×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 33

Făgăduinţi pentru mântuirea lui Israil şi aşezarea lui în starea cea dintâi. Domnul va săvârşi pentru el lucruri mari şi nepătrunse: îi va tămădui rănile, îi va schimba starea lui cea rea şi-l va curăţi de păcat. Ţara îşi va schimba înfăţişarea: va avea cetăţi şi turme. Odrasla din neamul lui David va domni şi preoţia va fi slujitoare. Această stare va dăinui mereu.

1 Şi a fost cuvântul Domnului către Ieremia a doua oară pe când el tot mai era închis în curtea străjuită:

2 «Aşa grăieşte Domnul care a făcut pământul, care i-a dat chip şi l-a întărit, al cărui nume este Domnul:

3 Strigă-mă şi eu îţi voi răspunde, îţi voi vesti lucruri mari şi nepătrunse pe care tu nu le ştii.

4 Căci aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israil despre casele acestei cetăţi şi despre palatele regilor lui Iuda, care au fost dărâmate ca să fie prefăcute în meterezuri împotriva împresurării şi a săbiei

5 Caldeilor, veniţi să lupte şi să le umple cu stârvurile oamenilor pe care eu i-am lovit în văpaia mâniei mele, căci am ascuns faţa mea de la cetatea aceasta, din pricina fărădelegilor lor:

6 Iată că voi închide şi voi tămădui rănile lor şi le voi descoperi căile păcii şi ale adevărului,

7 Şi voi schimba restriştea lui Iuda şi soarta Ierusalimului, şi-i voi zidi ca în vremurile de altădată.

8 Şi-i voi curăţi de tot păcatul cu care au păcătuit împotriva mea şi le voi ierta toate fărădelegile cu care au păcătuit şi au părăsit credinţa.

9 Şi Ierusalimul va fi faima mea, bucuria, lauda şi slava mea printre toate popoarele pământului care vor auzi de toate bunătăţile pe care eu le voi da poporului meu. «Şi se vor înfricoşa şi vor rămânea înmărmuriţi de milostivirile şi de toată fericirea pe care eu le-o voi hărăzi».

10 Aşa zice Domnul: «În locul acesta pe care voi îl socotiţi «pustiu, fără de oameni şi fără dobitoace», în cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului, pustii, fără oameni, fără vieţuitoare şi fără picior de om,

11 Se vor mai auzi cântece de bucurie şi de veselie, cântecul mirelui şi al miresei şi al celor care zic: «Lăudaţi pe Domnul Savaot, că este bun, că în veac ţine mila lui!», al celor care aduc jertfă de mulţumire în templul Domnului, căci voi schimba soarta ţării, ca la început», – zice Domnul.

12 Aşa zice Domnul Savaot: «În acest loc pustiu, fără oameni şi fără vieţuitoare şi în toate cetăţile lui, vor fi iarăşi târle pentru ciobani, unde să-şi închidă turmele.

13 În cetăţile de la munte, de la şes, dela miază zi şi din ţinutul lui Veniamin, în împrejurimile Ierusalimului şi în cetăţile lui Iuda, turmele de oi vor trece iarăşi pe sub mâna celui care le numără», – zice Domnul.

14 «Iată vin zile», – zice Domnul, – «în care voi adeveri făgăduinţa mea de mântuire pe care am făgăduit-o casei lui Israil şi casei lui Iuda.

15 În zilele acelea şi în vremea aceea, voi odrăsli lui David Odrasla dreptăţii, care va face judecată şi dreptate în ţară.

16 În zilele acelea Iuda va fi mântuit şi Ierusalimul va sălăşlui în tihnă şi va purta numele: «Domnul-este-dreptatea-noastră!»

17 Aşa zice Domnul: «Nu-i va lipsi lui David urmaş care să stea pe scaunul casei lui Israil,

18 Şi preoţilor leviţi nu le vor lipsi urmaşi care să aducă arderea de tot în toată vremea, să înalţe fumul prinosului şi să aducă jertfă.»

19 Şi a fost iarăşi cuvântul Domnului către Ieremia:

20 Aşa zice Domnul: «Dacă legământul meu cu ziua şi legământul meu cu noaptea va fi desfiinţat, ca ziua şi noaptea să nu mai fie la vremea lor,

21 Atunci şi legământul meu cu David, robul meu, va fi desfiinţat, ca să nu mai aibă urmaş care să stea pe tronul său, aşijderea şi legământul meu cu preoţii leviţi slujitorii mei.

22 Precum oastea cerului nu se poate număra şi nisipul mării nu se poate măsura, aşa voi înmulţi eu seminţia robului meu David şi pe leviţi, slujitorii mei.»

23 Şi a fost cuvântul Domnului către. Ieremia şi i-a zis:

24 «Nu vezi tu ce spun oamenii aceştia? Cele două neamuri pe care le-a ales Domnul, le-a lepădat; el a dispreţuit poporul său, care în ochii săi nu mai este popor.»

25 Aşa zice Domnul: «Pe cât este de adevărat că am încheiat legământ cu ziua şi cu noaptea şi că am rânduit legi pentru cer şi pentru pământ,

26 Tot pe atât de adevărat este că nu voi arunca seminţia lui Iacob şi pe robul meu David, ci, din spiţa lor, voi lua stăpânitori, pentru neamul lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob! Căci voi schimba restriştea lor şi mă voi îndura de ei.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.