×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 44

Lupta lui Ieremia cu Iudeii închinători la idoli cu care se dusese în Egipt. Cuvântul ameninţător al lui Ieremia împotriva Iudeilor, cărora le arată că toată nenorocirea care s’a abătut peste ei este din pricina idololatriei. Răspunsul obştiei şi al femeilor că vor să se închine împărătesei cerului. Alt cuvânt de ameninţare al lui Ieremia, arătând nenorocirile care se vor năpusti peste ei.

1 Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia, împotriva tuturor Iudeilor care locuiau în Egipt, în Migdol, în Tahpanhes, în Nof şi în ţinutul Patures:

2 «Aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil! Aţi văzut toate nenororocirile pe care le-am adus asupra Ierusalimului şi asupra tuturor cetăţilor lui Iuda, care sunt astăzi nimicite şi fără picior de om în ele,

3 Numai din pricina fărădelegilor pe care le-au făptuit, ca să mă aţâţe, umblând să aducă jertfă de tămâie şi slujire la dumnezei streini, pe care nici ei, nici voi şi nici părinţii voştri nu i-au cunoscut!

4 Atunci v’am trimis necontenit pe toţi servii mei prooroci ca să vă spună: «Nu săvârşiţi aceste lucruri cumplite pe care eu le urăsc!»

5 Dar ei n’au ascultat şi nici nu şi-au plecat urechea, ca să se pocăiască de fărădelegile lor: să nu mai aducă jertfă de tămâie la dumnezei streini.

6 De aceea văpaia urgiei mele s’a vărsat şi a pârjolit cetăţile lui Iuda şi uliţele Ierusalimului. iar cetăţile au fost prefăcute în dărâmături şi în pustietate, precum se vede în ziua de azi.

7 Şi acum, iată ce zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil: «Pentru ce vă pricinuiţi vouă înşivă această mare nenorocire, de faceţi să piară din Iuda bărbaţi, femei, copii şi prunci, ca să nu mai rămâneţi nici unul,

8 Aţâţându-mă cu lucrurile mâinilor voastre şi aducând jertfe de tămâie dumnezeilor streini din ţara Egiptului, în care aţi venit să locuiţi, ca să fiţi nimiciţi şi să fiţi buni de blestem şi de batjocură pentru toate popoarele pământului?

9 Aţi uitat fărădelegile părinţilor voştri, fărădelegile regilor lui Iuda şi ale dregătorilor lor, şi fărădelegile femeilor voastre pe care le săvârşeau în ţara lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului?

10 Ei nu s’au pocăit nici până în ziua de azi, nici nu se tem şi nici nu umblă în legea mea şi în pravilele mele, pe care eu le-am aşezat în faţa voastră şi în faţa părinţilor voştri.»

11 Pentru aceasta, aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil: «Iată că voi aţinti privirea mea spre voi, spre nenorocire, ca să prăpădesc întregul Iuda!

12 Apoi voi lua pe cei din rămăşiţa lui Iuda, care şi-au întors privirea cu gând să se ducă în ţara Egiptului şi să sălăşluiască acolo: ei vor fi cu desăvârşire nimiciţi în ţara Egiptului şi vor cădea de sabie şi de foame, şi de la mic şi până la mare vor pieri de sabie şi vor muri şi vor ajunge de blestem, de pomină, de ocară şi de batjocură.

13 Atunci voi pedepsi pe toţi locuitorii ţării Egiptului, precum am pedepsit Ierusalimul: cu sabie, cu foamete şi cu ciumă,

14 Şi nimeni nu va scăpa şi nu va rămânea cu viaţă nimeni din cei care au venit să se aşeze în Egipt, ca să se mai întoarcă în Iuda, cu toate că ei vor năzui să se întoarcă şi să locuiască în patrie; dar nu se vor întoarce decât câţiva fugari.»

15 Atunci toţi bărbaţii aceia care ştiau pe femeile lor că aduc jertfă de tămâie la dumnezei streini, împreună cu toate femeile care făcuseră mare adunare acolo, şi tot norodul care locuia în ţara Egiptului şi în ţinutul Patures, au răspuns astfel:

16 «Noi nu vom asculta cuvântul pe care tu l-ai grăit în numele Domnului,

17 Ci vom face ceea ce am făgăduit cu gura noastră: să aducem jertfă de tămâie împărătesei cerului şi jertfe cu turnare, precum am adus noi, părinţii noştri, regii şi dregătorii noştri în cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului. Pe-atunci ne săturam de pâine, eram fericiţi şi nu ştiam ce este nenorocirea.

18 Dar de când am încetat cu jertfa de tămâie şi cu turnările pentru împărăteasa cerului, îndurăm de toate şi suntem seceraţi de sabie şi de foamete!»

19 Şi femeile au răspuns: «Iar când aduceam împărătesei cerului jertfă de tămâie şi turnări, era cumva fără vrerea bărbaţilor noştri că făceam turte cu chipul ei şi aduceam jertfă cu turnări?»

20 Atunci Ieremia a grăit către tot poporul, către bărbaţi şi către femei şi tuturor oamenilor care îi răspunseseră, aceste cuvinte:

21 «Dumnezeu şi-a adus aminte de jertfa de tămâie pe care voi aţi adus-o în cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului, voi, părinţii voştri, regii, dregătorii voştri, precum şi poporul ţării, şi ea s’a suit la inima sa!

22 Şi el n’a mai putut îndura faptele rele şi grozăviile pe care voi le făptuiţi, pentru aceea ţara voastră a fost prefăcută în mormane de dărâmături, lucru de spaimă şi de blestem şi fără locuitori, precum este astăzi;

23 Fiindcă aţi aprins tămâie, aţi păcătuit împotriva Domnului şi n’aţi ascultat de glasul Domnului şi în legea lui, după orânduirile lui şi întru descoperirile lui n’aţi umblat, din pricina aceasta a slobozit peste voi această nenorocire, precum se vede în ziua de azi.»

24 Şi a mai propoveduit Ieremia la toţi oamenii şi la toate femeile: «Ascultaţi cuvântul Domnului, voi toţi Iudeii din ţara Egiptului!

25 Aşa grăieşte Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil: «Voi şi femeile voastre aţi rostit cu gurile şi aţi îndeplinit cu mâinile voastre: «Vom împlini juruinţele noastre pe care le-am făcut să aducem jertfă de tămâie şi cu turnări împărătesei cerului!» Ţineţi cu tărie la juruinţele voastre şi aduceţi jertfele cu turnări ale voastre!

26 De aceea, ascultaţi cuvântul Domnului, voi toţi Iudeii care locuiţi în ţara Egiptului! Într’adevăr, mă jur pe numele meu cel mare», – zice Domnul –: «Niciodată numele meu nu va mai fi rostit de vre-un Iudeu undeva în Egipt şi să zică: «Viu este Domnul!»

27 Iată că eu voi veghia peste ei, spre nenorocire şi nu spre fericire, iar toţi Iudeii din ţara Egiptului vor fi prăpădiţi cu desăvârşire de sabie şi de foamete.

28 Dar numai câţiva, care vor scăpa de sabie, se vor întoarce din Egipt în Iuda, şi atunci se vor încredinţa toţi cei care au rămas din Iuda şi s’au dus în Egipt să se aşeze acolo, al cui cuvânt are mai multă tărie, al meu, ori al lor!

29 Şi iată care vă va fi semnul că vă voi pedepsi în locul acesta, ca să ştiţi că ameninţarea mea se va adeveri împotriva voastră spre rău»:

30 Aşa zice Domnul: «Iată eu voi da pe Faraonul Hofra în mâna vrăjmaşilor săi şi în mâna celor ce vor să-i ia viaţa, precum am dat pe Sedechia, regele lui Iuda, în mâna lui Nabucodonosor, împăratul Babilonului, vrăjmaşul său, care căuta viaţa lui!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.