×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 29

Scrisoarea profetului Ieremia către Iudeii robi în Babilon. Din pricină că vremea robiei va fi lungă, de şaptezeci de ani, profetul îndeamnă pe Iudei să-şi alcătuiască gospodărie, să-şi sădească vii, să întemeieze familii şi să se roage pentru propăşirea ţării. Să nu se lase amăgiţi de profeţii mincinoşi. Apoi împotriva Iudeilor din ţară şi împotriva profeţilor mincinoşi din Caldeea. Scrisoarea către Şemaia Nehelamitul.

1 Iată cuprinsul scrisorii pe care a trimis-o proorocul Ieremia din Ierusalim bătrânilor din robie, preoţilor, profeţilor şi la tot poporul care fusese dus rob de Nabucodonosor în Babilon,

2 După ce regele Iehonia părăsise Ierusalimul împreună cu regina, cu ai lui curteni, cu dregătorii lui Iuda şi ai Ierusalimului, cu meşteşugari de toată mâna şi făurari.

3 Scrisoare trimisă prin mijlocirea lui Elasa, fiul lui Şafan, şi Ghemaria, fiul lui Hilchia, pe care Sedechia, regele lui Iuda, îl trimisese în Babilon, la Nabucodonosor, împăratul Babilonului.

4 Şi în ea scria: «Aşa grăieşte Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil, către robimea dusă din Ierusalim în Babilon:

5 «Clădiţi case şi locuiţi în ele, sădiţi grădini şi mâncaţi din rodurile lor,

6 Luaţi femei şi naşteţi feciori şi fete, însuraţi-vă feciorii şi măritaţi-vă fetele ca să aibă fii şi fiice, înmulţiţi-vă şi nu vă împuţinaţi.

7 Sârguiţi-vă pentru propăşirea ţării în care v’am dus robi şi rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru ea, fiindcă de bunăstarea ei atârnă şi bunăstarea voastră.»

8 Aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil: «Nu vă lăsaţi amăgiţi de proorocii din mijlocul vostru şi de prezicătorii voştri şi nu le ascultaţi visele pe care ei singuri le tâlcuesc,

9 Fiindcă ei vă proorocesc minciuni în numele meu, şi nu eu i-am trimis», – zice Domnul.

10 Ci dimpotrivă aşa zice Domnul: «După ce se vor împlini şaptezeci de ani în Babilon, vă voi cerceta şi voi adeveri cuvintele mele cele milostive pentru voi, ca să vă întorc în locul acesta,

11 Căci eu îmi cunosc gândurile pe care le am faţă de voi, gânduri bune şi nu rele, ca să vă pregătesc un viitor cu nădejde.

12 De mă veţi chema şi vă veţi ruga la mine, vă voi auzi!

13 De mă veţi căuta, nă veţi găsi! De mă veţi căuta din toată inima voastră,

14 Mă veţi afla!» – zice Domnul. «Şi eu voi schimba restriştea voastră şi vă voi aduna din toate popoarele şi din toate locurile în care v’am împrăştiat», – zice Domnul, – «şi vă voi întoarce în locul din care v’am dus în robie.

15 Şi dacă ziceţi: «Domnul a ridicat pentru noi prooroci în Babilon»,

16 Iată ce zice Domnul regelui care domneşte pe tronul lui David şi poporului care locueşte în cetatea aceasta, fraţii voştri care nu au fost luaţi în robie:

17 Aşa zice Domnul Savaot! «Iată că voi trimite împotriva lor sabie, foamete şi ciumă, şi vă voi face pe voi ca smochinele cele rele la gust, care nu pot fi mâncate de rele ce sunt;

18 Şi vă voi prigoni cu sabia, cu foametea şi cu ciuma şi vă voi face lucru de spaimă pentru toate împărăţiile pământului, de blestem, de uimire, de batjocură şi de ocară pentru toate popoarele printre care v’am împrăştiat,

19 Din pricină că n’aţi ascultat de cuvintele mele» – zice Domnul – «când am trimis la voi cu râvnă pe servii mei prooroci şi n’aţi luat aminte la ele», – zice Domnul.

20 «Acum însă ascultaţi cuvântul Domnului, toţi cei din robime, pe care i-am trimis din Ierusalim în Babilon!

21 Aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil către Ahab, fiul lui Colaia, şi către Sedechia, fiul lui Maaseia, care vă proorocesc lucruri mincinoase în numele meu: «Iată că îi voi da în mâna lui Nabucodonosor, împăratul Babilonului, şi-i va omorî înaintea ochilor voştri,

22 Şi vor fi luaţi ca pildă de blestem de toţi cei din robimea lui Iuda care sunt în Babilon şi vor zice: «Să se poarte cu tine Domnul ca şi cu Sedechia şi cu Ahab, pe care împăratul Babilonului i-a ars pe foc!»,

23 Fiindcă au săvârşit ticăloşie în Israil şi s’au desfrânat cu femeile prietenilor lor şi au propoveduit în numele meu lucruri mincinoase pe care eu nu le-am poruncit! Eu însumi ştiu şi sunt martor», – zice Domnul.

24 Şi lui Şemaia Nehelamitul spune-i:

25 «Aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil! Tu ai trimis în numele tău scrisoare la tot norodul cel din Ierusalim şi la preotul Sofonie, fiul lui Maaseia, şi la toţi preoţii scrisoare cu acest cuprins:

26 «Că Domnul te-a făcut preot în locul arhiereului Iehoiada, să fii supraveghetor peste templul Domnului şi peste tot omul zănatec, şi care se crede prooroc, pe unul ca acela să-l pui în butuci şi cu gâtul în jug de fier.

27 Dar pentru ce nu ai certat pe Ieremia din Anatot, care v’a proorocit vouă?

28 Căci iată ce solie ne-a trimis în Babilon: «Şederea voastră acolo este lungă! Zidiţi case şi locuiţi într’însele, sădiţi grădini şi mâncaţi din rodurile lor!»

29 Şi când preotul Sofonie a citit scrisoarea în auzul proorocului Ieremia,

30 A fost atunci cuvântul Domnului către Ieremia şi i-a zis:

31 «Trimite solie la toţi robii şi le spune: «Aşa zice Domnul către Şemaia Nehelamitul: Din pricină că Şemaia v’a proorocit vouă fără ca eu să-l fi trimis şi v’a făcut să nădăjduiţi în minciuni,

32 Iată ce zice Domnul: Stârpi-voi pe Şemaia Nehelamitul cu seminţia lui. Nu va rămânea nimeni din neamul lui care să locuiască în mijlocul poporului acestuia şi să vadă fericirea pe care eu o voi pregăti pentru el», – zice Domnul, – «fiindcă a propoveduit răzvrătire împotriva Domnului!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.