să ajungă şi el de râs!

27 Dar care Israil n’a ajuns de râsul tău? Aflatu-l-ai printre hoţi, că, ori de câte ori vorbeai de el, clătinai din cap?

28 Lăsaţi cetăţile şi locuiţi pe stânci, voi locuitori ai Moabului, şi fiţi ca porumbiţa care îşi face cuibul pe margini de stânci prăpăstioase.

29 Am auzit de trufia Moabului, – el e trufaş foarte, – de îngâmfarea, de mândria, de îndrăzneala şi de cutezanţa inimii lui.

30 «Şi eu cunosc semeţia lui», – zice Domnul – «vorbele lui goale şi lucrurile lui fără rost!»

31 Pentru aceasta voi jeli Moabul şi pentru Moabul întreg voi striga şi voi suspina pentru locuitorii din Chir-Heres,

32 Şi te voi plânge pe tine, vie din Sibma, cu mai mult plânset decât Iazerul: viţele tale se întindeau dincolo de mare până la Iazer. Pustiitorul va da năvală peste pometurile tale şi peste culesul viilor tale;

33 Atunci bucuria şi veselia vor pieri din livezile cu pomi şi din ţara Moabului. Vinul va seca în teascuri şi călcătorul nu va mai călca, în teasc: chiuitul nu va mai fi chiuit de veselie.

34 Strigătul din Heşbon va străbate până la Eleale, şi glasul lor se va auzi până la Iahaţ, din Ţoar până la Horonaim şi până la Eglat-Şelişia. Chiar şi apele Nimrimului vor seca.

35 «Şi voi nimici din Moab», – zice Domnul, – «pe cei care se sue pe înălţimi şi aduc jertfă de tămâie dumnezeilor lor!»

36 Pentru aceasta inima mea cântă ca un flaut de jalea Moabului, inima mea picură jalnic ca un flaut pentru oamenii din Chir-Heres, fiindcă ceea ce a mai rămas va pieri.

37 Toate capetele vor fi pleşuve, bărbile tunse, mâinile scrijiiite, coapsele înfăşurate în sac;

38 Pe toate acoperişurile Moabului şi în pieţele lui numai plânset, fiindcă am sfărîmat Moabul», – zice Domnul, – «ca pe un vas netrebnic!»

39 Cum a fost zdrobit! Tânguiţi-vă! Cum se întoarce cu spatele de ruşine! Şi Moabul a ajuns de râs şi de groază pentru toţi vecinii săi!

40 Aşa zice Domnul: «Iată, duşmanul va pluti ca un vultur şi îşi va întinde aripile peste Moab!

41 Cetăţile vor fi cucerite şi întăriturile cuprinse, iar inima vitejilor Moabului va fi în ziua aceea ca inima unei femei gata să nască.

42 Şi Moabul va fi nimicit din rândul popoarelor, fiindcă a înfruntat pe Domnul.

43 Groază, groapă şi cursă vor veni peste tine, Moabe!» – zice Domnul.

44 «Cine va fugi de groază va cădea în groapă, cine se va scula din groapă va cădea în cursă. Şi acestea le voi aduce asupra Moabului în anul pedepsirii lui!» – zice Domnul.

45 La umbra Heşbonului se vor opri fără vlagă, iar din Heşbon foc va ieşi, şi văpaie din cetatea lui Sihon şi va mistui tâmplele Moabului şi creştetul celor răzvrătitori!

46 Vai de tine, Moabe! Tu eşti pierdut, popor al lui Chemoş! Fiii tăi vor fi luaţi în robie şi fiicele tale vor fi prinse!

47 «Dar în zilele cele de apoi eu voi schimba soarta Moabului», – zice Domnul. – Aici se sfârşeşte judecata Moabului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.