×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IEREMIA

Capitolul 17

Din pricina închinării la idoli şi a fărădelegilor săvârşite, Dumnezeu va pedepsi cumplit pe poporul său: el va ajunge rob. Fericirea omului este numai când el stă lângă Domnul şi nădăjdueşte în el. Rugăciunea lui Ieremia împotriva protivnicilor batjocoritori. Ascultarea de legea Domnului îmblânzeşte pe Domnul şi duce la mântuire.

1 Păcatul lui Iuda scris este cu condei de fier, cu vârf de diamant; săpat este pe lespedea inimii lor şi pe coarnele jertfelnicelor lor,

2 Pe stâlpii lor cu pisanii, pe Aşerele lor, pe orice copac verde, pe înaltele piscuri,

3 Şi pe dealurile ţării. Voi lăsa pradă vrăjmaşului bogăţia ta şi toate vistieriile tale, înălţimile tale unde săvârşeai păcate în cuprinsul hotarelor tale.

4 Tu vei scăpa din mână moştenirea pe care ţi-am dat-o şi vei ajunge rob la duşmanii tăi într’o ţară pe care tu nu o cunoşti, căci foc deapururi pâlpâe în nările mele.»

5 Aşa grăieşte Domnul: «Blestemat să fie omul care îşi pune nădejdea în oameni, al cărui sprijin este trupul omenesc, iar cu inima stă departe de Domnul!

6 El este ca un jneapăn din bărăgan, care nu simte ce este fericirea. El stă în pustie, în pământ ars, într’un ţinut sărat şi nelocuit.

7 Fericit bărbatul care îşi pune nădejdea în Domnul şi a cărui nădejde Domnul este!

8 El este ca un pom sădit pe margine de apă şi care către şuvoi îşi întinde rădăcina! Când vine căldura n’are de ce se teme, fiindcă frunzişul lui rămâne verde, în an de secetă nu are de ce duce grijă şi necontenit aduce roadă.»

9 Inima este mai adâncă decât orişice şi plină de nenorocire. Cine poate să-i dea de fund?

10 «Eu, Domnul, cercetez inima şi ispitesc rărunchii, ca să răsplătesc omului după căile vieţii lui şi după roadă faptelor lui».

11 După cum potârnichea cloceşte ouă pe care nu le-a ouat, tot aşa e şi bogatul care adună avuţii fără trudă: în floarea vârstei el le părăseşte, iar sfârşitul lui este de om nebun.

12 O, tron de slavă, măreţ din veşnicie, tu templul nostru,

13 Nădejdea lui Israil! Doamne! Toţi cei ce te părăsesc vor rămânea de ruşine, cei necredincioşi din ţară vor fi nimiciţi, fiindcă au părăsit pe Domnul, izvorul cel de apă vie.

14 Vindecă-mă, Doamne, şi voi fi vindecat! Mântueşte-mă, Doamne, şi voi fi mântuit, căci tu eşti nădejdea mea!

15 Dar vezi ce-mi zic: «Unde este ameninţarea Domnului? Să se adeverească!»

16 Eu nu te-am zorit să aduci nenorocirea, şi ziua prăpădului eu nu am vrut-o să vie, tu bine ştii! Cuvintele care au ieşit din gura mea sunt înaintea feţei tale.

17 Nu fi făuritorul nimicirii mele, tu, adăpostul meu în vreme de restrişte!

18 Să se ruşineze prigonitorii mei, şi nu eu! Pe ei să-i apuce groaza, şi nu pe mine! Prăvăleşte peste ei vremuri de urgie şi cu prăpăd îndoit sfărâmă-i, Doamne!

19 Şi a mai zis Domnul către mine: «Du-te şi stai la poarta fiilor poporului meu, pe unde intră şi ies regii lui Iuda, şi la toate porţile Ierusalimului,

20 Şi le spune: «Ascultaţi cuvântul Domnului, regi ai lui Iuda, toţi Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului, care intraţi pe aceste porţi!

21 Aşa grăieşte Domnul: «Păziţi-vă voi înşivă să nu duceţi povară în ziua Sâmbetei şi să nu o băgaţi pe porţile Ierusalimului,

22 Şi să nu scoateţi povară din casele voastre în ziua Sâmbetei, să nu lucraţi nimic, ci să sfinţiţi ziua Sâmbetei precum am poruncit părinţilor voştri».

23 Dar ei n’au ascultat şi nici nu şi-au plecat urechea, ci şi-au întărit grumazul, ca să nu asculte şi nici să ia învăţătură.

24 «Iar dacă voi mă veţi asculta», – zice Domnul, – «să nu băgaţi vre-o povară pe porţile acestei cetăţi în ziua Sâmbetei şi dacă veţi sfinţi ziua Sâmbetei să nu faceţi nici un lucru,

25 Atunci vor intra pe porţile acestei cetăţi regi şi principi, domnind pe tronul lui David, în care şi călări pe cai, împreună cu căpitanii oştirii, oamenii din Iuda şi locuitorii Ierusalimului, iar cetatea aceasta va fi locuită deapururi.

26 Şi vor veni din cetăţile lui Iuda şi din împrejurimile Ierusalimului şi din seminţia lui Veniamin şi din Şefela şi din munte şi din Negheb, şi vor aduce ardere de tot, jertfă, prinos şi tămâie şi jertfă de mulţumire în templul Domnului,

27 Dar dacă nu veţi asculta să sfinţiţi ziua Sâmbetei, să nu băgaţi nici o povară pe porţile Ierusalimului în ziua Sâmbetei, voi aprinde foc în porţile lui şi focul va mistui palatele Ierusalimului şi nimeni nu va putea să-l stingă.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.