×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 25

Domnul judecă regatul lui Iuda şi pe toate popoarele pământului. Neascultarea poporului la propoveduirea profetului Ieremia, timp de douăzeci şi trei de ani. Robia cea de şaptezeci de ani în Babilon şi pedepsirea Caldeilor. Cupa mâniei Domnului şi sabia lui pentru toate popoarele păgâne. Domnul va ieşi la judecată şi va prăpădi popoarele şi pe cârmuitorii lor.

1 Cuvântul care a fost către Ieremia pentru tot poporul lui Iuda, în anul al patrulea al lui Ioachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda – adică în anul întâi ai domniei lui Nabucodonosor, împăratul Babilonului –

2 Cuvânt pe care profetul Ieremia l-a propoveduit înaintea întregului popor al lui Iuda şi în faţa locuitorilor Ierusalimului:

3 «Din anul al treisprezecelea al lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda, şi până în ziua de acum, sunt douăzeci şi trei de ani de când mi-a grăit Domnul. Şi eu v’am propoveduit cu râvnă, dar voi nu m’aţi ascultat!

4 Şi Domnul a trimis la voi necontenit pe slujitorii săi prooroci, dar nu i-aţi ascultat şi n’aţi plecat urechea voastră ca să luaţi aminte:

5 «Întoarceţi-vă cu pocăinţă de la căile voastre cele rele şi de la faptele voastre ticăloase şi veniţi în pământul pe care Domnul vi l-a dăruit vouă şi părinţilor voştri din veac şi până în veac.

6 Nu umblaţi după dumnezei străini, ca să le slujiţi şi să vă închinaţi lor şi nu mă aţâţaţi cu făptura mâinilor voastre, spre nenorocirea voastră.

7 Dar voi nu m’aţi ascultat», – zice Domnul, – «ci m’aţi mâniat cu lucrurile mâinilor voastre, spre prăpădul vostru.»

8 De aceea, aşa zice Domnul Savaot: «Fiindcă nu aţi ascultat de cuvintele mele,

9 Voi stârni toate hoardele seminţiilor de la miază-noapte», – zice Domnul, – «pe Nabucodonosor, împăratul Babilonului, sluga mea, şi le voi aduce în această ţară, peste locuitorii ei şi peste neamurile din jur pe care le voi prăpădi şi le voi pustii, le voi face de batjocură şi de veşnică ocară,

10 Şi le voi curma bucuria şi veselia lor, cântecul mirelui şi al miresei, huruitul pietrelor de moară şi lumina din sfeşnic.

11 Şi toată ţara aceasta va fi prefăcută în dărâmături şi în pustietate, şi locuitorii ei vor rămânea robi între popoare, şaptezeci de ani.

12 Şi după împlinirea celor şaptezeci de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului cât şi pe norodul lui», – zice Domnul. – «pentru fărădelegile lor, iar ţara Caldeilor o voi preface într’o pustietate veşnică.

13 Şi voi adeveri peste ţara aceasta toate cuvintele pe care le-am spus despre ea, tot ceea ce este scris în cartea legii acesteia, ceea ce Ieremia a profeţit pentru toate popoarele.

14 Căci popoare multe şi împăraţi tari le vor duce şi pe ele în robie şi eu le voi răsplăti după faptele lor şi după lucrul mâinilor lor.»

15 Iată ce mi-a mai spus Domnul Dumnezeul lui Israil: «Ia din mâna mea cupa cu vin care fierbe şi adapă cu el toate popoarele la care eu te voi trimite.

16 Ele vor bea şi se vor clătina încoace şi încolo şi îşi vor pierde firea în faţa săbiei pe care o voi trimite printre ei!»

17 Şi am luat cupa din mâna Domnului şi am adăpat toate popoarele la care mă mânase Domnul:

18 Ierusalimul împreună cu toate cetăţile lui Iuda, pe regii şi pe dregătorii lui, ca semn de pustiire, de spaimă, de batjocură şi de blestem, precum este astăzi,

19 Pe Faraon, împăratul Egiptului, şi pe dregătorii lui, pe principii lui şi tot poporul,

20 Popoarele de robi amestecate din ţara lui, toţi regii din ţinutul Uţ, pe toţi regii din ţara Filistenilor, Ascalonul, Gaza, Ecronul şi ceea ce a mai rămas din Aşdod,

21 Edomul, Moabul şi fiii lui Amon;

22 Toţi regii Tirului şi ai Sidonului, toţi regii insulelor care sunt dincolo de mare,

23 Dedanul, Tema, Buz şi toţi cei care îşi cioplesc tâmplele,

24 Toţi regii Arabiei şi toţi regii popoarelor amestecate care îşi au sălaşul în pustie;

25 Toţi regii Chimerienilor, ai Elamului toţi şi ai Mediei;

26 Toţi regii de la miază-noapte, de aproape sau de departe unul de altul, şi toate împărăţiile de pe faţa pământului. Şi regele Şeşac să bea după ei.

27 Apoi spune-le: «Aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israil: «Beţi, îmbătaţi-vă, vărsaţi şi cădeţi fără să vă mai sculaţi în faţa săbiei pe care eu o voi trimite printre voi!»

28 Şi dacă nu vor vrea să ia cupa din mâna ta şi să bea, spune-le: «Aşa grăieşte Domnul Savaot: «Să beţi!»

29 Dar luaţi aminte! Peste cetatea care poartă numele meu voi deslănţui prăpădul şi nu veţi fi cruţaţi! Nu veţi fi cruţaţi fiindcă voi aduce sabia peste toţi locuitorii ţării», – zice Domnul Savaot.

30 «Tu însă prooroceşte toate cuvintele acestea şi le spune: «Domnul va striga cu putere din cer şi din locaşul său cel sfânt îşi va slobozi glasul său! El va striga năprasnic împotriva paji-ştei sale, va chiui ca cei care calcă în teasc împotriva tuturor locuitorilor pământului.

31 Răsunetul glasului lui va ajunge până la marginea pământului, căci Domnul se va răfui cu popoarele şi se va socoti cu pământenii, şi pe cei fără de lege îi va trece prin ascuţişul săbiei», – zice Domnul.

32 Aşa grăieşte Domnul Savaot: «Iată, nenorocirea va trece de la un neam la altul şi vifor mare se va deslănţui de la cele mai îndepărtate margini ale pământului.»

33 Şi cei pe care Domnul îi va fi doborît în ziua aceea de la un capăt până la altul al pământului, nici nu vor fi jeliţi, nici strânşi, nici îngropaţi, ci vor rămânea pe jos ca gunoiul.

34 Urlaţi, păstori, şi ţipaţi din răsputeri, tăvăliţi-vă în cenuşă, povăţuitori ai turmei, fiindcă s’a împlinit vremea junghierii voastre: veţi cădea ca berbecii aleşi!»

35 Şi păstorii nu-şi vor mai găsi adăpost şi povăţuitorii turmei, scăpare!

36 Ascultaţi! E strigătul păstorilor şi urletul povăţuitorilor turmei! Domnul pustieşte păşunea lor,

37 Şi pajiştile lor cele tihnite sunt prăpădite din pricina văpăii mâniei Domnului!

38 Ca leul care îşi lasă desişul, aşa Domnul a năpustit sălaşul său, de aceea ţara lor a ajuns pustietate în faţa săbiei pustiitoare în faţa văpăii mâniei Domnului!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.