×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 32

Ieremia, pe când era închis în curtea cea străjuită, este îmbiat de Hanameel, fiul unchiului său Şalum, să cumpere o ţarină în Anatot, cu zapis după rânduiala cumpărării şi cu martori. Rugăciunea lui Ieremia ca să înţeleagă tâlcul acestui fapt. Răspunsul lui Dumnezeu. Poporul a fost dat în mâna Caldeilor din pricina păcatelor lui. Poporul se va întoarce în patrie şi va cumpăra ogoare şi va face zapise, căci Domnul va schimba restriştea lui.

1 Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia, în anul al zecelea al lui Sedechia, regele lui Iuda, adică în anul al optsprezecelea al domniei lui Nabucodonosor.

2 Atunci armata împăratului din Babilon începuse împresurarea Ierusalimului, iar proorocul Ieremia era închis în curtea străjuită a palatului regelui lui Iuda,

3 Unde Sedechia, regele lui Iuda, îl închisese cu dojana: «Pentru ce prooroceşti aşa: «Iată voi da această cetate în mâna împăratului din Babilon care o va cuprinde,

4 Iar Sedechia. regele lui Iuda, nu va scăpa din mâna Caldeilor, ci va fi dat în mâna împăratului din Babilon şi va grăi cu el gură către gură, şi unul pe altul se vor privi în ochi.

5 Şi el va duce pe Sedechia în Babilon şi va sta acolo până ce îl voi cerceta», – zice Domnul, – «însă dacă voi vă veţi război împotriva Caldeilor, nu veţi avea biruinţă.»

6 Atunci a zis Ieremia: «Fost-a cuvântul Domnului către mine aşa:

7 Ascultă! Hanameel, fiul unchiului tau Şalum, va veni la tine şi te va îmbia:«Cumpără ţarina mea din Anatot, deoarece tu ai dreptul s’o cumperi ca răscumpărător!»

8 Şi într’adevăr a venit la mine Hanameel, vărul meu, după cuvântul Domnului, în curtea cea străjuită şi m’a îmbiat: «Cumpără ţarina cea din Anatot, din seminţia lui Veniamin, deoarece ai dreptul de stăpânire, ca răscumpărător! Cumpără-o!» Şi m’am încredinţat, fiindcă aceasta fusese porunca Domnului.

9 Atunci am cumpărat de la vărul meu Hanameel ţarina cea din Anatot şi i-am numărat banii: şaptesprezece sicli de argint.

10 Şi am scris zapisul pe care l-am pecetluit, apoi am pus martori şi am cântărit argintul în cumpănă.

11 Şi am luat zapisul de cumpărătură, copie pecetluită cuprinzând zapisul cu învoielile, precum şi o copie nepecetluită;

12 Şi am dat zapisul de cumpărătură lui Baruh, fiul lui Neria, fiul lui Mahseia, fiind de faţă: Hanameel, vărul meu, martorii iscăliţi pe zapisul de cumpărătură şi toţi Iudeii care se aflau în curtea străjuită a palatului domnesc.

13 Şi am dat poruncă lui Baruh în faţa lor şi i-am zis:

14 «Aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil! la aceste zapise: zapisul de cumpărătură, copii pecetluită şi pe cea nepecetluită, şi pune-le într’un vas de pământ ca să stea într’însul la păstrare, multă vreme,

15 Căci aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil: «Se vor mai cumpăra case, ţarini şi vii în ţara aceasta!»

16 Şi după ce am dat zapisul de cumpărătură lui Baruh, fiul lui Neria, m’am rugat Domnului:

17 «O, Doamne Dumnezeule, tu ai făcut cerul şi pământul cu puterea ta cea mare şi cu braţul tău întins şi nici o minune nu-ţi este cu neputinţă!

18 Tu îţi reverşi milostivirea ta peste mii de inşi şi răsplăteşti fărădelegea părinţilor în sânul feciorilor lor; tu eşti Dumnezeu mare şi puternic al cărui nume este Domnul Savaot;

19 Mare la sfat, bogat în fapte, care cauţi cu ochii tăi la toate căile vieţii omeneşti, ca să răsplăteşti fiecăruia după purtarea lui şi după vrednicia îndeletnicirilor lui;

20 Tu ai săvârşit minuni şi fapte mai presus de fire în ţara Egiptului şi până în ziua de azi în Israil şi printre oameni, care ţi-au răspândit faima, precum se adevereşte acum;

21 Tu ai scos pe poporul tău Israil din ţara Egiptului cu semne minunate şi fapte mai presus de fire, cu mână tare şi cu braţ întins şi cu mare înfricoşare;

22 Tu le-ai dăruit lor această ţară, pentru care te-ai jurat să o dai părinţilor lor, ţară în care curge lapte şi miere.

23 Şi ei au intrat într’însa şi au luat-o în stăpânire, dar nu au ascultat de glasul tău şi în legea ta n’au umblat, şi nu au împlinit ceea ce le-ai poruncit să facă. Din această pricină tu ai prăvălit peste ei prăpădul acesta.

24 Dar iată! Valuri de împresurare s’au ridicat până lângă cetate ca să fie cuprinsă, iar cetatea va cădea în mâinile Caldeilor care se războiesc împotriva ei: de sabie, de foamete şi de ciumă. Primejdia cu care ai ameninţat-o a venit. Tu singur vezi!

25 Cu toate acestea, tu, Doamne Dumnezeule, îmi porunceşti: «Cumpără această ţarină cu bani şi pune şi martori, chiar în clipa când cetatea va cădea în mâinile Caldeilor!»

26 Atunci a fost cuvântul Domnului către Ieremia:

27 «Cu adevărat, eu sunt Domnul Dumnezeul a tot trupul! Oare fără de mine este vre-o minune cu putinţă?»

28 Pentru aceasta aşa zice Domnul: «Iată, eu voi da cetatea aceasta în mâna Caldeilor şi în mâna lui Nabucodonosor, împăratul Babilonului, care o va cuceri.

29 Şi vor veni Caldeii care se războiesc împotriva acestei cetăţi şi-i vor da foc şi o vor arde împreună cu foişoarele cele de pe acoperişul caselor unde se aduceau tămâieri lui Baal şi jertfe cu turnare altor dumnezei, ca să mă întărâte pe mine.

30 Căci fiii lui Israil şi fiii lui Iuda au fost făptuind fărădelegi înaintea mea, din tinereţile lor, ba mai vârtos, fiii lui Israil au aţâţat mânia mea prin lucrurile mâinilor lor», – zice Domnul.

31 «Căci de când a fost zidită această cetate şi până în ziua de azi, au zădărît văpaia mâniei mele, ca s’o prăpădesc de dinaintea ochilor mei,

32 Din pricina grozăviilor fiilor lui Israil şi ai lui Iuda, care m’au întărâtat, ei, regii, dregătorii, preoţii, proorocii lor, locuitorii lui Iuda şi ai Ierusalimului,

33 Şi mi-au întors spatele, iar nu faţa şi, cu toate că îi învăţam, îi învăţam cu râvnă, ei nu voiau să ia învăţătură.

34 Ci dimpotrivă! Au aşezat idolii lor în templul închinat numelui meu, ca să-l pângărească.

35 Zidit-au temple pe locuri înalte lui Baal, în valea Benhinom, ca să ardă în foc lui Moloc, pe fiii şi pe fiicele lor, ceea ce eu nu le-am poruncit, şi la inima mea nu s’a suit ca să săvârşească asemenea ticăloşii şi să tragă pe Iuda în păcat.»

36 Şi acum, aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israil despre cetatea de care tu spui că va cădea în mâna împăratului Babilonului, de sabie, de foamete şi de ciumă:

37 «Iată, îi voi aduna din toate ţările în care i-am izgonit întru văpaia mâniei mele şi întru întărâtarea mea cea cumplită, şi îi voi întoarce în locul acesta în care vor sălăşlui fără de grijă.

38 Şi ei îmi vor fi mie popor, iar eu voi fi Dumnezeul lor.

39 Şi le voi da o inimă şi un cuget, ca să se teamă de mine în toată vremea, spre fericirea lor şi a feciorilor lor;

40 Şi voi încheia cu ei legământ veşnic, prin care nu voi înceta să le fac bine, şi le voi pune în inima lor frica mea, ca să nu se mai răzleţească de mine.

41 Şi mă voi bucura atunci când le voi face bine şi îi voi înfige în acest pământ cu tot dinadinsul, din toată inima mea şi din tot sufletul meu.»

42 Căci aşa zice Domnul: «După cum am abătut peste norodul acesta fel de fel de mari necazuri, tot aşa voi aduce peste el tot felul de bunătăţi pe care i le-am făgăduit;

43 Şi vor cumpăra ţarini în ţara aceasta, despre care tu zici: «Este o pustietate fără oameni şi fără dobitoace, dată în mâna Caldeilor!»

44 Şi vor cumpăra cu bani ogoare şi vor face zapise pecetluite şi cu martori, în ţinutul lui Veniamin şi în împrejurimile Ierusalimului şi în cetăţile lui Iuda, cele de la munte, cele de la şes şi de la miază-zi, căci voi schimba restriştea lor», – zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.