×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 23

Tânguire pentru păstorii cei răi şi făgăduinţa adevăratului păstor din neamul lui David, care va judeca drept şi va face dreptate în ţară. Profeţie împotriva profeţilor mincinoşi. Visurile şi profeţiile profeţilor mincinoşi nu se adeveresc. Rostul cuvintelor: «Povara Domnului».

1 «Vai de păstorii care pierd şi risipesc turma de pe păşunea mea!» – zice Domnul.

2 Pentru aceasta aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israil păstorilor care păstoresc poporul meu: «Din pricină că voi aţi risipit turma mea, aţi izgonit-o şi nu aţi avut grijă de ea, iată că eu voi avea grijă de voi, de faptele voastre cele rele», – zice Domnul.

3 «Şi eu voi strânge laolaltă pe cei ce au mai rămas din turma mea, din toate ţările în care i-am alungat, şi-i voi întoarce la pajiştile lor ca să se prăsească şi să se înmulţească.

4 Şi voi pune peste ei păstori care-i vor paşte şi nu se vor mai teme şi nici nu se vor înfricoşa şi nu se va mai pierde nici una dintre oi», – zice Domnul.

5 «Iată vin zile», – zice Domnul, – «şi voi ridica lui David o Odraslă dreaptă, un rege care va domni cu înţelepciune, va judeca drept şi va face dreptate în ţară.

6 În zilele lui, Iuda va fi izbăvit şi Israil va locui fără de grijă. Şi iată care va fi numele lui: «Domnul-dreptatea-noastră!»

7 Pentru aceasta. «iată vin zile», – zice Domnul – «când nu se va mai zice: «Viu este Domnul care a scos pe fiii lui Israil din Egipt»,

8 Ci: «Viu este Domnul cel ce a scos seminţia casei lui Israil din ţara de la miază-noapte şi din toate ţările pe unde i-am izgonit şi care îi va aşeza în pământul lor!»

9 Împotriva proorocilor: Mi se rupe inima în mine şi toate oasele mele se zbuciumă. Sunt ca un om beat, ca un om copleşit de vin, din pricina Domnului, din pricina sfintelor sale cuvinte.

10 O, ţara este plină de desfrânaţi! Din pricina blestemului ţara jeleşte, pajiştile s’au uscat. Ţinta alergăturii lor este fărădelegea şi tăria lor este nedreptatea.

11 «Proorocul ca şi preotul sunt necredincioşi, chiar în templul meu am aflat răutatea lor», – zice Domnul.

12 «Pentru aceasta vor fi căile lor ca o potecă lunecoasă în beznă: vor fi împinşi şi se vor prăbuşi. Şi voi aduce peste ei un prăpăd în anul răfuielii», – zice Domnul.

13 «Şi la proorocii Samariei am văzut prostia: profeţeau în numele lui Baal şi duceau la rătăcire pe poporul meu Israil.

14 Însă la proorocii cei din Samaria am văzut ceva cumplit: sunt desfrânaţi şi umblă cu minciuna, îmbărbătează pe răufăcători ca nimeni să nu se întoarcă de la răutatea lui. Ei preţuesc pentru mine ca Sodoma şi locuitorii ei ca Gomora.»

15 De aceea aşa zice Domnul împotriva acestor prooroci: «Iată că îi voi hrăni cu pelin şi-i voi adăpa cu apă otrăvitoare, fiindcă de la proorocii cei din Ierusalim s’a întins necredinţa în toată ţara!»

16 Aşa zice Domnul Savaot: «Nu ascultaţi de cuvintele proorocilor! Ei vi le proorocesc fiindcă spun lucruri deşarte. Ei spun vedenii născocite din inima lor, iar nu din gura Domnului.

17 Ei făgăduesc mereu hulitorilor cuvintele mele: «Veţi avea pace!» Şi tuturor celor care umblă întru învârtoşarea inimii lor le spun: «Nu se va abate peste voi nenorocirea!»

18 Care din ei care a luat parte la sfatul Domnului, a văzut şi a ascultat cuvântul lui, ca să-l spună?»

19 Aşa izbucneşte viforul Domnului, şi viforniţa se învolburează şi se prăvăleşte peste capul celor fără de credinţă!

20 Urgia Domnului nu se va domoli până nu se vor împlini şi nu se vor adeveri chibzuinţele inimii lui: la sfârşitul vremii voi înţelege pe deplin.

21 «Eu n’am trimis pe aceşti profeţi, dar ei au alergat; nu i-am îmbiat să grăiască, dar ei au proorocit!

22 Dacă ar fi luat parte la sfatul meu, ar fi vestit poporului cuvintele mele şi l-ar fi întors de pe căile cele rele şi de la faptele lui cele ticăloase!

23 Sunt care eu un Dumnezeu care vede numai din apropiere», – zice Domnul, – «şi nu şi un Dumnezeu care vede în depărtare?

24 Se poate ascunde cineva în loc tainic şi eu să nu-l văd?» – zice Domnul. «Oare eu nu umplu cerul şi pământul?» – zice Domnul.

25 «Am auzit ce minciună proorocesc proorocii în numele meu: «Am visat, am visat un vis!»

26 Dar până când? Nu sunt eu care în inima proorocilor mincinoşi care proorocesc închipuiri din inima lor,

27 Care gândesc ca poporul meu să uite numele meu prin visele ce le povestesc unii altora, precum au uitat părinţii lor numele meu pentru Baal?

28 Proorocul care a visat un vis îl povesteşte, iar cel ce are cuvântul meu spune cuvântul meu adevărat. Ce au de a face paiele cu grâul?» – zice Domnul.

29 «Cuvântul meu nu este care ca focul», – zice Domnul, – «şi ca un ciocan care sfărâmă stânca?

30 De aceea sunt împotriva proorocilor care fură cuvintele unii de la alţii», – zice Domnul.

31 «Sunt împotriva proorocilor», – zice Domnul, – «care flecăresc cu limba şi zic mereu: Aşa grăieşte Domnul!

32 Da! Sunt împotriva proorocilor care spun visuri mincinoase», – zice Domnul – «apoi le povestesc şi cu minciunile şi prin flecăreala lor rătăcesc pe poporul meu. Eu nu i-am trimis şi nici nu le-am poruncit: ei nu aduc folos poporului acestuia», – zice Domnul.

33 Şi dacă te va întreba poporul acesta, ori prooroc, ori preot: «Care este povara profeţiei Domnului?», tu să răspunzi: «Voi sunteţi povară şi am să vă arunc jos», – zice Domnul.

34 Iar pe proorocul ori preotul, ori cineva din popor, care va zice: «Iată povara Domnului!», pe acela îl voi pedepsi împreună cu casa lui.

35 Ci aşa să ziceţi unii către alţii: «Ce a răspuns Domnul?» şi «Ce a vorbit Domnul?»

36 Să nu mai pomeniţi de:«Povara Domnului!», fiindcă vorba fiecăruia este pentru el «povară». Voi răstălmăciţi înţelesul cuvintelor Dumnezeului celui viu, ale Domnului Savaot, Dumnezeul nostru.

37 Aşa să întrebi pe prooroc: «Ce a răspuns Domnul?» şi: «Ce a zis Domnul?»

38 Şi dacă mai vorbiţi de «Povara Domnului» şi mai întrebuinţaţi cuvântul «Povara Domnului», când eu v’am poruncit să nu spuneţi «Povara Domnului»,

39 Eu atunci vă voi ridica întocmai ca pe o povară şi vă voi arunca pe voi din faţa mea cum şi cetatea aceasta pe care am dăruit-o vouă şi părinţilor voştri;

40 Şi vă voi acoperi de ocară veşnică şi de batjocură fără sfârşit, care nu se vor uita!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.