×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 31

Întâlnirea lui Dumnezeu cu Israil în pustie. Întoarcerea în patrie. Rahila plânge şi nu vrea să se mângâie. Pocăinţa lui Efraim şi milostivirea lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu. Fiecare va fi pedepsit pentru păcatul lui. Legământul cel nou. Mântuirea cea deapururea.

1 «În vremea aceea», – zice Domnul, – «voi fi Dumnezeul tuturor seminţiilor lui Israil şi ele vor fi poporul meu».

2 Aşa grăieşte Domnul: «Poporul celor scăpaţi din ascuţişul săbiei a aflat har în pustie! Israil a ajuns la locul său de odihnă,

3 Iar Dumnezeu de departe i s’a arătat: «Cu iubire fără seamăn te-am iubit, pentru aceasta te-am ţinut sub milostivirea mea.

4 Te voi zidi din nou şi zidită vei fi, fecioară a lui Israil. Şi iarăşi te vei împodobi cu timpane ca să te prinzi în hora săltăreaţă.

5 Din nou vei sădi vii pe munţii Samariei şi săditorii le vor culege şi se vor bucura de pârga lor.

6 Căci va veni o zi când străjuitorii vor striga în muntele Efraim: «Scula-ţi-vă să ne suim în Sion, la Domnul Dumnezeul nostru!»

7 Căci aşa grăieşte Domnul: «Chiuiţi de veselie pentru Iacob şi ridicaţi în slăvi pe neamul cel dintâi, daţi de ştire, cântaţi de slavă şi vestiţi tuturor: «Domnul a mântuit pe poporul său, rămăşiţa lui Israil!»

8 «Şi iată că-i aduc de la miază-noapte, şi-i adun de la depărtatele margini ale pământului: orbi şi şchiopi, femei care au zămislit şi-s gata să nască, laolaltă. Mare mulţime se va întoarce la mine,

9 Cu plânsete şi cu rugi fierbinţi. Şi-i voi duce la pâraie de apă, pe cale netedă pe care să nu se poticnească, fiindcă iar sunt tatăl lui Israil şi Efraim este cel dintâi născut al meu!»

10 Ascultaţi neamuri, cuvântul Domnului şi ţinuturilor celor mai îndepărtate le daţi de ştire şi le spuneţi: «Cel care a risipit pe Israil îl va şi aduna la un loc şi îl va păzi cum îşi păzeşte ciobanul turma,

11 Căci Domnul a răscumpărat pe Iacob şi din mâna celui mai tare decât el l-a mântuit.»

12 Şi ei se vor îndrepta cu chiotele de veselie spre muntele Sionului şi vor curge către bunătăţile Domnului: către grâu şi vin şi untdelemn, către cirezi şi turme. Şi sufletul lor va fi ca o grădină udată din destul şi nu vor mai duce lipsă.

13 Atunci fecioara prinsă la joc se va desfăta, cei tineri şi cei bătrâni laolaltă se vor bucura, căci eu voi preface jalea lor în bucurie şi îi voi mângâia, iar după chinurile lor le voi da prilej de veselie.

14 Şi preoţilor le voi da din belşug grăsimea arderilor de tot, iar norodul meu se va sătura de bunătăţile mele», – zice Domnul.

15 Aşa zice Domnul: «Glas în Rama se aude bocet şi plâns amarnic: Rahila plânge pe fiii săi şi nu vrea să se mângâie, căci nu mai sunt!»

16 Aşa zice Domnul: «Curmă cu plânsetele şi ochii tăi să nu mai verse şiroaie de lacrimi, căci vei avea răsplată pentru chinurile tale», – zice Domnul. – «fiii tăi se vor întoarce din pământ duşman!

17 Şi mai este o nădejde pentru viitorul tău», – zice Domnul – «căci fiii tăi se vor întoarce în patria lor!»

18 «Aud bine pe Efraim văicărindu-se: «Tu m’ai pedepsit şi eu m’am lăsat pedepsit, căci eram ca un viţel nedeprins. Întoarce-mă către tine şi eu mă voi pocăi, fiindcă tu eşti Dumnezeul meu.

19 Căci după ce m’am întors la tine, m’am pocăit şi după ce m’am călit cu nevoia, m’am lovit cu mâna peste coapsa mea, ruşinat şi de ocară, căci am ispăşit ocara cea din tinereţea mea.»

20 «Dar Efraim nu este feciorul meu scump, copilul meu cel alintat? Ori de câte ori îl ameninţ, mi-aduc aminte cu drag de el. Din această pricină se zbuciumă inima mea şi mă cuprinde mila», – zice Domnul.

21 «Aşează-ţi semne arătătoare de cale, bate stâlpi cu arătarea drumului, sârgueşte-ţi inima să afli drumul, calea pe care ai străbătut-o! Întoarce-te, fecioară a lui Israil, întoarce-te din nou la cetăţile tale!

22 Câtă vreme te vei mai codi, necredincioasă fiică, fiindcă Domnul a aşezat o pravilă nouă pe pământ: «Femeia se întoarce la bărbatul ei!»

23 Aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil: «Şi după ce voi fi schimbat restriştea lor, va umbla zicala aceasta în ţara lui Iuda şi în cetăţile lui: «Să te binecuvînteze Dumnezeu, sălaş al dreptăţii, munte sfânt!»

24 Iuda şi toate cetăţile lui vor locui acolo, plugarii şi ciobanii cu turmele lor se vor aşeza într’însul.

25 Sufletele cele obosite le voi înviora şi pe cele care duc lipsă le voi umplea de bunătăţi.»

26 Pentru aceasta m’am deşteptat şi am chibzuit, şi somnul mi-a fost odihnitor.

27 «Iată vin zile», – zice Domnul, – «când voi sămăna în casa lui Israil şi în casa lui Iuda sămânţă de om şi sămânţă de dobitoc.

28 Şi precum am veghiat asupra lor ca să-i prad şi să-i sfărâm, să-i nimicesc şi să-i prăpădesc şi să le fac rău, tot aşa voi veghia ca să zidesc şi să sădesc», – zice Domnul.

29 În zilele acelea nu se va mai spune: «Părinţii au mâncat aguridă şi copiilor li s’au strepezit dinţii»,

30 Ci fiecare va muri pentru fărădelegea lui şi oricărui om care va mânca aguridă i se vor strepezi dinţii lui.

31 «Iată vin zile», – zice Domnul, – «şi voi încheia cu casa lui Israil şi cu casa lui Iuda legământ nou,

32 Şi nu-l voi încheia precum l-am încheiat cu părinţii lor, când i-am prins de mână ca să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au stricat, cu toate că eram stăpânul lor», – zice Domnul, –

33 «Ci iată care va fi legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israil, după acele zile», – zice Domnul. «Pune-voi legea mea înlăuntrul lor şi în inima lor o voi scrie; eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu.

34 Şi nu vor mai avea nevoie să ia învăţătură unii de la alţii: «Cunoaşteţi pe Domnul!», fiindcă toţi îl vor cunoaşte, de la cel mai mic şi până la cel mai mare», – zice Domnul, – «iar eu le voi ierta fărădelegile lor şi de păcatele lor nu-mi voi mai aduce aminte!»

35 Aşa zice Domnul cel care a aşezat soarele să lumineze ziua şi a pus lege ca luna şi stelele să-şi dea lumina lor noaptea, cel ce zbuciumă marea şi face să mugească talazurile ei şi al cărui nume este Domnul Savaot:

36 «Dacă aceste legi îşi vor pierde în faţa mea puterea lor», – zice Domnul, – «şi seminţia lui Israil va înceta să-mi mai fie popor deapururi!»

37 Aşa grăieşte Domnul: «Dacă sus se pot măsura cerurile şi jos se pot cerceta temeliile pământului, şi eu voi lepăda neamul lui Israil pentru tot ceea ce el a săvârşit», – zice Domnul.

38 «Iată vin zile», – zice Domnul, – «când se va zidi cetatea Domnului, de la turnul Hananeel până la poarta cea din Colţ,

39 Şi se va arunca funia de măsurat tocmai până la «colina Gareb» şi se va întoarce până la Goa.

40 Şi toată «valea strâmtorilor şi a cenuşei» şi tot ţinutul sădit cu grădini până la pârâul Chedronului, până la colţul «porţii Cailor» înspre răsărit va fi sfânt al Domnului: El nu va fi nici prăpădit, nici dărâmat în veac!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.