×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 4

Pocăinţa să fie făcută cu zguduire ţi cu prefacere lăuntrică. Nimicirea regalului Iuda se apropie, dar el nu va fi nimicit cu totul: «Toată ţara se va preface în pustietate, dar nu o voi nimici cu totul!» Profetul vede ţara nimicită şi fără ţipenie de om într’însa.

1 «Dacă vrei să te pocăeşti, Israile», – zice Domnul, – «pocăeşte-te! De vrei să goneşti idolii tăi din ochii mei, nu mai şovăi!

2 Când te vei jura din inimă, cu credinţă şi cu inimă curată: «Viu este Domnul!», toate neamurile te vor binecuvânta şi te vor proslăvi.»

3 Căci iată ce zice Domnul locuitorilor din Iuda şi din Ierusalim: «Desţeliniţi ţelina inimilor voastre şi nu mai aruncaţi sămânţa printre spini!

4 Tăiaţi-vă împrejur pentru Domnul Dumnezeul vostru şi daţi laoparte netăierea împrejur a inimii voastre, voi oameni din Iuda şi locuitori ai Ierusalimului, ca nu cumva urgia mea să izbucnească vâlvătaie şi să vă mistuiască şi să nu se poată stinge din pricina faptelor voastre celor rele!»

5 Vestiţi în Iuda şi în Ierusalim şi trimiteţi solie: «Sunaţi din trâmbiţă, strigaţi din toate puterile şi ziceţi: Adunaţi-vă, ca să intrăm în cetăţile cele întărite!

6 Ridicaţi steag înspre Sion, adăpostiţi-vă fără zăbavă, căci eu voi porni prăpăd de la miază-noapte şi pierzanie mare!»

7 Un leu s’a năpustit din desişul său, pustiitorul noroadelor a pornit şi a ieşit din ţinutul său ca să pustiască ţara. Cetăţile vor fi surpate şi fără ţipenie de om în ele.

8 Pentru aceasta, înveşmântaţi-vă în veşmânt de jale, tânguiţi-vă şi vă bociţi, fiindcă văpaia mâniei Domnului nu se va depărta de la noi!»

9 «În ziua aceea». – zice Domnul, – «va pieri curajul regelui şi al dregătorilor, preoţii îşi vor pierde cumpătul, iar proorocii vor fi cuprinşi de spaimă,

10 Şi vor zice: «O, Doamne Dumnezeule! Tu ne-ai înşelat – poporul acesta şi Ierusalimul – când ne-ai făgăduit: «Veţi trăi în pace!» Dar iată că sabia ne-a străpuns de moarte!»

11 În vremea aceea, se va spune norodului acestuia şi Ierusalimului: «Un vânt arzător de pe pleşuvele cuhni porneşte din pustie, înspre fiica poporului meu, nu pentru vânturatul şi nici pentru curăţatul grâului!

12 Un vânt năprasnic îmi vine într’ajutor: acum rosti-voi hotărîrea!»

13 Iată-l cum se apropie ca nourii de vijelie, carele lui duruesc ca o viforniţă, caii lui mai iuţi sunt decât vulturii. Vai de noi, căci suntem prăpădiţi!

14 Spală-ţi inima de păcate, Ierusalime, ca să afli mântuire. Cât vor sălăşlui înlăuntrul tău ticăloase planuri?

15 Auzi! Vine solie din Dan şi o veste de prăpăd din munţii lui Efraim:

16 «Strigaţi şi daţi de ştire în Iuda, trimiteţi ştafetă în Ierusalim: Din ţară depărtată vin împresurătorii şi împotriva cetăţilor lui Iuda ridică strigătul lor de război;

17 Ca paznicii din ţarini împresoară ei Ierusalimul, fiindcă s’a răzvrătit împotriva mea», – zice Domnul.

18 Purtarea ta şi ale tale fapte rele ţi-au pricinuit aceasta! Iată cât de amar este rodul răutăţii tale, care te-a ajuns la inimă!

19 O, pieptul meu! O, pieptul meu! Cât mă zbucium! O, pereţi ai inimii mele! Inima mea zvâcneşte şi nu pot avea tihnă! Fiindcă sunet de trâmbiţă aud eu şi zarvă de război.

20 Prăpăd peste prăpăd se vesteşte că vine şi toată ţara este nimicită. Într’o clipă corturile mele sunt doborîte la pământ, şi adăposturile mele cât ai clipi din ochi.

21 Câtă vreme vom mai vedea steagul bătăliei şi glasul trâmbiţei îl vom auzi mereu?

22 Poporul meu este nebun şi nu mă cunoaşte! Copii fără de minte şi fără înţelepciune, iscusiţi să facă răul, iar pentru bine nici că-şi dau osteneală!

23 Mi-am aruncat ochii pe pământ: O, ce pustiu întins! Şi apoi, către cer: O, ce lipsă de lumină!

24 M’am uitat la munţi: O, cum se cutremurau, şi colinele se prăvăleau încoace şi încolo!

25 M’am uitat în jurul meu: Nimeni! Şi toate păsările cerului fugiseră!

26 Şi m’am mai uitat din nou: Ţarina era o pustietate! Toate cetăţile dărâmate de Domnul, de urgia mâniei sale!

27 Căci aşa grăieşte Domnul: «Toată ţara se va preface în pustietate, dar nu o voi nimici cu totul!

28 Pentru aceasta pământul va fi cuprins de jale şi sus cerurile se vor întuneca. Cu adevărat am grăit şi nu-mi va părea rău, am făurit planul şi neîndeplinit nu-l voi lăsa.»

29 La strigătul călăreţilor şi al arcaşilor, ţara întreagă e pusă pe fugă; toţi se ascund în desiş de codru şi se caţără pe stânci; cetăţile părăsite şi fără ţipenie de om în ele.

30 Şi tu pustiito, acum ce vei face? Înveşmântă-te în porfiră, cu giuvaeruri de aur împodobeşte-te şi dă-ţi ochii cu dresuri! În zadar frumoasă te vei face! Iubiţii tăi te dispreţuesc şi-ţi vor numai viaţa.

31 Dar ce aud? Ţipăt de femeie care se trudeşte să nască, dureri ca la naşterea cea dintâi! E glasul fiicei Sionului, care geme şi-şi întinde mâinile: «Vai! Ucigaşii mi-au curmat viaţa!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.